ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು

 

   
 

 

 

ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಧ್ವಾನಿ ಫೌಂಡೇಶನ್‌ ಮೂಲಕ 'ಉದ್ಯೋಗ ಕೌಶಲ್ಯ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು.

 01/03/2024

ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಮತ್ತು ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಡಿಡಿಓಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಲಿಸುವ ಕುರಿತು.

01/03/2024

2023-24ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ (ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ನೀರು) ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅನದಾನದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

Google Form Link

29/02/2024
ದಿನಾಂಕ: 14-12-2022 ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಸ್ಥಾನೀಕರಣ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅರ್ಹತಾ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 28/02/2024
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು/ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರಿಗೆ ಸಿ.ಎ.ಎಸ್‌ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲ 2018ರ ಯುಜಸಿ ನಿಯಮಗಳ ಅನ್ಹಯ ಸ್ಥಾನೀಕರಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.  1) AGP 9000 to 10000 28/02/2024
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. 28/02/2024
ವೃತ್ತಿ ಸಂಭ್ರಮ : ಅನ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 28/02/2024
 ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮೂಲಕ ಹೊಸದಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಸಂಬಂಧ, ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು. New  27/02/2024
 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು/ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರಿಗೆ ಸಿ.ಎ.ಎಸ್‌ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲ 2018ರ ಯುಜಸಿ ನಿಯಮಗಳ ಅನ್ಹಯ ಸ್ಥಾನೀಕರಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.    1)AGP 9000 to 10000  27/02/2024
 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು/ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರಿಗೆ ಸಿ.ಎ.ಎಸ್‌ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲ 2018ರ ಯುಜಸಿ ನಿಯಮಗಳ ಅನ್ಹಯ ಸ್ಥಾನೀಕರಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.    1)AGP 6000 to 7000      2)AGP 7000 to 8000     3)AGP 8000 to 9000  4)AGP 9000 to 10000  26/02/2024

ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು/ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೋಧಕರು/ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರಿಗೆ. ಪದೋನ್ನತಿ ಮ೦ಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

1)AGP 8000 to 9000  2)AGP 9000 to 10000

26/02/2024
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಯುಜಸಿ ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲ (ಸಿಎಎಸ್‌) ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಂತ 14 ರ ಸ್ಥಾನೀಕರಣ ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಡೆಸುವ ಸ೦ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ.  26/02/2024
   
 ಅರೆಕಾಲಿಕ ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 26/02/2024
01.04.2006ರ ಸಂತರ ನೂತನ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೇಮಕಾತಿ ಹೊಂದಿ ನಿವೃತ್ತಿ /ಸ್ವಯಂ ನಿವೃತ್ತಿ/ಮರಣ ಹೊಂದಿರುವ ಬೋಧಕ/ಬೋದಶೇತರರ ಮಾಹಿತಿ. 26/02/2024
ಮಾರ್ಚ್‌ 2024ರ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ-1ನ್ನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಸಹಕಾರ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. 23/02/2024
2023-24ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳ ಗೌರವಧನಕ್ಕಾಗಿ  ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 23/02/2023
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರುವ ಅರ್ಹ ಸೇವಾನಿರತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಪಾವತಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 22/02/2024
ಯುವ ಸಮೃದ್ಧಿ ಸಮ್ಮೇಳನದ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಬೃಹತ್‌ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಸೆಲ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿವಾರು ಒಬ್ಬ ನೋಡಲ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 21/02/2024
ಯುವ ಸಮೃದ್ಧಿ ಸಮ್ಮೇಳನದ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಬೃಹತ್‌ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು / ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನೋಂದಣಿ ಹಾಗೂ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ. 19/02/2024
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ/ನಡವಳಿಗಳು/ಸುತ್ತೋಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ . 19/02/2024
ಸಂವಿಧಾನ ಜಾಗೃತ ಜಾಥಾ ಹಾಗೂ ಐಕ್ಯತಾ ಸಮಾವೇಶದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಕುರಿತು.  16/02/2024
ದಿನಾ೦ಕ:31.12.2023ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲವೃ೦ದದ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಥಳೀಯ ಮೂಲವೃ೦ದದ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೀಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು
ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
16/02/2024
ಸಂವಿಧಾನ ಜಾಗ್ಯತ ಜಾಥ ಮೂಲಕ ಸಾವ೯ಜನಿಕರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ. 15/02/2024
2023-24ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ, 15/02/2024
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಅನುದಾನ ಆಯೋಗ (UGC)ಮತ್ತು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ ಗಳ(AICTE) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 2024ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳೋ ಬಗ್ಗೆ  15/02/2024
ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿ/ಬಿ.ಎಡ್‌/ಚಿತ್ರಕಲಾ/ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿನ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರದ ಅಂತಿಮ ಗಳಿಕೆ ರಜಿ ನಗದೀಕರಣ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 14/02/2024
ಅರೆಕಾಲಿಕ ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 13/02/2024
FKCCI ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ 16ನೇ 'bUSINESS Plan Presetation'ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಇ೦ಜಿನಿಯರಿ೦ಗ್‌ ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಟಿಕ್ನಿಕ್‌ ಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಕುರಿತು. 12/02/2024
2023-24ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳ ಗೌರವಧನಕ್ಕಾಗಿ ಜನವರಿ ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರುವರಿ ಮಾಹೆಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 09/02/2024
 ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ಹಾಗೂ ಎನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.  09/02/2024
2023-24ನೇ ಆಯವ್ಯಯ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರುಗಳಿಗೆ ವೇತನೇತರ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 06/02/2024
ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ಹಾಗೂ ಎನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 06/02/2024
ಅರೆಕಾಲಿಕ ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 06/02/2024
ದಿನಾ೦ಕ:31.12.2023ರಲ್ಲಿದ್ದ೦ತೆ ಇಲಾಖೆಯ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ  ಉಳಿಕೆ ಮೂಲವೃಂದ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ-ಕರ್ನಾಟಕ ಸಳೀಯ ವೃ೦ದದ ಪರಿಚಾರಕರು ಹಾಗೂ ಸಮಾನ ವೇಷನ ಶ್ರೇಣಿಯ ನೌಕರರ ಜಲ್ಲಾವಾರು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೀಷೃತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 03/02/2024
ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳಿಗೆ SC/ST ಪಿ.ಹೆಚ್‌.ಡಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ರೂ.10,000/- ದಂತೆ ಶಿಷ್ಯವೇತನ ನೀಡಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.  03/02/2024
ಇಲಾಖೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಮತ್ತು ಗೆಜೆಟೆಡ್‌ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಗಳನ್ನು ವಿತ್ತಿಯ ಕಾರ್ಯನೀತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.  03/02/2024
ನಿರಂತರ ಸಮಗ್ರ  ತರಬೇತಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುವ  ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಕಾರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 03/02/2024
2024-25ನೇ ಸಾಲಿನಿ೦ದ BCA,BBA,BMS. ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಗೆ AICTE ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವ ಕುರಿತು. 02/02/2024
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಸ್ಥಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು   02/02/2024
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ/ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಮೇಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನೌಕರರುಗಳಿಗೆ ವೇತನ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. 02/02/2024
ಭಾರತ್‌ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್‌ ಅಂಡ್‌ ಗೈಡ್ಸ್‌ ವತಿಯಿ೦ದ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ರೋವರ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ರೇಂಜರ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.  02/02/2024
 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳ ಗೌರವಧನಕ್ಕಾಗಿ ಕೊರತೆಯಾಗಿರುವ ಮಾಹೆಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ  02/02/2024
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ/ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಮೇಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನೌಕರರುಗಳಿಗೆ ವೇತನ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.  02/02/2024

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಭಾಷಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸೃಜಿಸಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಟ್ರೈನರ್‌ (Master Trainer) ಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಕುರಿತು 

02/02/2024

ಧಾರವಾಡದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ "ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಕ್' ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು 3 ದಿನಗಳ ಸಮಗ್ರ ತರಬೇತಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಐ.ಕ್ಯೂ.ಎ.ಸಿ. ಸಂಚಾಲಕರು / ಸಹ ಸಂಚಾಲಕರುಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಕಾರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

01/02/2024

ಸರ್ಕಾರಿ/ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಹಾಗೂ ಬಿ.ಎಡ್. ಕಾಲೇಜುಗಳು ಎ.ಕ್ಯೂ.ಎ.ಆರ್. ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

01/02/2024
2023-24ನೇ ಆಯವ್ಯಯ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರುಗಳಿಗೆ ವೇತನೇತರ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 01/02/2024
2023-24 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯಭಾರಕ್ಕೆ ನೇಮಕಗೊಂಡು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳಿಗೆ ಜನವರಿ-2024 ಹಾಗೂ ಫೆಬ್ರವರಿ-2024ರ ಮಾಹೆಗ ಗೌರವಧನದ ಮಾಃಇತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು ಗೂಗಲ್‌ ಫಾರಂನಲ್ಲಿ ಆಪ್‌ಲೋಡ್‌ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು    Google Form  31/01/2024
ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ನ್ಯಾಕ್ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಕುರಿತಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿರುವ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಇಡಿ 28 ಯುಜಿಹೆಚ್ 2023 (ಇ) ದಿನಾಂಕ: 18-01-2024 ನ್ನು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿಚಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 30/01/2024
2024 ನೇ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ ಗ್ರೂಪ್-ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿವೃತ್ತಿ ಉಪದಾನದ ಬಗ್ಗೆ. 30/01/2024
ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಡಿ.ಡಿ.ಓಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 30/01/2024

ಇಲಾಖೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಮತ್ತು ಗೆಜೆಟೆಡ್‌ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಗಳನ್ನು ವಿತ್ತಿಯ ಕಾರ್ಯನೀತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

Google Form Link

30/01/2024

ದಿನಾಂಕ:25ನೇ ಜನವರಿ 2024 ರಂದು "ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತದಾರರ ದಿನ" ವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

25/01/2024

2023-24ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳ ಗೌರವಧನಕ್ಕಾಗಿ ಕೊರತೆಯಾಗಿರುವ ಮಾಹೆಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು.

Google Form Link

25/01/2024

ಹಿಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ / ವರ್ಷಗಳ ಬಾಕಿ ಇರುವ ವೇತನದ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಬಾಕಿ ಪಾವತಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನ ಕೋರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

GOOGLE FORM LINK    Annexure 1&2

25/01/2024

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಿರ್ಣರಾದವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ನೀಡಲು  ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

25/01/2024

ಅನ್ಯಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

 23/01/2024

ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ತತ್ವಚಿಂತನೆಗಳ ಕುರಿತು ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 23/01/2024

2023-24ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 44 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಡಿಸೆಂಬರ್ -2023ರ ಮಾಹೆಗೆ ಕೊರತೆಯಾಗಿರುವ ಮತ್ತು 02 ಸಂಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳಿಗೆ ಗೌರವಧನವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

22/01/2024

ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ಹಾಗೂ ಎನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

22/01/2024

ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಂಖೆಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಉಪ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಯುವಜನರಿಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಬೇಕುರುವ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವೆ ಬಗ್ಗೆ

22/01/2024

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅನುಪಯುಕ್ತ / ನಿರುಪಯುಕ್ತ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

20/01/2024

ಇಎಂಐಎಸ್‌ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಬೋಧಕೇತರ ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ವಿವರಗಳನ್ನು UPDATE ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

19/01/2024

ಇಲಾಖೆಯ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ವಿತ್ತೀಯ ಕಾರ್ಯನೀತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ತರಬೇತಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

19/01/2024

ಅನ್ಯಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

19/01/2024

ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ರೋವರಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಭಾರತ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ಸ್ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮಳಿಗೆಯಿಂದ ಖರೀದಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

16/01/2024

ಹಿರಿಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕರಾಗಿ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

11/01/2024

ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ

11/01/2024

ಅನ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

11/01/2024

ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

10/01/2024

ನಿರಂತರ ಸಮಗ್ರ  ತರಬೇತಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಇತಿಹಾಸ ವಿಷಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಕಾರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

10/01/2024

2023-24ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ (ವಿದ್ಯುತ್‌ ಮತ್ತು ನೀರು) ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅನದಾನದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.    Googleform

10/01/2024
ಗ್ರೂಪ್‌ “ಎ', "ಬಿ' ಮತ್ತು"ಸಿ' ವೃ೦ದದ ಅಧಿಕಾರಿ/ ಸಿಬ್ಬ೦ದಿಗಳ 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಯ ಮಾಡುವ ಸ೦ಬ೦ಧ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು 576ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.  10/01/2024
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಕೋಚಿ೦ಗ್‌ ನೀಡುವ ಸ೦ಸ್ಥೆಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೂಳ್ಕುವ ಬಗ್ಗೆ.    Googleform  10/01/2024
ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜರ್‌ಗಳು ವಿತ್ತೀಯ ಕಾರ್ಯನೀತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತರಭೇತಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.  10/01/2024
ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸ೦ಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಪತ್ರ  10/01/2024

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ದ್ವಿಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸೃಜಿಸಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕುರಿತು ಇಲಾಖೆ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು

06/01/2024

2024ನೇ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 2024 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್‌ 2024ರವರೆಗೆ ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಬೋಧಕ/ಬೋಧಕೇತ್ರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

06/01/2024

2023-24ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 44 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ನವೆಂಬರ್-2023ರ ಮಾಹೆಗೆ ಕೊರತೆಯಾಗಿರುವ ಮತ್ತು 02 ಸಂಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳಿಗೆ ಗೌರವಧನವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

06/01/2024

2023-24ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳ ಗೌರವಧನಕ್ಕಾಗಿ ನವಂಬರ್-2023ರ ಮಾಹೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಉಳಿಕೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮರುಒಪ್ಪಿಸುವ ಕುರಿತು

Google Form Link

06/01/2024

ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆಯ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ "ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ-2047"ರ ʼಯುವಧ್ವನಿʼಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಕುರಿತು.

 06/01/2024

ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಕಿಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನೋಂದಣಿಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

06/01/2024

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ದ್ವಿಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು  ಸೃಜಿಸಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕುರಿತು ಇಲಾಖೆ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು

05/01/2024

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ & ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಸೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

04/01/2024

2023 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡಿರುವ “ಕರ್ನಾಟಕ ಯುವನಿಧಿ ಯೋಜನೆಗೆ” 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೋಂದಣಿಮಾಡಿಕೋಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

04/01/2024

ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

04/01/2024

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುವ "ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮೇಳ-2024" - ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

03/12/2024

ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ವೃಂದದ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

03/01/2024

ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ರೋವರ್ ಸೌಟ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೇಂಜರ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ರವರ ಹಿಮಾಲಯ ವೃಕ್ಷಮಣಿ (ಹೆಚ್.ಡಬ್ಲೂ.ಬಿ) ತರಬೇತಿಗೆ ನಾಯಕಿ/ ಸಹನಾಯಕಿಯರಾಗಿ (ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ತರಬೇತಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು.

03/01/2024

ವರ್ತಮಾನ ಸಂಶೋಧನ ವಿಷಯಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

02/01/2024

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾರ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

02/01/2024

ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ - ಅನುದಾನಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿನ ಬೋಧಕ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿನ ಷರತ್ತು /ಮಾನದಂಡಗಳು

01/01/2024

ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ತರಗತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

Google Form

30/12/2023
2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ E-PARನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾವರದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ. 28/12/2023
ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 28/12/2023
ಅರೆಕಾಲಿಕ ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 28/12/2023
ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮದರ್ಜಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬ೦ದಿಗಳಿಗೆ HRMS ಮತ್ತು
ಖಜಾನೆ-2 ತಂತ್ರಾಂಶದ ಬಳಕೆಗೆ ಸ೦ಂಬಂಧಿಸಿದ೦ತೆ ದಿನಾ೦ಕ 30.12.2023ರ೦ದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10.00 ಗ೦ಟಿಗೆ ಕೇ೦ದ್ರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ
28/12/2023
 ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ (ಹೊರರಾಜ್ಯ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ/ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ) ಪರಿಶೀಲನಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 27/12/2023

ಪರಿಚಾಲನಾ ಆದೇಶ 

27/12/2023

ದಿನಾ೦ಕ: 08-02-2024 ರಿ೦ದ 12-02-2024 ರವರೆಗೆ ಬೀದರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್‌ ಅಂಡ್‌ ಗೈಡ್ಸ್‌ ಸ೦ಸ್ಥೆಯಿ೦ದ ರೋಪರ್ಸ್‌- ರೇ೦ಜರ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ “ಮಿನಿ ಜಾ೦ಂಬೋರೇಟ್‌ “ಅನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

27/12/2023

ಪುಸ್ತುತ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ವ್ಯಪಗತವಾಗದಂತೆ ಸದೃಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು.

27/12/2023

 ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನದ ಜಾಗೃತಿ ಸಂಬಂಧ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು.

*ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರ.ದ.ಕಾಲೇಜುಗಳ ಗೂಗಲ್ ಫಾರಂ ಲಿಂಕ್:*                                               ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಗೂಗಲ್ ಫಾರಂ ಲಿಂಕ್
https://forms.gle/b1v3bV2P3zYjzAJLA                                                  https://forms.gle/K4Tj63CzPRwrVahL7                                                                  
22/12/2023
 ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು  22/12/2023
ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿ / ಸೌಕರರ ಸೇವಾ ವಹಿಯಸ್ಸು ESR ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಸುವ ಕುರಿತು.  22/12/2023

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸೇವೆಯಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಸಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿ / ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಭೀಮಾ ಯೋಜನೆ ಯೋಜನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಾಡಿಸಿದ ವಿಮಾ ಪಾಲಸಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

 22/12/2023

ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

20/12/2023

ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ರೋವರ್ಸ್-ರೇಂಜರರ್ಸ್ ಕಾರ್ನಿವಲ್ ಸಂಘಟಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

 20/12/2023
 ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನದ ಜಾಗೃತಿ ಸಂಬಂಧ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು.  20/12/2023

ಯೋಜನೆಗಳ ಸಂಬಂಧ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವಾಗದೆ / ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಸಂಚಿತ ನಿಧಿಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

19/12/2023

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅರ್ಹ ಅಧೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

19/12/2023

2024ನೇ ಕ್ಯಾಲೆ೦ಡರ್‌ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಕೆಳಕ೦ಡ ಗ್ರೂಪ್‌ “ಸಿ & ಡಿ' ವೃ೦ದದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ಕಾಲ೦ - 7 ರಲ್ಲಿ ಸಮೂದಿಸಿರುವ ದಿನಾ೦ಕದ೦ದು ಸೇವೆಯಿ೦ದ ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಹೊ೦ದಲು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ

18/12/2023

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಲ್ಯಾಣ-ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃ೦ದದ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜಿ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಸೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 18/12/2023
ಗ್ರೂಪ್‌ “ಎ', ಬಿ' ಮತ್ತು"ಸಿ' ವೃ೦ದದ ಅಧಿಕಾರಿ/ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ 2023-24ನೇ ಸಾಲಿಸ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಯ (ePAR) Workflow mapping ಮಾಡುವ ಸ೦ಬ೦ಧ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.  18/12/2023

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಪಾವತಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಮಾಹಿತಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

16/12/2023

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಮಗ್ರ  ತರಬೇತಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಕಾರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

16122023

ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿ೦ದ ನಡೆಸಲಾಗುವ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

16/12/2023

ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿ/ಕಾನೂನು/ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹಾಯಕ/ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು/ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರು/ಗ್ರ೦ಂಥಪಾಲಕರುಗಳಗೆ ಯುಜಸಿ ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲ (ಸಿಎಎಸ್‌) ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹ೦ತ 13A ಮತ್ತು 14 ರ ಸ್ಥಾನೀಕರಣ ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಡೆಸುವ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ.

16/12/2023
ಭಾರತ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯದೊಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ  16/12/2023

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ/ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹಾಯಕ/ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು/ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರು/ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರುಗಳಣೆ ಯುಜಸಿ ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲ (ಸಿಎಎಸ್‌) ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಂತ 13ಎ ಮತ್ತು 14 ರ ಸ್ಥಾನೀಕರಣ ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ. ನಡೆಸುವ ಸ೦ದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ.

15/12/2023

ಅರೆಕಾಲಿಕ PHD ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡವ ಬಗ್ಗೆ

15/12/2023

ಅರೆಕಾಲಿಕ PHD ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ದಾಖಲೆಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅರ್ಹ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

12/12/2023

ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ಹಾಗೂ ಎನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

08/12/2023

ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳಿಗೆ ನವೆಂಬರ್‌-2023ರ ಮಾಹೆ ಮತ್ತು ಕೊರತೆಯಾಗಿರುವ ಮಾಹೆಗಳಿಗೆ ಗೌರವಧನವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

05/12/2023

ರಾಷ್ಟ್ರ ಧೃಜ ಸ೦ಹಿತೆಯ ಅನುಸಾರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು 

05/12/2023

ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ರೋವರ್ಸ್‌-ರೇ೦ಜರರ್ಸ್‌ ಕಾರ್ನಿವಲ್‌ ಸಂಘಟಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

05/12/2023

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ E-parನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಯ ಬಗ್ಗೆ. (ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟಿಸ್)

02/12/2023

ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ಹಾಗೂ ಎನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

02/12/2023

2006 ರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ರಹಿತವಾಗಿ ನೇಮಕಾತಿಗೊಂಡು 2006ರ ನಂತರ ವೇತನಾನುದಾನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟು ವೇತನ ಪಡೆದು ನಿವೃತ್ತರಾದ/ಹಾಲಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಿವರ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

01/12/2023

ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿ/ಕಾನೂನು/ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹಾಯಕ/ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು/ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರು/ಗ್ರ೦ಂಥಪಾಲಕರುಗಳಗೆ ಯುಜಸಿ ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲ (ಸಿಎಎಸ್‌) ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹ೦ತ 13A ಮತ್ತು 14 ರ ಸ್ಥಾನೀಕರಣ ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಡೆಸುವ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ.

29/11/2023

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ/ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಮೇಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನೌಕರರುಗಳಿಗೆ ವೇತನ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

29/11/2023

2023-24 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಆಯವ್ಯಯ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಆಯವ್ಯಯ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: 2022-03-103-2-01 ಇತರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು 033 ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 29/11/2023

ಮಂಗಳೂರಿನ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್‌ ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್‌ 29 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 7 ರವರೆಗೆ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಕುರಿತು

28/11/2023

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬೆ೦ಗಳೂರಿನ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಸ೦ಬಂದ ನಿವೃತ್ತ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರೊಬ್ಬರನ್ನು ಅಥವಾ 20 ವರ್ಷಗಳ
ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ನ್ಯಾಯವಾದಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 01 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳವ ಬಗ್ಗೆ

28/11/2023

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ/ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹಾಯಕ/ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು/ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರು/ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರುಗಳಣೆ ಯುಜಸಿ ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲ (ಸಿಎಎಸ್‌) ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಂತ 13ಎ ಮತ್ತು 14 ರ ಸ್ಥಾನೀಕರಣ ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ. ನಡೆಸುವ ಸ೦ದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ.

28/11/2023

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ NAAC/IQAC ಖಾತೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮರುಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

21/11/2023

2023-24 ನೇ ಸಾಲಿನ M/O HRD-CSSS ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು NSP PORTAL ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

23/11/2023

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಅರ್ಹತೆ ಸಂಬಂಧ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಕುರಿತು. (Character Certificate)

22/11/2023

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖಾ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಖಜಾನೆ-2ರಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಸಮನ್ವಯೀಕರಿಸುವ ಕುರಿತು

21/11/2023

2023-24ನೇ ಸಾಲಿನೆ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳ ಗೌರವಧನಕ್ಕಾಗಿ ನವಂಬರ್‌-2023ರ ಮಾಹೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು.               Googleform

 21/112023

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ..

21/11/2023

2023-24 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯಭಾರಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗದಿರುವ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ. 

For following Subjects only:

  1. Computer Science
  2. Tamil
  3. Environmental Studies

(For All other subjects Guest Faculty will be allotted through 3rd Round counselling by Head office)

20/11/2023
19.11.2023 ರಿಂದ 25.11.2023 ರವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ “ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಐಕ್ಯತಾ "ಪ್ತಾಹ" ವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 18/11/2023
ಇಎಂಐಎಸ್ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಬೋಧಕರ ವಿವರಗಳನ್ನು UPDATE ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 18/11/2023
ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ಹಾಗೂ ಎನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 18/11/2023
ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ವೃ೦ದದ,ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜಿ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಬಗ್ಗೆ  17/11/2023

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳ ಅಕ್ಟೋಬರ್- 2023ರ ಮಾಹೆಗೆ ಗೌರವಧನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು.

15/11/2023

ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ಹಾಗೂ ಎನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

10/11/2023

ಧಾರವಾಡದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ತರಬೇತಿಗೆ. ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬಿ ವರ್ಗದ  ಬೋಧಕೇತರರ ಸಿಬ್ಬ೦ದಿಗೆಳನ್ನು ನಿಯೋಜಸುವ ಖಗ್ಗೆ

10/11/2023

ದಿನಾ೦ಕ:01/04/2012 ರಿ೦ದ 31/12/2015ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊ೦ದಿದ್ಳು ಯುಜಿಸಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಿಬ್ಬ೦ದಿಗಳಿಗೆ ಪಿ೦ಚಣಿ/ಕುಟುಂಬ ಪಿ೦ಚಣಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕುರಿತ೦ತೆ 

10/11/2023

ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜರ್‌ಗಳು ವಿತ್ತೀಯ ಕಾರ್ಯನೀತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತರಭೇತಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 

10/11/2023
ನಕಲಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಹಾವಳಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿ೦ದ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು Academic Bank of Credits ನಲ್ಲಿ ನೊ೦ದಾಯಿಸಿಕೊ೦ಡು ಹಾಗೂ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ NAD/Digilocker ನಲ್ಲಿನ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ದೃಡೀಕೃತವೆ೦ದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.  10/11/2023

2023-24 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಯೋಜನಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

09/11/2023

ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ 2021-22ನೇ ಸಾಲನ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶದ ವಿವರಗಳನ್ನು e-mis ನಲ್ಲಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

09/11/2023

31-03-2017ಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡ ಭಾರತದ ಲೆಕ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಕರು ಮತ್ತು ಮಹಾಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರ “ಬೋಧನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕಾತಿ, ಪದೋನ್ನತಿ ಹಾಗೂ ವೇತನ ನಿಗದಿಯ ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಯುಜಿಸಿ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ” ವರದಿಯಲ್ಲಿನ ಆಕ್ಷೇಪಣಾ ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ:4.1.5ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

Google Form Link

1. BENGALURU Region (Aided Colleges)   2. SHIMOGA Region (Aided Colleges) 3.KALABUAGI  Region (Aided Colleges)

4. MYSURU Region (Aided Colleges)  5. MANGALURU Region (Aided Colleges)  6. DHARWAD Region  (Aided Colleges)
 
7  All GOVT Colleges 
 
08/11/2023
ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜರ್‌ಗಳು ವಿತ್ತೀಯ ಕಾರ್ಯನೀತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತರಭೇತಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.      GOOGLEFORM 07/11/2023
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳ ಅಕ್ಟೋಬರ್- 2023ರ ಮಾಹೆಗೆ ಗೌರವಧನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು. 06/11/2023
2023-24ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್-2023 ಮತ್ತು ಕೊರತೆಯಾಗಿರುವ ಮಾಹೆಗಳಿಗೆ ಗೌರವಧನವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. 06/11/2023
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಂತ 13ಎ ಮತ್ತು 14 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನೀಕರಣ ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ. 04/11/2023
ಹೊರ ರಾಜ್ಯದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲ ಪಡೆದಿರುವ ಪಿಹೆಚ್‌ಡಿ ಪದವಿಯ ನೈಜತೆ ವರದಿ ಪಡೆಯಲು ಪರಿಶೀಲನಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.  04/11/2023
ಸಿ.ಡಿ.ಸಿ ವತಿಯಿ೦ದ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು. 04/11/2023
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ . ಅವಲಂಬಿತ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನೂತನ 'ಕರ್ನಾಟಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಜೀವಿನಿ ಯೋಜನೆ' 'ಯನ್ನುಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.  04/11/2023
ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿ/ಕಾನೂನು/ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹಾಯಕ/ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು/ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರು/ಗ್ರ೦ಂಥಪಾಲಕರುಗಳಗೆ ಯುಜಸಿ ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲ (ಸಿಎಎಸ್‌) ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹ೦ತ 13A ಮತ್ತು 14 ರ ಸ್ಥಾನೀಕರಣ ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಡೆಸುವ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ. 04/11/2023
 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ/ಕಾನೂನು. ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹಾಯಕ/ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು/ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರು/ಗ್ರ೦ಂಥಪಾಲಕರುಗಳಗೆ ಯುಜಸಿ ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲ (ಸಿಎಎಸ್‌) ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹ೦ತ 13A ಮತ್ತು 14 ರ ಸ್ಥಾನೀಕರಣ ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಡೆಸುವ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ.  04/11/2023
ಅರೆಕಾಲಿಕ ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 
03/11/2023
2024ನೇ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಯೋ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಬಿ.ಎಡ್‌, ಚಿತ್ರಕಲಾ ಮತ್ತು ಕಾನೂನ ಕಾಲೇಜುಗಳ  ಖಾಸಗಿ  ಅನುದಾನ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರುಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 03/11/2023
ಮೈಸೂರಿನ ಆಡಳತ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 03/11/2023
2024-25ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ವೇತನ ಮತ್ತು ವೇತನೇತರ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅನದಾನದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ          GOOGLE FORM 03/11/2023
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಮಗ್ರ (Continuous Wholistic Training Program(CWTP) ತರಬೇತಿಗೆ Kannada ವಿಷಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 02/11/2023
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಕಾರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 02/11/2023
ಫೆಬ್ರವರಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್‌ 2023 ರ ಮಾಹೆಯ ವೇತನದಲ್ಲಿ N.P.S ಸೆಳೆದಿರುವ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು. 31/10/2023
ದಿನಾ೦ಕ:01/11/2023ರಂದು. ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ವದವಿ ಕಾಲೆಜು ಮುತ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನುಡಿನಮನ  ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು 31/10/2023
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು / ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು / ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳಅನ್ವಯ ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿ ವಿವಿಧ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಂತಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 31/10/2023
ಧಾರವಾಡದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ತರಬೇತಿಗೆ. ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬಿ ವರ್ಗದ  ಬೋಧಕೇತರರ ಸಿಬ್ಬ೦ದಿಗೆಳನ್ನು ನಿಯೋಜಸುವ ಖಗ್ಗೆ 31/10/2023
 ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲ ಬರುವ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲರುವ ಅನುಪಯುಕ್ತ/ನಿರುಪಯುಕ್ತ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.  31/10/2023
ಶ್ರೀ ಹಾಸನಾಂಬ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅ೦ಗವಾಗಿ ರೋವರ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ರೇಂಜರ್ಸ್‌ ಗಳನ್ನು  ನಿಯೋಜಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 30/10/2023
Faculty Development Program ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಗೆ ಅನುಮತಿ ಹಾಗೂ ಅನ್ಯಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 27/10/2023
ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 27/10/2023
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ/ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಮೇಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನೌಕರರುಗಳಿಗೆ  ವೇತನ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ 27/10/2023
ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌-2023ರ ಮಾಹೆ ಹಾಗೂ ಕೊರತೆಯಾಗಿರುವ ಮಾಹೆಗಳಿಗೆ ಗೌರವಧನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು     Googleform  27/10/2023
   
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಇನ್ಫರ್ಮೇಶನ್‌ ಟಿಕ್ನಾಲಜಿ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಪಿಹೆಚ್‌.ಡಿ ಯೋಜನೆಯ ಎರಡನೇ ಹ೦ತವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಕುರಿತು. 20/10/2023
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಮಗ್ರ  ತರಬೇತಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುವ ವಾಣಿಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ. ವಿಷಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಕಾರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 20/10/2023
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳಿಗೆ ಆಗಸ್ಟ್‌-2023 ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟಂಬರ್‌-2023ರ ಮಾಹೆಗಳಿಗೆ ಗೌರವಧನವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. 20/10/2023
ತಂಬಾಕು ಮುಕ್ತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಾಗಿ ಇರುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಸಹಯೋಗ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. 19/10/2023
ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜಿ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. 19/10/2023
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಪ್ರಭಾರ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 18/10/2023
ಹೊರರಾಜ್ಯದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿರುವ ಪಿಹೆಚ್‌ಡಿ ಪದವಿಯ ನೈಜತೆ ವರದಿ ಪಡೆಯಲು ಪರಿಶೀಲನಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 18/10/2023
2023-24 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅನುದಾನಿತ ಹದವಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ / ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ಪಿ
ಪೋರ್ಟಲ್‌ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
17/10/2023
ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಪ್ರಭಾರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ. 17/10/2023
ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಥಮ  ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 17/10/2023
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶವನ್ನು ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಡಿ.ಡಿ.ಓ ಗಳಿಗೆ (ಜಿಲ್ಲಾ ಹಂತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು) ಪರಿಚಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ (ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯಶಕಾಲಿಕಗಳ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ) 17/10/2023
ಅನ್ಯಕಾರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 13/10/2023
ದಿನಾ೦ಕ:16.10.2023 ರಂದು “ಜಾಗತಿಕ ಕೈ-ತೊಳೆಯುವ ದಿನ” ವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಕುರಿತು. 13/10/2023
ಇಲಾಖೆಯ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ವೃಂದದ ಆಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು (ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜರ್‌ಗಳು) ವಿತ್ತೀಯ ಕಾರ್ಯನೀತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತರಭೇತಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 13/10/2023
2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಯನ್ನು e-PARನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆವಿಗೂ ಭರ್ತಿ ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ.  
2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ E-parನಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 11/10/2023
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ, Good and Bad Touch ಹಾಗೂ POCSO ಕಾಯ್ದೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 11/10/2023
ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ವೃಂದದ ದ್ವಿತೀಯ  ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ - ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ. ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 10/10/2023
ಮೈಸೂರಿನ ಆಡಳತ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 07/10/2023
ಅರೆಕಾಲಿಕ PHD ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡವ ಬಗ್ಗೆ  
 ಇಲಾಖೆಯ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ವೃಂದದ ಆಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು (ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜರ್‌ಗಳು) ವಿತ್ತೀಯ ಕಾರ್ಯನೀತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತರಭೇತಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.  07/10/2023

ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ  ಸರ್ಕಾರಿ / ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಬೋಧಕರು/ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದವರುಗಳ AGP ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ಮತಿ ಬಾಕಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ ಸೆಳೆಯದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

06/10/2023

Vigilance Awareness Week - 2023

04/10/2023

ಇಲಾಖೆಯ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ವೃಂದದ ಆಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು (ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜರ್‌ಗಳು) ವಿತ್ತೀಯ ಕಾರ್ಯನೀತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತರಭೇತಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

Batch 7: 11th 12th & 13th of October

Batch 8: 18th 19th & 20th of October

04/10/2023

ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ 2023ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28, 29 ಮತ್ತು 30 ರಂದು ನಡೆಸಲರುವ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

03/10/2023

2023-24ನೇ ಶೃಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಕಲವು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿರುವ ವಿವಿಧ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೋರ್ಸುಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

30/09/2023
ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬೋಧಕೇತರ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ  30/09/2023
ದಿನಾ೦ಕ: 30.09.2023 ರಂದು “ಹೃದಯಕ್ಕಾಗಿ ನಡಿಗೆ” ಎ೦ಬ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಕುರಿತು 29/09/2023
 ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ / ವರ್ಷಗಳ ವೇತನ ಬಾಕಿಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ  25/09/2023

2022-23ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿ (Epar) ಹಾಗೂ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಋಣಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 25/09/2023

2023-24ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ 

 21/09/2023

ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಯಾಣ-ಕರ್ನಾಟಕ ವ್ಯ೦ದದ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

21/09/2023

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಅವಲಂಬಿತರ ಸದಸ್ಯರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್‌.ಆರ್‌.ಎಂ.ಎಸ್‌ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ  ಇಂಧೀಕರಿಸುವ ಕುರಿತು

Download User manual =1)KASS Mobile app-Kannada 2)KASS Mobile app-English 3)KASS Web app-Kannada  4)KASS Web app - English

21/092023

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ IDP ಬಳಕೆ ಮೊತ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು EMIS ನಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

19/09/2023

"ಸ್ವಚ್ಚತಾ ಹೀ ಸೇವಾ/ಸ್ವಚ್ಚತೆಯೇ ಸೇವೆ" ಆಂದೋಲನವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

19/09/2023

ಸರ್ಕಾರಿ / ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಐ.ಕ್ಯೂ.ಎ.ಆರ್‌. ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

16/09/2023
 15/09/2023

ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು/ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೋಧಕರು/ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ 2018ರ ಯುಜಿಸಿ ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಂತ 11 ರಿಂದ 12ರ ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

15/09/2023

ದಿನಾಂಕ:15.09.2023 ರಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಕುರಿತು.

14/09/2023

ರಾಜ್ಯದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ / ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

14/09/2023

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳಿಗೆ ಆಗಸ್ಟ್-2023ರ ಮಾಹೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವ ಗೌರವಧನದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ " ಉಳಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

14/09/2023

ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಯ 2ನೇ ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ  ಪದವಿ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕುರಿತು

14/09/2023

2023-24ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ  ಆಯ್ಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ Online ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ದಿನಾಂಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

 13/09/2023

ಅಮೃತ ಸಮುದಾಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ: "ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಬಲೀಕರಣವನ್ನು ಪೋಷಿಸುವುದು” ಬಗ್ಗೆ.

13/09/2023

ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾಲಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ 'ಕಾಲೆಜು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ'ಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

12/09/2023

2023-24 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

12/09/2023

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ 2018ರ ಯುಜಿಸಿ ನಿಯಮಗಳ ಅನ್ವಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಂತ 13ಎ ರ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ರೂ.131400-217100 ರಲ್ಲ ಪದೋನ್ನತಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

12/09/2023

2021-22 ಮತ್ತು 2022-23ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ / ವರ್ಷಗಳ ಬಾಕಿ ವೇತನದ ಕೋರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

1. Annexure 1 & 2 Format      2. Google Form

08/09/2023
ದಿನಾಂಕ:15.09.2023 ರಂದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಕುರಿತು.  08/09/2023

ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ಹಾಗೂ ಎನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

08/09/2023

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು/ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಂತ 11 (ವೇ.ಶ್ರೇ.ರೂ.58900-208800) ಪದೋನ್ನತಿ ಮ೦ಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

08/09/2023

ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲ್ಪಡುವ ಸಭೆ-ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಏಕ ಕಾಲಿಕ ಬಳಕೆಯ (Single Use) ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೀರಿನ ಬಾಟಲ್ಗಳ ಬಳಕೆ / ಸರಬರಾಜನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ಕುರಿತು

08/09/2023
ಮಣಿಪುರ ರಾಜ್ಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅಗತ್ಯ ನೆರವನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 08/09/2023
2023-24ನೇ ಆಯವ್ಯಯ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ/ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಮೇಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನೌಕರರುಗಳಿಗೆ ಜುಲೈ -2023 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್-2023 ರ ಮಾಹೆಗಳ ವೇತನ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ 07/09/2023
ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜಿ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯೆಯಾಗಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಸೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ 05/09/2023
ದಿನಾ೦ಕ30.06.2023ರಲ್ಲಿದ್ದ೦ಲತೆ ಈ ಇಲಾಖೆಯ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲವೃಂದ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ-ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃ೦ದದ ಪರಿಚಾರಕರುಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೀಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 04l09l2023
ರಾಜೀವ ಗಾಂಧಿ ಸಾಲ ರೂಪದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇಷನ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 04/09/2023
2023-24ನೇ ಆಯವ್ಯಯ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರುಗಳಿಗೆ ವೇತನೇತರ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 02/09/2023
“ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ಹಾಗೂ ಎನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 02/09/2023
2021-22 ಮತ್ತು 2022-23ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ / ವರ್ಷಗಳ ಬಾಕಿ ವೇತನದ ಕೋರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   Googleform Link          Annexures  29/08/2023
ರಾಜ್ಯದ ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಶಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪಂಗಡದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ಸಂತರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಟಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸಬಲೀಕರಣ
ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಸೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ,
29/08/2023
 ಇಲಾಖೆಯ A ಮತ್ತು B ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ವಿತ್ತೀಯ ಕಾರ್ಯನೀತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ ತರಬೇತಿಗೆ ನಿಯೋಜಸುವ ಬಗ್ಗೆ   24/08/2023

ಮಂಗಳೂರಿನ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 29 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6 ರವರೆಗೆ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಕುರಿತು.

23/08/2023
ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ, 22/08/2023
“ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ಹಾಗೂ ಎನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 19/08/2023
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ:2202-03-103-2-01 ಇತರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಕಛೇರಿ: ಇತರವಚ್ಚಕ್ಕಾ ಗಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್‌ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಳಿಕೆ ಮಾಡದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. 19/08/2023
ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಗೆ ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿ (೧15) ನೀಡುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗಅರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಸುವ ಬಗ್ಗೆ Excelfile 17/08/2023
ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ಸಂತರದ ಬಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಪ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸಬಲೀಕರಣ ಅಧಿಕಾರಿ ಯನ್ನು ನೇಮಕ/ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 16/08/2023
ಆಂತರಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಭರವಸಾ ಕೋಶ(IQAC) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ನೆಡೆಸಲು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಜ೦ಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 11/08/2023
“ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ಹಾಗೂ ಎನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 11/08/2023
ನಿರಂತರ ಸಮಗ್ರ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸುವ “ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ” ವಿಷಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಕಾರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ರಜೆಯನ್ನು  ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 10/08/2023
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಅಗ್ನಿ ವೀರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನೋ೦ದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ. 10/08/2023
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳ ಗೌರವಧನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. 08/08/2023
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನೂತನ "ಕರ್ನಾಟಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸ೦ಜೀವಿನಿ ಯೋಜನೆ'ಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕತ ಅನುಷ್ಠ್ಕಾನಗೂಳಿಸುವ ನ೦ಬಂಧ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಕಳಕ೦ಡ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ 08/08/2023
ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗವು ನಡೆಸುವ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. 07/08/2023
ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬೋಧಕೇತರ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಜ್ಞಾಪನಾ  ಮಾರ್ಪಾಡು/ತಿದ್ದುಪಡಿ/ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾದ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶ 07/08/2023

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ನಂತರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ  e-Rupi  ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಸರ್ಕಾರಿ / ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಖಾತೆಗೆ  VPA  ID  (Virtual Payment Address) ಯ ಮಾಹಿತಿ  ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

07/08/2023

2023-24 ನೇ  ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯಭಾರಕ್ಕೆ ನೇಮಕಗೊಂಡು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಮೇ -2023ರ ಮಾಹೆಯ 16 ದಿನಗಳು, ಜೂನ್-2023 ಹಾಗೂ ಜುಲೈ-2023ರ ಮಾಹೆಗೆ ಗೌರವಧನವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

05/08/2023

ಪದವಿ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಾಗೂ ಬಿಸಿಎ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು

05/08/2023

ಅರೆಕಾಲಿಕ PHD ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ದಾಖಲೆಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

05/08/2023

“ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ”ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ಹಾಗೂ ಎನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

28/07/2023

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರುಗಳಿಗೆ ವೇತನೇತರ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

27/07/2023

2023-24ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹೊಸ ಕೋರ್ಸು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

27/07/2023

ಇಲಾಖೆಯ A ಮತ್ತು B ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ವಿತ್ತೀಯ ಕಾರ್ಯನೀತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ ತರಬೇತಿಗೆ ನಿಯೋಜಸುವ ಬಗ್ಗೆ

26/07/2023

ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾ೦ಸ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ (IDP) ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲು ಅನುಮೋದಿತಗೊ೦ಡಿರುವ ಕಾಲೇಜುಗಳ ವಿವರ.

25/07/2023

2023-24ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪೆಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಕುರಿತು.

24/07/2023

ಅರೆಕಾಲಿಕ PHD ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ದಾಖಲೆಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

24/07/2023

 ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಂತ 11 ರಲ್ಲಿ (ವೇ.ಶ್ರೇ.ರೂ.68900-205500) ಪದೋನ್ನತಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

21/07/2023

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಜಿ-20 ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿ೦ದ Liaison Officers ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 20/07/2023

ನಿರಂತರ ಸಮಗ್ರ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸುವ “ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ” ವಿಷಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಕಾರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ರಜೆಯನ್ನು  ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

20/07/2023
“ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ”ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ಹಾಗೂ ಎನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.  20/07/2023

ಅರೆಕಾಲಿಕ PHD ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ದಾಖಲೆಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

20/07/2023

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಲ್ಯಾಣ-ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

18/07/2023

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ವೃಂದದ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

18/07/2023

ಅರೆಕಾಲಿಕ PHD ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ದಾಖಲೆಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

18/07/2023

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಿದ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಕುರಿತ ಸಂವಾದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಹಾಗೂ ಗ್ರ೦ಥಾಲಯಗಳನ್ನು ಶ್ರೇಣೀಕರಸಲು, ಗ್ರ೦ಥಾಲಯಗಳ.. ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

17/07/2023

ಸಂಯೋಜನಾ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಯುಯುಸಿಎ೦ಐಎಸ್‌ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಮುಖಾ೦ತರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕಾಲಮಿತಿಯನ್ನು ದಿನಾ೦ಕ:17.07.2023 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಸುವ ಬಗ್ಗೆ

15/07/2023

ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಪುಕರಣಗಳಡಿ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಬೋಧಕರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಬಗ್ಗೆ.

15/07/2023

ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಮುಂದುವರೆದ ತರಬೇತಿಗೆ ರೇಂಜರ್ ಅಡರ್ ಮತ್ತು ರೋವರ್ ಸೌಟ್ ಅಡರ್‌ಗಳ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

15/07/2023

ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಮೂಲ ತರಬೇತಿಗೆ ರೇಂಜರ್ ಲೀಡರ್ ಮತ್ತು ರೋವರ್ ಸೌಟ್ ಅಡರ್‌ಗಳ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

15/07/2023

ಭಾರತ್ ಸೌಟ್ಸ್ & ಗೈಡ್ಸ್ ತರಬೇತಿಗೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

15/07/2023

 ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಪುಕರಣಗಳಡಿ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಬೋಧಕರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಬಗ್ಗೆ

14/07/2023

ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಆ೦ತರಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂಕಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ವರೂಪ ನೀಡುವ ಕುರಿತು    - Annexures

11/07/2023

ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ಪರಿಚಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

11/07/2023

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ನಂತರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ  e-Rupi  ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಸರ್ಕಾರಿ / ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಖಾತೆಗೆ  VPA  ID  (Virtual Payment Address) ಯ ಮಾಹಿತಿ  ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

Link for GOVT Colleges

Link for Pvt.Aided Colleges

11/07/2023
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಕಾರ್ಯಭಾರವಿಲ್ಲದ ಬೋಧಕ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಭಾರವಿರುವ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಹುದ್ದೆ ಸಹಿತ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 10/07/2023
 07/07/2023
06/07/2023
06/07/2023
06/07/2023
 05/07/2023
 ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ. ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಬಗ್ಗೆ.  05/07/2023
04/07/2023
04/07/2023
04/07/2023
30/06/2023
 28/06/2023
 28/06/2023
28/06/2023
23/06/2023
23/06/2023
23/06/2023
 23/06/2023

 ಸಹ/ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಪದೋಸ್ನತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಂತ 14 ನ್ನು & ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಂತ 13ಎ ರ  ಪದೋನ್ನತಿ  ಮ೦ಜೂರು ಮಾಡುವ ಖಗ್ಗೆ

Download                       Download

19/06/2023

ಜೂನ್‌ 21 ಅನ್ನು ʼಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನʼವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

17/06/2023

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಿರ್ಣರಾದವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

Excel Format   Google Form  New

 16/06/2023

ದಿನಾಂಕ:31.12.2022ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಈ ಇಲಾಖೆಯ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಉಳಿಕ ಮೂಲವೃಂದ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು/ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

15/06/2023

ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಿಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

12/06/2023

2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರುಗಳಿಗೆ ವೇತನ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ ಬಳಕೆಯಾಗದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಬಳಕ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

12/06/2023

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಯನ್ನುE-PAR ನಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿರುವ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ-ಯಣ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಕುರಿತು ಇಲಾಖಾ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ Google form ನಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ

ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆAnnexure 1 and 2           Googleform

12/06/2023

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು/ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿದೇ೯ಶಕರು/ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಪಯೋನ್ನತಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ 2018ರ ಯುಜಸಿ ನಿಯಮಗಳ ಅನ್ವಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಂತ 13ಎ ರ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ರೂ.131400-217100 ಪದೋನ್ನತಿ ಮ೦ಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

 09/06/2023

08/06/2023

 

07/06/2023

06/06/2023

05/06/2023

05/06/2023

06/06/2023

05/06/2023

03/06/2023

03/06/2023

Download1                   Download2            Download3

02/06/2023

01/06/2023

01/06/2023

31/05/2023

30/05/2023

30/05/2023

30/05/2023

30/05/2023

26/05/2023

26/05/2023

23/05/2023

23/05/2023

22/05/2023

22/05/2023

23/05/2023

23/05/2023

17/05/2023

17/05/2023

17/05/2023

 

17/05/2023

16/05/2023

16/05/2023

16/05/2023

16/05/2023

                                                                                Googleform link

06/05/2023

 05/05/2023

2023-24ನೇ ಆಯವ್ಯಯ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಆಯವ್ಯಯ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಇತರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು 033 ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

05/05/2023

2023-24 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸು ಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ನಿಗಧಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

03/05/2023

ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ಬೋಧಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತು.

03/05/2023

ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪುಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ವಯೋಮಿತಿ ವಿನಾಯಿತಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ದೃಢೀಕರಣ ನೀಡುವ ಬಗೆ,

28/04/2023

2023-24ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ವೇತನೇತರ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅನದಾನದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

28/04/2023

ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗವು ದಿನಾಂಕ : 29.04.2023 ಮತ್ತು 30.04.2023 ರಂದು ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

28/04/2023

ಅನ್ಯಕಾರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

28/04/2023

2022-23ನೇ ಸಾಅನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯಭಾರಕ್ಕೆ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳಿಗೆ March and April 2023ರ ಮಾಹೆಯ ಗೌರವಧನವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಕುರಿತು.

 25/04/2023

 ಹೆಚ್.ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್-1 ತಂತ್ರಾಂಶದ ಸೇವಾವಹಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

 25/04/2023

2022-23ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿ (Epar) ಹಾಗೂ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಋಣಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

25/04/2023

ಅರೆಕಾಲಿಕ PHD ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ದಾಖಲೆಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

19/04/2023

ವಿಷಯ: 2023-24ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ವೇತನೇತರ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅನದಾನದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

                                                                                   Link

18/04/2023

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆಯಾದ ಕೂಡಲೇ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

17/04/2023

ಕಾಲೇಜು/ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

17/04/2023

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಮುಂಬರುವ 2023 ರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗಾಗಿ ಮತದಾನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು (Assured Minimum Facilities) ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

13/04/2023

G-20 ಲೋಗೋ ಮತ್ತು ಥೀಮ್‍ಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಗಳಕೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

13/04/2023

13/04/2023

30/03/2023

 28/03/2023

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: 2202-03-103-2-01 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪುನರ್ ವಿನಿಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

28/03/2023

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ / ಸುತ್ತೋಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

24/03/2023

ನ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರೈಸಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರುಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಕ್ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಕಾರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಮಂಜೂರು ಮಾಡವ ಬಗ್ಗೆ. 

23/03/2023

ಖಜಾನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ದಿನಾಂಕ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು.

20/03/2023

ತಿದ್ದು ಪಡಿ ಆದೇಶ- ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.  New

18/03/2023

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಮಹಾಪುರುಷರ ಜಯಂತಿಗಳ ಆಚರಣೆಯ ಕುರಿತು.

18/03/2023

ತಿದ್ದು ಪಡಿ ಆದೇಶ- ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

17/03/2023

ತಿದ್ದು ಪಡಿ ಆದೇಶ- ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

17/03/2023

ತಿದ್ದು ಪಡಿ ಆದೇಶ-2022-23 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳ ಗೌರವಧನವನ್ನು ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

 16/03/2023

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಖರೀದಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

15/03/2023

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯಭಾರಕ್ಕೆ ನೇಮಕಗೊಂಡು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ 06 ಸಂಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಕೊರತೆಯಾಗಿರುವ ಮಾಹೆಗಳಗೆ ಹಾಗೂ ಫೆಬ್ರವರಿ-2023ರ ಮಾಹೆಯ ದಿನಾಂಕ:10.02.2023ರ ಮಾಹೆಯ 19 ದಿನಗಳಿಗೆ ಗೌರವಧನವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಕುರಿತು.

15/03/2023

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಸಹಿತ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಆದೇಶ

 14/03/2023

ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ಯುಜಿಸಿ ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿಯಡಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಂತ 13ಎ ಮತ್ತು 14ಅನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

14/03/2023

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಯುಜಿಸಿ ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಂತ 13ಎ ಮತ್ತು 14ನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

14/03/2023

ನ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

 14/03/2023

ಅರೆಕಾಲಿಕ ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 14/03/2023

ವಿಷಯ:ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಕ್ಕೆ ಎಸ್ಎಎಸ್ ಪಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 14/03/2023

 

ಮತದಾರರ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಸಂಘಗಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ತರಬೇತುದಾರರಿಗೆ, ಇ.ಎಲ್.ಸಿ ಸಂಚಾಲಕರಿಗೆ, ಬಿ.ಎಲ್.ಒ.ಗಳಿಗೆ (ಚುನಾವಣಾ ಜಾಗೃತಿ ಸಂಘ) ಮತ್ತು Campus Ambassdors ಗಳಿಗೆ ಇಎಲ್‌ಸಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದು.

 14/03/2023

ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು ಮಾಹಿತಿ/ದಾಖಲೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

13/03/2023

"ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ"ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

10/03/2023

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ 2022-23ನೇ ಸಾಅನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯಭಾರಕ್ಕೆ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳಿಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ-2023ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ವರದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವ ಗೌರವಧನದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

 08/03/2023

ರಾಜ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ತಂತ್ರಾಂಶ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಪೂರ್ಣ ಶುಲ್ಕ ಮರುಪಾವತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 08/03/2023

ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಇ.ಎಸ್.ಐ ಹಾಗೂ ಇ.ಪಿ.ಎಫ್ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು
https://forms.gle/zJb2VLHPa5F6YmsU7

 07/03/2023

ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ / ವರ್ಷಗಳ ವೇತನ ಬಾಕಿಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

07/03/2023

ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು ಮಾಹಿತಿ/ದಾಖಲೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

07/03/2023

ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾರ ಜಾಗೃತ ಸಂಘ (Voter Awareness Forum) ರಚಿಸುವ ಕುರಿತು.

07/03/2023

"ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ"ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 

ಗ್ರೂಪ್ 'ಎ' 'ಬಿ' ಮತ್ತು 'ಸಿ' ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿ/ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ 2022- 23ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಯನ್ನು (Epar) ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು Excel Formatನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ,

06/03/2023

"ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ"ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

04/03/2023

ಮಾರ್ಚ್ 2023ರ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸುವ್ಯಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಸಹಕಾರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

03/03/2023

ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲೋಪದೋಷ ಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವವರ ಹೆಸರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು/ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಿವೃಕ್ತಿ ದಿನಾಂಕದಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದ.

02/03/2023

ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ / ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಬೋಧಕರು | ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದವರಿಗೆ 2006 ಯುಜಿಸಿ ಮತ್ತು 2016ರ ಯುಜಿಸಿ `ಹಿಂಬಾಕಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಬಾಕಿಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೂಢೀಕೃತ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

02/03/2003

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

28/02/2023 

 ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ & ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಬೋಧಕರು / ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದವರಿಗೆ 2006ರ ಮತ್ತು 2016ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಯುಜಿಸಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಂತ ಬಾಕಿ ಪಾವತಿಸುವಾಗ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ

 28/02/2023

ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಡಿಒಗಳು ಫೆಬ್ರವರಿ -2023ರ ಮಾಹೆಯ ವೇತನವನ್ನು ನಿಗದಿತ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಸೆಳೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.

 28/02/2023

 28/02/2023

27/02/2023

 24/02/2023

 24/02/2023

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು/ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರು/ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಂತ 12 (ವೇ.ಶ್ರೀ.ರೂ.79.800-2.11.500) ಪದೋನ್ನತಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

24/02/2023

ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಗೌರವಧನವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು .

24022023

ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಪಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಥಮ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

23/02/2023

2022-23ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಭಾರಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.   New

23/02/2023

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಸರ್ಕಾರಿ/ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ಬೋಧಕರ ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸನ್ನು ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

23/02/2023

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಕಛೇರಿ ವೆಚ್ಚ, ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ, ಪೀಠೋಪಕರಣ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ದೂರವಾಣಿ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

23/02/2023

The Karnatka Schedulded Castes and Scheduled Tribes (Reservation of seats in Education Institutions and of appointments or posts in the services under the state) ordinance, 2022 ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

23/02/2023

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೊಳಪಡುವ ಸರ್ಕಾರಿ / ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಬಿ,ಎಡ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಬೋಧಕರು ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದವರಿಗೆ 2006 ರ 6ನೇ ಪರಿಷ್ಕøತ ಯುಜಿಸಿ ವೇತನ ಮತ್ತು 2016ರ 7ನೇ ಪರಿಷ್ಕøತ ಯುಜಿಸಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ವಯ ವೇತನ ವ್ಯಾತ್ಯಾಸದ ಬಾಕಿಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವಾಗ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜಮೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

Download Annexure

22/02/2023

2022ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡ ಬೋಧಕರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ,      Google Form Link

20/02/2023

ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ನಗಧೀಕರಣ

17/02/2023

ಅರೆಕಾಲಿಕ ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

17/02/2023

"ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ"ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

17/02/2023

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ವರದಿಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

17/02/2023

ಕಛೇರಿ/ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಮೇಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನೌಕರರುಗಳಿಗೆ  ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

15/02/2023

"ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ"ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

14/02/2023

ಈ ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಾಲೇಜು/ಕಛೇರಿಗಳ ಅಸೆಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಭೌಗೋಳಿಕ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (K-GIS) ನಲ್ಲಿ ರಚಿಸುವ ಕುರಿತು.

10/02/2023

2022-23ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ/ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ವಿವಿಧ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ/ಶುಲ್ಕ ಮರುಪಾವತಿಗಾಗಿ ಎಸ್.ಎಸ್.ಪಿ. ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

10/02/2023

ವಿಧಾನಸಭೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗಳು, 2023 ಮತಗಟ್ಟೆಗಳ ಭೌತಿಕ ಪರಿಶೀಲನ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಯೂರ್ಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ (AMF) ಹೊಂದಿರದ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

08/02/2023

CWTP (5 & 6 ನೇ ತಂಡ) ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗದ ವಾಣಿಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ಪುಸ್ತುತ ನಡೆಯಲಕಿರುವ CWTP (16 & 17 ನೇ ತಂಡ) ತರಬೇತಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಅನ್ಯಕಾರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

04/02/2023

2022-23ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಸ್.ಎಸ್.ಪಿ. ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

04/02/2023

ಗ್ರೂಪ್ 'ಎ', 'ಬಿ' ಮತ್ತು 'ಸಿ' ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ 2022- 23ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಯನ್ನು (Epar) ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು Excel Formatನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

02/02/2023

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ / ಸುತ್ತೋಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

02/02/2023

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಂತ 11 ರಲ್ಲಿ (ವೇ.ಶ್ರೀ.ರೂ.68900 205500) ಪದೋನ್ನತಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

01/02/2023

IDP ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ Works, Goods and Repairs Requirement ಗಳ ಸಹಿ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ & ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಸಭೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

01/02/2023

ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಜನವರಿ-2023ರ ಮಾಹೆಯ ದಿನಾಂಕ:28.01.202ರವರೆಗೆ ಗೌರವಧನವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು .

 31/01/2023

ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ / ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಬೋಧಕರು / ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದವರುಗಳ AGP ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿ ಬಾಕಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ ಸೆಳೆಯದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

 31/01/2023

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಕಛೇರಿ ವೆಚ್ಚ, ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ, ಪೀಠೋಪಕರಣ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ದೂರವಾಣಿ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

31/01/2023

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ನೇಮಕಗೊಂಡು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ 2022-23ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯಭಾರಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

28/01/2023

Agni Tattva Conference & Expo ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಾಪಕರುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

25/01/2023

2022-23ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಹೆಚ್.ಐ.ವಿ/ಏಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಪೀಡಿತ ಪೋಷಕರಿಗೆ (ಬದುಕಿರುವ ಇಲ್ಲವೇ ಮೃತಹೊಂದಿರುವ) ಜನಿಸಿದ, ಪದವಿ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್‌ಐವಿ/ಏಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಪೀಡಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯವೇತನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

25/01/2023

ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನ ಬಗ್ಗೆ.(ROK)

24/01/2023

ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನ ಬಗ್ಗೆ.(KK)

24/01/2023

2022-23ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನವೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

23/01/2023

2022-23ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಪೂರ್ಣ ಶುಲ್ಕ ಮರುಪಾವತಿಗಾಗಿ ಎಸ್.ಎಸ್.ಪಿ. ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

23/01/2023

ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗಳು 2023ರ ಸಂಬಂಧ ಮತದಾನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಅನ್ನು NIC ಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

21/01/2023

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಡಿಓಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 21/01/2023

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್  ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

20/01/2023

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ / ಸುತ್ತೋಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

20/01/2023

NAAC ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

19/01/2023

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು/ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರು/ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಂತ 13A (9000 AGP) ರಲ್ಲಿ ಪದೋನ್ನತಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

19/01/2023

ಕಾಲೇಜಿನ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಯೋಜನಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

19/01/2023

ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗಳು 2023ರ ಸಂಬಂಧ ಮತದಾನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಅನ್ನು NIC ಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

19/01/2023

2022ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

18/01/2023

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಛೇರಿ/ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಮೇಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನೌಕರರುಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2022 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022ರ ವರೆಗೆ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

18/01/2023

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

16/01/2023

2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸೇವಾ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ.

13/01/2023

2009 ರಲ್ಲಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಲ್ಲಿ “ನಿರಂತರ ಸಮಗ್ರ ತರಬೇತಿ (CWTP)ಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುವ ವಾಣಿಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಕಾರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

13/01/2023

ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಪೀಠಿಕೆ (ಫಲಕ)ವನ್ನು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

13/01/2023

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ / ಸುತ್ತೋಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

13/01/2023

"ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ"ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

13/01/2023

13/01/2023

 12/01/2023

ಕಾಲೇಜಿನ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಯೋಜನಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

11/01/2023

2022-23ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

10/01/2023

ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ - ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಗೆ ಎ.ಪಿ.ಐ 7000,8000,9000.

 10/01/2023

ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಕೋಟಾದಡಿ ಎಂ.ಬಿ.ಎ/ಎಂ.ಸಿ.ಎ ತರಗತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ಮರಪಾವತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಅಹ್ವಾನಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ,

 10/01/2023

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಗೆ ಎ.ಪಿ.ಐ. ಅಂಕಗಳ ಆಧಾರಿತ ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ.79,800-2,11,500ರಲ್ಲಿ  Academic level 11 to level 12 ರಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

09/01/2023

ಯೋಗಾಥಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಕುರಿತು

07/01/2023

01-01-1996 ರಿಂದ 31-12-2005ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಪಿ.ಹೆಚ್‌.ಡಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿರುವ ಅಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:19-09-2007 ರಿಂದ ನೀಡಿರುವ ಮುಂಗಡ ವೇತನ ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ವೇತನ ನಗದೀಕರಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿರುವುದನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಕುರಿತು.

07/01/2023

01.01.2016 ರ ನಂತರ ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಪದವಿ ಪೂರೈಸಿರುವ ಬೋಧಕರುಗಳಿಗೆ 2016 ರ ಯುಜಿಸಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನಯ ಮುಂಗಡ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ

07/01/2023

ದಿನಾಂಕ:30.06.2021ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಈ ಇಲಾಖೆಯ ರಾಜ್ಯವಾದ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ವೃಂದದ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು/ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

07/01/2023

2021-22ನೇ ನೇಮಕಗೊಂಡು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ನವೆಂಬರ್-2022ರ ಮಾಹೆಯ 7 ದಿನಗಳಗೆ & ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲ ಕೊರತೆಯಾಗಿರುವ ಮಾಹೆಗಳಿಗೆ & December-2022 ಗೌರವಧನವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಅನುದಾನ ಜಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. 

06/01/2023

ನೆನಪೋಲೆ -ಅತಿ ಜರೂರು :ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಬೋಧಕರು / ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದವರಿಗೆ 2006ರ ಮತ್ತು 2016ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಂತೆ ಬಾಕಿ ಪಾವತಿಸುವಾಗ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ, 

05/01/2023

"ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ"ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

05/01/2023

ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸೇವಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ (Revised Format)

05/01/2023

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

04/01/2023

 2022-23ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

03/01/2023

2022-23ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

03/01/2023

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಹುದೆ ಸಹಿತ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

03/01/2023

.ಅರೆಕಾಲಿಕ ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

03/01/2023

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗು ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪ್ರಭಾರ ದ ಬಗ್ಗೆ

03/01/2023

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

03/01/2023

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಕಾರ್ಯಭಾರವಿಲ್ಲದ ಬೋಧಕರನ್ನು ಕಾರ್ಯಭಾರವಿರುವ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಹುದ್ದೆ ಸಹಿತ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

02/01/2023

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

31/12/2022

ಅಜೀವ ಸದಸ್ಯತ್ವದ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ವಿತರಿಸುವ ಕುರಿತು.

31/12/2022

ಅರೆಕಾಲಿಕ ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

31/12/2022

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತದಾರರ ದಿನಾಚರಣೆ (National Voters Day) ಪ್ರಯುಕ್ತ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು (ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ) ಹಾಗೂ ಭಿತ್ತಿ ಚಿತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು.

31/12/2022

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕರ (ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸಹ / ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರು) ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶ

31/12/2022

ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ  ಪಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಸೇರ್ಪಡೆ

30/12/2022

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಹುದ್ದೆ ಸಹಿತ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

29/12/2022

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪೀಠೋಪಕರಣ, ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ, ಕಛೇರಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ, ದೂರವಾಣಿ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

29/12/2022

ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

28/12/2022

ಬೋಧಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ

23/12/2022


ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

23/12/2022

"ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ"ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

23/12/2022

2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸೇವಾ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ.

22/12/2022

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಬೋಧಕರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪುಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

1.ಅನುಬಂಧ

 20/12/2002

ಸುಶಾಸನ ಮಾಸ-ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು - 2022 ಅತ್ಯುತ್ತಮ  ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು

20/12/2022

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ

20/12/2022

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಕಾರ್ಯಭಾರವಿಲ್ಲದ ಬೋಧಕರನ್ನು ಕಾರ್ಯಭಾರವಿರುವ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಹುದ್ದೆ ಸಹಿತ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 19/12/2022

 ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಸುಶಾಸನ ಮಾಸ-ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು - 2022 ಅತ್ಯುತ್ತಮ  ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು

19/12/2022

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಕಛೇರಿ ವೆಚ್ಚ, ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.          Googlelink

19/12/2022

ಅಧಿಸೂಚನೆ:  2023ನೇ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ' ವೃಂದದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ಕಾಲಂ - 8ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕದಂದು ಸೇವೆಯಿಂದ ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

19/12/2022

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಕಾರ್ಯಭಾರವಿಲ್ಲದ ಬೋಧಕರನ್ನು ಕಾರ್ಯಭಾರವಿರುವ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಹುದೈ ಸಹಿತ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

17/12/2022

“ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜಾಂಬೂರಿ"ಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ರೋವರ್ ಮತ್ತು ರೇಂಜರ್ ಘಟಕವಿರುವ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ರೋವರ್-ರೇಂಜರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

17/12/2022

ಎಲ್ಲ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ 'ಸುಶಾಸನ ಮಾಸ'ದ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು.

17/12/2022

ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಬೋಧಕರು / ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದವರಿಗೆ 2006ರ ಮತ್ತು 2016ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಂತೆ ಬಾಕಿ ಪಾವತಿಸುವಾಗ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ, 1. Excel Sheet1    2.Excel Sheet2

 17/12/2022

ಗ್ರೂಪ್ 'ಎ', 'ಬಿ' ಮತ್ತು 'ಸಿ' ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿ/ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಯನ್ನು (Epar) ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು Excel Sheetನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ,

16/12/2022

ಅನ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿಮಿತ ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

16/12/2022

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಂತ 14 (ರೂ.10000 ಎ.ಜಿ.ಪಿ)ರಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

15/12/2022

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಂತ 14 (ರೂ.10000 ಎ.ಜಿ.ಪಿ)ರಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.  

15/12/2022

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು/ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರು/ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಂತ 13A (9000 AGP) ರಲ್ಲಿ ಪದೋನ್ನತಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

15/12/2022

ವಿಷಯ: 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪೀಠೋಪಕರಣ, ಪಠ್ಯ ಮಸ್ತಕ, ಕಛೇರಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ, ದೂರವಾಣಿ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಅಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

15/12/2022

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಬೋಧಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಂಬಂಧ ವರ್ಗಾವಣಾ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಪಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

1.ಅನುಬಂಧ-1a    2.ಅನುಬಂಧ-1b     3.ಅನುಬಂಧ-2a   4.ಅನುಬಂಧ-2b  

14/12/2022

ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಪುಕರಣಗಳಡಿ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಬೋಧಕರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಬಗ್ಗೆ.

13/12/2022

2022ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬೋಧಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ.

09/12/2022

"ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ"ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

09/12/2022

ಪಿಹೆಚ್‌ಡಿ ಪದವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮುಂಗಡ ವೇತನ ಬಡ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ

08/12/2022

ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

08/12/2022

2021-223ನೇ ಸಾಅನಲ್ಲಿ ನೇಮಕಗೊಂಡು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ನವೆಂಬರ್-2022ರ ಮಾಹೆಯ 23 ದಿನಗಳಗೆ & ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲ ಕೊರತೆಯಾಗಿರುವ ಮಾಹೆಗಳಿಗೆ ಗೌರವಧನವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಅನುದಾನ ಜಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. 

08/12/2022

ನಿರಂತರ ಸಮಗ್ರ ತರಬೇತಿಗೆ (Continuous Wholistic Training Program (CWTP)) ಭಾಗವಹಿಸಲು ನಿಯೋಜಿಸಿರುವ ಅಧ್ಯಾಪಕರುಗಳನ್ನು ಕಾಲೇಜಿನ ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 08/12/2022

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬೋಧಕರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ಬೋಧಕರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

  1. ಅನುಬಂಧ-1 (ROK)  

  2. ಅನುಬಂಧ-2 (KK)

 07/12/2022

eMIS ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ  ಬೋಧಕರು ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ವರದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

06/12/2022

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಬೋಧಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

05/12/2022

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಕಾರ್ಯಭಾರವಿಲ್ಲದ ಬೋಧಕ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಭಾರವಿರುವ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಹುಿ ಸಹಿತ ಸ್ಮಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

05/12/2022

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬೋಧಕರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ಬೋಧಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

05/12/2022

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಕಛೇರಿ ವೆಚ್ಚ, ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

05/12/2022

ಎಲ್ಲ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ 'ಸುಶಾಸನ ಮಾಸ'ದ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು.

03/12/2022

IGNOU NEP-PDP Registration on National Education Policy-2020-reg.

02/12/2022

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಿರುವ ಆದೇಶವನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

02/12/2022

ಅರೆಕಾಲಿಕ ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

01/12/2022

ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಖಾತೆಗಳನ್ನು NTT ಮಾಡ್ಯೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

01/12/2022

ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್‌ಲಾಗ್ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

30/11/2022

ಅರೆಕಾಲಿಕ ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

30/11/2022

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

29/11/2022

ಅನ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿಮಿತ ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

29/11/2022

ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

25/11/2022

"ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ"ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

25/11/2022

ಇಲಾಖಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿತ್ತಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಹೊಸ

 25/11/2022

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಹೊಸ

25/11/2022

ಇಎಂಐಎಸ್ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಬೋಧಕರ ಸೇವಾ ವಿವರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಭಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಹೊಸ    Google Form

25/11/2022

ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳ ವೇತನ ಬಾಕಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ವಿವಿಧ ಬಾಕಿಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

Google Form       Annexure

24/11/2022

ಅರೆಕಾಲಿಕ ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

22/11/2022

 2022-23ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಪದವಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು.

22/11/2022

ಪ್ರಾಧ್ಯಾ ಪಕರುಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಮಗ್ರ ತರಬೇತಿಗೆ (CWTP) ಭಾಗವಹಿಸುವ ಇತಿಹಾಸ ವಿಷಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

22/11/2022

IGNOU NEP-PDP Registration on National Education Policy-2020-reg.

22/11/2022

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ ಅಧೀನ ಕಛೇರಿ/ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಮೇಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನೌಕರರುಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2022 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022ರ ವರೆಗೆ ವೇತನ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

22/11/2022

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯಭಾರಕ್ಕೆ అతిథి ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳಿಗೆ November-2022 ಮತ್ತು ಕೊರತೆಯಾಗಿರುವ ಮಾಹೆಗಳಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವ ಗೌರವಧನದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

21/11/2022

"ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ"ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

19/11/2022

ಇಎಂಐಎಸ್ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಬೋಧಕರ ಸೇವಾ ವಿವರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಭಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.  

16/11/2022

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ 11 ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಹಿರಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮೇಲ್ಮರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

16/11/2022

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ದತ್ತಾಂಶ ನಮೂದು ಸಹಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

15/11/2022

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

15/11/2022

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ 11 ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಹಿರಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮೇಲ್ಮರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

15/11/2022

ಸರ್ಕಾರಿ ಪುಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕುರಿತು

10/11/2022

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ (ಪ್ರೊಫೆಸರ್) ಹುದ್ದೆಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡಲು ಸಂದರ್ಶನ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ

10/11/2022

"ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ"ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

10/11/2022

ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ತಂಡವು ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

10/11/2022

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 2023ನೇ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ ಬೋಧಕ/ ಭೋದಕೇತರ ಅಧಿಕಾರಿ/ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

05/11/2022

"ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ"ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

05/11/2022

 

 

 

 

2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೇಮಕಗೊಂಡು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

05/11/2022

'ಜಾಗೃತಿ ಅರಿವು ಸಪ್ತಾಹ - 2022' (Vigilance Awareness Week 2022) ನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

02/11/2022

ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಬೋಧಕೇತರರಿಗೆ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರಾಗಿ ನೀಡಿರುವ ಮುಂಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ವೇತನವನ್ನು ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

02/11/2022

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು, ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೋಧಕರುಗಳಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ 2016ರ ಯುಜಿಸಿ ವೇತನಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ 12 ರಿಂದ 13 ಎ ಲೆವೆಲ್‌ಗೆ (ರೂ. 9000/- ಎಜಿಪಿ) ಅನುಮೋದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

31/10/2022

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳ ಕಛೇರಿ ವೆಚ್ಚ, ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

31/10/2022

ವಿದ್ಯುತ್ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ                  Google form link           

28/10/2022

ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ಬ್ಯಾಕ್‌ಲಾಗ್ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

27/10/2022

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು | ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು /ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಂತ 13ಎ ರಲ್ಲಿ ಪದೋನ್ನತಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು.

21/10/2022

ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ/ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಮಿತಿಗೆ ಸ೦ಬ೦ಧಿಸಿದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು.

18/10/2022

2022 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ "ಕೋಟಿ ಕಂಠ ಗಾಯನ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಕುರಿತು.

18/10/2022

15ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2022 ಅನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಕೈತೊಳೆಯುವ ದಿನವನ್ನಾಗಿ (Global Hand washing Day) ಆಚರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

14/10/2022

ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 14/10/2022

14/10/2022

14/10/2022

14/10/2022

10/10/2022

10/10/2022

07/10/2022

 07/10/2022

ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ"ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

06/10/2022

ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಡಾ.ದೊಡ್ಡರಂಗೇಗೌಡರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ, ಪುನೀತ್ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ರವರ ಜೀವನಾಧಾರಿತ ಮಸ್ತಕ, ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ದೇವರು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿರುವ ಕುರಿತು.

06/10/2022

ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವ ಮಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿರುವ ಕುರಿತು.

06/10/2022

(Continuous Wholistic Training Program CWTP) ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತ ರಜೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

01/10/2022

ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅದೇಶ : ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸಹ/ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾದ ಮುಂಗಡ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ ಆದೇಶದಲ್ಲಿನ ಕೆಲ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿರುವ ಕುರಿತು.

 30/09/2022

ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಂತ 11, 12, 13 ಹಾಗೂ 14ರಲ್ಲಿ ಪದೋನ್ನತಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಸುವ ಬಗ್ಗೆ

30/09/2022

ಕಾಬೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಡಿ.ಡಿ.ಓ ಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

link-

https://forms.gle/k8Yf8ij2ktA6Hatr6

 30/09/2022

ದಿನಾಂಕ:01-01-1996 ರಿಂದ 31-12-2005ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಿ.ಹೆಚ್‌.ಡಿ. ಪದವಿ ಪಡೆದಿರುವ ಅಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:19-09-2007 ರಿಂದ ನೀಡಿರುವ ಮುಂಗಡ ವೇತನ ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ವೇತನ ನಿಗದೀಕರಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿರುವುದನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಕುರಿತು.

30/09/2022

ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ"ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

29/09/2022

ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆಯ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು-ಅಕ್ಟೋಬರ್-2022 ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ

29/09/2022

2023-24ನೇ ಸಾಲನಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಕಛೇರಿ ವೆಚ್ಚ, ದೂರವಾಣಿ ವೆಚ್ಚ, ವಿದ್ಯುತ್ ವೆಚ್ಚ, ನೀರಿನ ವೆಚ್ಚ, ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಹಾಗೂ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಮತ್ತು ಇತರೆ ವೆಚ್ಚಗಳಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನದ ಕುರಿತು.

Google From Link

28/09/2022

ಅನುದಾನ ಬಳಕೆ ಮಾಡದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

 26/09/2022

ಯುಜಿಸಿಯ XI & XII ನೇ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ/ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ ಯುಜಿಸಿ ಅನುದಾನದ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

23/09/2022

ಅನ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿಮಿತ ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

23/09/2022

ಅರೆಕಾಲಿಕ ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

23/09/2022

ರೈತರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೈತ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಹೆಸರಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನೋಂದಣಿ ಬಗ್ಗೆ.

 22/09/2022

ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಸಾಲರೂಪದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನದ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ

 22/09/2022

 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ 2022-23ರ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿತ “ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಯೋಜನೆ”ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಆಸಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂತೆ (Expression of Interest) ಕೋರಿ

Excel sheet

 19/09/2022

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು/ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರು/ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರುಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ 2016ರ ಯುಜಿಸಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಂತ 13ಎ (9000 ಎ.ಜಿ.ಪಿ) ರ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ರೂ.131400-217100 ರಲ್ಲಿ ಪದೋನ್ನತಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

19/09/2022

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು.

17/09/2022

ಅನ್ಯಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

16/09/2022

2017ನೇ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಬೋಧಕ/ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರುಗಳ ಪರೀಕ್ನಾರ್ಥ ಸೇವಾಅವಧಿನ್ನು  ಘೋಷಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

15/09/2022

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧ್ಯಾಪಳಕರುಗಳಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ ಐ ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಉನ್ಪಶ ವ್ಯಾಸ೦ಗಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜನೆಗೊ೦ಡಿರುವವರ ಸಹ/ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ಅನುಪಾತ ಗಳಿಕೆ ರಜೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿರುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

14/09/2022

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಗೆ ಎ.ಪಿ.ಐ. ಅಂಕಗಳ ಆಧಾರಿತ ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ.79,800-2,11,500ರಲ್ಲಿ                 Academic level 11 to level 12 ರಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ..

14/09/2022

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

14/09/2022

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರುಗಳಿಗೆ ಗೆಜೆಟೆಡ್‌ ಮ್ಯಾನೇಜರ್‌ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 14/09/2022

 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು/ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ AGP 6000-7000 ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 14/09/2022

2020-21 ಮತ್ತು 2021-22ನೇ ಸಾಲುಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿ (Epar) ಹಾಗೂ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಋಣಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

13/09/2022

ಗ್ರೂಪ್‌-ಡಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು Google Form ನಲ್ಲಿ Upload ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

13/09/2022

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಂತೂರ್‌ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

12/09/2022

ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಡಿ ಬರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

09/09/2022

ಕಾಲೇಜಿನ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಯೋಜನಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

09/09/2022

ಕಾಲೇಜಿನ ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

09/09/2022

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ UUCMS ಮುಖಾಂತರ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ

09/09/2022

 

 

ದಿನಾಂಕ:30.06.2021ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ರಾಜ್ಯ ವ್ಯಾಪಿ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ವೃಂದ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ-ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರುಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

09/09/2022

ಜಿಲ್ಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಸಂಘಗಳ(ELCs) ವಾಟ್ಸಪ್ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಗ್ಗೆ

08/09/2022

ಅನ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ರಜೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

08/09/2022

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 08/09/2022

ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಛೇರಿ/ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

09/09/2022

2021-223ನೇ ಸಾಲನಲ್ಲ ನೇಮಕಗೊಂಡು  ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ  ಕೊರತೆಯಾಗಿರುವ ಮಾಹೆಗಳಗೆ ಗೌರವಧನವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

06/09/2022

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 2022 ರಂದು ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

02/09/2022

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕ/ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಶಕ್ಷಣಿಕಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ

02/09/2022

ಕರ್ನಾಟಕ' ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮೂಲಕ 'ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗಳಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

01/09/2022

ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ"ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

01/09/2022

ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಅದ್ಯತೆಯ ಮೇರೆಗೆ 03 ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ,

30/08/2022

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಥ್ಯಾಪಕರು/ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು. ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳಗೆ ಐ.ಪಿ.ಐ. ಆಧಾರಿತ ವೃತ್ತಿ ಪಡೋನ್ನತಿಯಡಿ   ಪೇ.ಶ್ರೇ.ರೂ.79,800-2,11,500 ರಲ್ಲಿ Selection Grade / Academic Grade ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿ ಮ೦ಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

30/08/2022

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯಭಾರಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳಿಗೆ ಆಗಸ್ಟ್-2022ರ ಮಾಹೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವ ಗೌರವಧನವದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

 24/08/2022

ನ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಒಳಪಡಲಿರುವ ಸಪ್ರ ದ.ಕಾಲೇಜುಗಳು ಐ.ಐ.ಎ ಎಸ್.ಎಸ್.ಆರ್ ಮತ್ತು ಡಿ.ಎ.ಎ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಮುನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನ್ಯಾಕ್ ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಾಮರ್ಶನ ಸಭೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 19/08/2022

ಸರ್ಕಾರಿ  ಕಾಲೇಜುಗಳ ತರಗತಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ Telegram Group ರೂಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 19/08/2022

2023ನೇ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರುಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 19/08/2022

2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಪೂರ್ಣ ಶುಲ್ಕ ಮರುಪಾವತಿ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

Google Form Link: https://forms.gle/1LK83rMgFqA1JhUf9

 19/08/2022

ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ಬ್ಯಾಕ್‌ಲಾಗ್ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 18/08/2022

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು/ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರು/ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರುಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಂತ 13ಎ ರಲ್ಲ ಪದೋನ್ನತಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

12/08/2022

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು/ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರು/ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರುಗಳಗೆ ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಂತ 13ಎ ರಲ್ಲ ಪದೋನ್ನತಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

12/08/2022

ಅರೆಕಾಲಿಕ ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

12/08/2022

ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಛೇರಿ/ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

Google form link:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRs_doN_vvx1oYFY6v8b85NPAIETuC2FK19d8WtqE_7Phefg/viewform?usp=sf_link

12/08/2022

2017ನೇ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಇತರೆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೋಧಕ/ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರುಗಳ ಪರಿಕ್ಷಾರ್ಥ ಅವಧಿ ಘೋಷಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

12/08/2022

ದೇಶದ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರೋತ್ಸವ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು "ಹರ್ ಘರ್ ತಿರಂಗಾ'' ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನದ ಮೂಲಕ ಆಚರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

12/08/2022

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ “ಹರ್ ಘರ್ ತಿರಂಗಾ" ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕುರಿತು.

11/08/2022

ದಿನಾಂಕ 12.08.2022 ರಂದು ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

11/08/2022

2022ರ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಸಹಕಾರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

11/08/2022

 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೇಮಕಗೊಂಡು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಕೊರತೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ ಪಾವತಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

 11/08/2022

"ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ"ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

10/08/2022

ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ರೋವರ್ ಸೌಟ್ ಲೀಡರ್‌ಗಳ/ರೇಂಜರ್ ಲೀಡರ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು /ಉಪನ್ಯಾಸಕಿಯರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

10/08/2022

ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಮರುಪಾವತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು.

10/08/2022

ದಿನಾ೦ಕ:30.062021ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ  ಇಲಾಖೆಯ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲವೃ೦ದದ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ-ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳಿಯ ವೃಂದದ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಅಂತಿಮ ಜೀಷ್ಮತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 06/08/2022

ದಿನಾ೦ಕ:09.12.2021ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ. ಈ ಇಲಾಖೆಯ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಉಳಿಕ ಮೂಲವೃ೦ದ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ-ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃ೦ದದ ಅಟೆ೦ಡರ್‌ಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೀಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 06/08/2022

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 06/08/2022

ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಅಮೃತಮಹೋತ್ಸವ ಮುನ್ನಡೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಚಾರ ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

04/08/2022

"ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ" ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳ ಹಾಗೂ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

04/08/2022

75 ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಯೋಗಥಾನ್ 2022 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಕುರಿತು

03/08/2022

2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೋರ್ಸುಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನ ಅನುದಾನ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

03/08/2022

"ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ"ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 29/07/2022

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ , ಕಾಲೇಜು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ನಿಧಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಕಾಯ್ದೆ ಅನ್ವಯ ವೇತನ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

27/07/2022

ಜುಲೈ 2022ರ ವೇತನವನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವ ಬಗ್ಗೆ

26/07/2022

ಅನ್ಯಕಾರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತರಜೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

26/07/2022

ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

26/07/2022

2020- 22 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸುಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ನಿಗಧಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

25/07/2022

75 ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ "ಹರ್‌ ಘರ್‌ ತಿರಂಗಾ" ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು.

25/07/2022

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ೨೦೨೧-೨೨ ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯಭಾರಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ಅತಿಥಿ ಉಪ್ಯಾಸಕರುಗಳಿಗೆ ಗೌರವಧನವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಕುರಿತು.

25/07/2022

"ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ"ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

25/07/2022

ಇಲಾಖೆಯ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರುಗಳ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರುಗಳ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ/ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ

21/07/2022

 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಕಲಚೇತನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮತ್ತು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಅಯ್ಯಪ್ಪಯ್ಯ ಹಾಗೂ ವಿಕಲಚೇತನರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

Google Form Link :

https://forms.gle/29e2Lf8tVa9FayY29

20/07/2022

ಹಾಜರಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ : ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಮತ್ತು LMS ಕುರಿತು ನಡೆದ ಒಂದು ದಿನದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

19/07/2022

2023 ನೇ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು & ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರುಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

19/07/2022

ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಬಗ್ಗೆ

18/07/2022

ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ UUCMS ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಕುರಿತು

18/07/2022

ವಿವಿಧ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೋರ್ಸುಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

18/07/2022

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿ  ಯೋಜನೆ ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ (ಪ್ರೊಫೆಸರ್) ಹುದ್ದೆಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡಲು ಸಂದರ್ಶನ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ

16/07/2022

ನಿಯೋಜನೆ/ಮರುಹಂಚಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕ/ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಪಡೆದಿರುವ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಕಟಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  

16/07/2022

2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

16/07/2022

75ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು

16/07/2022

75ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

16/07/2022

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಮಗ್ರ (Continuous Wholistic Training Program CWTP) ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಕಾರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತರಜೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

16/07/2022

ನಿಯೋಜನೆ/ಮರುಹಂಚಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕ/ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಪಡೆದಿರುವ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಕಟಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  

Upload details   : Googleform link

14/07/2022

"ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ"ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

14/07/2022

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಬೋಧಕರು ಮತ್ತು ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಿವಿಧ ಬಾಕಿಗಳ ಪಾವತಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

13/07/2022

ಬೋಧಕರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

13/07/2022

ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

13/07/2022

ಅಪಹರಣವಾಗಿರುವ ಬಾಲಕಿ ವರ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲಿಂಗರಾಜು, ವಿರಾಟ್, ರಾಜು, ಇವರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಹಾಕಿಸಿ ಪ್ರಚಾರಪಡಿಸಲು ಕೋರಿ

13/07/2022

ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ UUCMS ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ನೊಂದಾಯಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

13/07/2022

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಮತ್ತು LMS ಕುರಿತು ಒಂದು ದಿನದ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ  ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

12/07/2022

ವಿಶ್ವ ಕೌಶಲ್ಯ ಧಿನ - ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 07/07/2022

"ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ"ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

07/07/2022

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ - ದಿನಾಂಕ: 09.12.2021ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲವೃಂದದ ಹಿರಿಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

06/07/2022

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ - ದಿನಾಂಕ: 09.12.2021ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲವೃಂದದ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಹಾಯಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

06/07/2022

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ - ದಿನಾಂಕ: 09.12.2021ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲವೃಂದದ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

06/07/2022

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪ್ರಭಾರ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

04/07/2022

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಮೇಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವವರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

04/07/2022

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ UUCMS ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ನೊಂದಾಹಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

02/07/2022

ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಹ ಸಹ/ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತ ಪ್ರಭಾರದಲ್ಲಿರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

02/07/2022

2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಜೂನ್-2022 ಜುಲೈ-2022 ಮಾಹೆ ಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕೊರತೆಯಾಗಿರುವ ಮಾಹೆಗಳಿಗೆ ಗೌರವಧನವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

 02/07/2022

 2022-23 ಸಾಲಿನ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸಾರ್ವರ್ತಿಕ ವರ್ಗಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ

01/07/2022

ಹಾಜರಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ - AGP

30/06/2022

ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ UUCMS ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

30/06/2022

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಥ್ಯಾಪಕರು/ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು. ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳಗೆ 9000 A.G.P ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿ ಮ೦ಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

30/06/2022

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಶಿಕ್ಷಕರುಗಳಿಗೆ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಮನೇಜರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

30/06/2022

2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿ E-par ನಲ್ಲಿ  ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

27/06/2022

 

 

 2016 ರ ಏಳನೇ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಯುಜಿಸಿ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ವಯ ಏಪ್ರಿಲ್ 2019 ನಿಂದ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ವರೆಗೆ ವೇತನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಬಾಕಿ ಪಾವತಿಸಲು ಅವಶ್ಯವಿರುವ

ಅನುದಾನದ ಮಾಹಿತಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

 24/06/2022

ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ & ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ  ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 23/06/2022

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸುಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ನಿಗಧಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

23/06/2022

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಗೂಲಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವವರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

23/06/2022

"ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ"ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

23/06/2022

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಹ ಸಹ / ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅನ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಪ್ರಭಾರದಲ್ಲಿರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

21/06/2022

ಮಹಾರಾಣಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಅನ್ಯಕಾರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 20/06/2022

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ ಇಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿರ್ವಾಹಣಾಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಅನ್ಯಕಾರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 20/06/2022

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ ಇಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಅನ್ಯಕಾರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 20/06/2022

2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯಭಾರಕ್ಕೆ ನೇಮಕಗೊಂಡು ಕರ್ತವ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳಿಗೆ ಗೌರವಧನ ಪಾವತಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡದಿರುವ ಕುರಿತು.

18/06/2022

ಸುತ್ತೋಲೆ - 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಯುಯುಸಿಎಂಎಸ್(‌UUCMS) ಮುಖಾಂತರ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು.

 18/06/2022

ಸುತ್ತೋಲೆ - 2022ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ ಗ್ರೂಪ್‌ ಎ & ಬಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿನ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳ ಕುರಿತು

18/06/2022

ಏಪ್ರಿಲ್ 2022 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಹೊಂದಲಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಸಹಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಗಳು ಪ್ರಭಾರಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ವಿವರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು

17/06/2022

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಥ್ಯಾಪಕರು/ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು. ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳಗೆ ಪಿಎಚ್ ಡಿ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮ೦ಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 17/06/2022

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸಹ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಪಿಎಚ್ ಡಿ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾದ ಮುಂಗಡ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ ಆದೇಶದಲ್ಲಿನ ಕೆಲ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಕುರಿತು

17/06/2022

 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಥ್ಯಾಪಕರು/ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು. ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳಗೆ ಐ.ಪಿ.ಐ. ಆಧಾರಿತ ವೃತ್ತಿ ಪಡೋನ್ನತಿಯಡಿ   ಪೇ.ಶ್ರೇ.ರೂ.79,800-2,11,500 ರಲ್ಲಿ Selection Grade / Academic Grade ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿ ಮ೦ಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 17/06/2022

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಮೇಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವವರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

16/06/2022

2022-23 ಸಾಲಿನ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸಾರ್ವರ್ತಿಕ ವರ್ಗಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ

16/06/2022

ಬೋಧಕರು ಮತ್ತು ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳ ವಿವಿಧ ಬಾಕಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

15/06/2022

ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಗಳನ್ನು FIP ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಎಚ್ಡಿ (P.H.D)ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಅನುಪಾತ ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

15/06/2022

ಅನ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

15/06/2022

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ  ಭಾಷಣದ ಕಂಡಿಕೆ-324ರಲ್ಲಿನ ಘೋಷಣೆಯಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದೊಂದಿಗೆ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ "ಕ್ರೀಡಾ ಅಂಕಣ"ಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು.

15/06/2022

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಭಾರಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಕಾಲೇಜು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

15/06/2022

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ

14/06/2022

2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಶುಲ್ಕ ಮರುಪಾವತಿಯ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. Google Form Link: https://forms.gle/Yy4i6r5FqShNFczK7

14/06/2022

"ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ"ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

14/06/2022

2022 -23 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಗಳಿಗೆ ಕಚೇರಿ ವೆಚ್ಚ, ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ, ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಇತರ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ದೂರವಾಣಿ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

13/06/2022

ಹಾಜರಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

13/06/2022

ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತು

13/06/2022

ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸ್ಥಗಿತ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 5 ರಿಂದ 8 ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಕುರಿತು

13/06/2022

 ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ - ದಿನಾಂಕ: 21.06.2022ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ʼಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆʼಯಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್./ಎನ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 10/06/2022

ಸುತ್ತೋಲೆ- ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಿಚವಾಲಯ ಇವರು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ (Jigyasa-The Heritage Quiz) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

10/06/2022

ಸುತ್ತೋಲೆ- 2022ರ ಜೂನ್‌ 21 ರಂದು ʼಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆʼಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

10/06/2022

ಸುತ್ತೋಲೆ - ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ Unacademy ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿಗೊಳಿಸುವ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ VC ಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

10/06/2022

ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಅನುಚ್ಛೇದ 371 ಜೆ ರನ್ವಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

09/06/2022

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೊಳಪಡುವ ಸರ್ಕಾರಿ / ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ  ಪದವಿ ಮತ್ತು ಬಿ.ಎಡ್‌ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಬೋಧಕರು ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ 2006 ಮತ್ತು 2016ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಯುಜಿಸಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ವಯ ವೇತನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 09/06/2022

ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಹ ಸಹ/ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತ ಪ್ರಭಾರದಲ್ಲಿರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಗ್ಗೆ

09/06/2022

2021-22 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ 2,4 ಮತ್ತು 6ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನ ಕಾರ್ಯಭಾರದ ವಿವರಗಳನ್ನು eMIS ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

08/06/2022

 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ  ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಕರು/ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರು/ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರುಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ಮತಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಂತ 13ಎ ರಲ್ಲಿ ಪದೋನ್ಮತಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ. 

 08/06/2022

ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲ್ಎಂಎಸ್(KARNATAKA LMS) ಬಳಕೆಯ ಮೂಲಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಲಿಕೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

07/06/2022

 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವವರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

 06/06/2022

ದಿನಾಂಕ 03/6/2022 ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ವೃಂದ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಥಳೀಯ ಮೂಲ ಮೂಲವೃಂದ ಅಧೀಕ್ಷಕರುಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

06/06/2022

ಜನಸೇವಕ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

06/06/2022

ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಹಾಯಕ ,ಹಿರಿಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

06/06/2022

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ  ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಕರು/ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರು/ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರುಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ಮತಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಂತ 13ಎ ರಲ್ಲಿ ಪದೋನ್ಮತಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ. ದಿನಾಂಕ: 07-06-2022 ಮತ್ತು 09-06-2022.

04/06/2022

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ  ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಕರು/ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರು/ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರುಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ಮತಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಂತ 13ಎ ರಲ್ಲಿ ಪದೋನ್ಮತಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ. ದಿನಾಂಕ: 14-06-2022 ಮತ್ತು 15-06-2022.

04/06/2022

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ AGP 6000-7000 ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

04/06/2022

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಮೇಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವವರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

04/06/2022

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ AGP 7000-8000 ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

04/06/2022

2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಶುಲ್ಕ ಮರುಪಾವತಿಯ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

Google Form Link: https://forms.gle/Yy4i6r5FqShNFczK7

04/06/2022

Down to Earth Environment Magazine ಅನ್ನು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲು ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

02/06/2022

ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು Save Soil  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

02/06/2022

ಅನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ (ಪರಿಸರ ಮನನ-2022)

01/06/2022

ಅನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

01/06/2022

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

01/06/2022

ಅಧಿಸೂಚನೆ - ಸೇವಾ ಪೂರ್ವ ಅವಧಿ ಘೋಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆದೇಶ

30/05/2022

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಡಿ ಬರುವ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿ, ಬಿಎಡ್‌ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಕಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಬೋಧಕರು ಮತ್ತು ಕಛೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಬಾಕಿಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

30/05/2022

21-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

27/05/2022

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ - ದಿನಾಂಕ: 09-12-2021 ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲವೃಂದ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ದತ್ತಾಂಶ ನಮೂದು ಸಹಾಯಕರ ಅಂತಿಮ  ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 

26/05/2022

HBA/MCA/Computer ADAVNCE ತೀರುವಳಿ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

25/05/2022

ಸರ್ಕಾರಿ/ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಬಿ.ಎಡ್‌ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಬೋಧಕರು ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ 2006 ಮತ್ತು 2016ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಯುಜಿಸಿ ವೇತನ ‍್ರೇಣಿಯನ್ವಯ ವೇತನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

24/02/2022

ಸರಕಾರಿ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಬಿಎಡ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಬೋಧಕರು ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ 2006 ಮತ್ತು 2016ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಅನ್ವಯ ವೇತನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಸುವ ಕುರಿತು

21/05/2022

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಂತ ಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ಆಯ್ಕೆ-A ಆಯ್ಕೆ-B ನಮೂನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು

21/05/2022

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಂತ ಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ಆಯ್ಕೆ-A ಆಯ್ಕೆ-B ನಮೂನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು

21/05/2022

21-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಕಾಲೇಜುಗಳು NAAC ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಹಂತಗಳನ್ನು ಇದುವರೆಗೂ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಿರುವ ಕುರಿತು

21/05/2022

ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು 

21/05/2022

ದಿನಾಂಕ 21/05/2022 ರಂದು ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ವಿರೋಧಿ ದಿನ ಅನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

20/05/2022

ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕ್ರೀಡಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯಗಾರಕ್ಕೆ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

20/05/2022

ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ರೋವರ್ಸ್ -ರೇಂಜರ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

20/05/2022

ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಮಗ್ರ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿ ಅನ್ನ ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತ ರಜೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

20/05/2022

 

 

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ-ದಿ:09.12.2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲವೃಂದ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 

20/05/2022

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ - ದಿ: 09.12.2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಈ ಇಲಾಖೆಯ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲವೃಂದ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ಹಿರಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

20/05/2022

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ AGP 6000-7000 ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

19/05/2022

ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ          1)Download 1      2)Download 2

18/05/2022

 

18/05/2022

ಸರಕಾರಿ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಬಿಎಡ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಬೋಧಕರು ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ 2006 ಮತ್ತು 2016ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಅನ್ವಯ ವೇತನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಸುವ ಕುರಿತು    Download Annexure

17/05/2022

ಮುಂಗಡ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

17/05/2022

ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ

17/05/2022

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ - ವಿಶೇಷ ಅನ್ಯಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

16/05/2022

2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವವರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

16/05/2022

 ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ google link:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7sZfbguwXBDvhuu2oJJXXaNfLYho_P2fWFOhaODjKQYdF9g/viewform?usp=sf_link

13/05/2022

ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರುಗಳಿಗೆ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಧಾರಿತ ಆನ್‌ ಲೈನ್‌ ಕೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

 13/05/2022

"ದ ವರ್ಡೆ ಬಾಕ್ಸ್‌" ಯಂತ್ರವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 13/05/2022

2022-23ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್‌ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌ ಆಫ್‌ ಎಕಾನಾಮಿಕ್ಸ್‌ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರವೇಶಾತಿಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 13/05/2022

ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳ ಮಾರ್ಚ್‌ 2022ರ ಮಾಹೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು

12/05/2022

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ಮರಣ ಹೊಂದಿರುವ ನೂತನ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ      DownloadAnnexure

11/05/2022

ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಸಾಲ ರೂಪದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಆಗಿರುವ ಅಥವಾ ಮಂಜೂರು ಆಗದೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

11/05/2022

ಕಚೇರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

Google form Link :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRFeh9WrTjs49vLelrOq0lvJBaZz2OgEtrs_SZ8X-VPKg8vg/viewform?usp=sf_link

10/05/2022

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಭೆ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ (MICE Tourism)

10/05/2022

ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕೋರ್ಸು/ಕಾಂಬಿನೇಶನ್‌ಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ    

Google form: https://forms.gle/PkcrKWCkgKdZbo2P6      Download excel format

09/05/2022

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ/ಸುತ್ತೋಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

09/05/2022

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

07/05/2022

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಪ್ರಭಾರ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

07/05/2022

ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ : ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ AGP 6000-7000,7000-8000,8000-9000

07/05/2022

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಮಗ್ರ ತರಬೇತಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಗಣಕ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಕಾರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ರಜೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 

07/05/2022

2006 ಯುಜಿಸಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಹಿಂಬಾಕಿ/ಇತರೆ ಬಾಕಿ ಪಾವತಿ ಸಂಬಂಧ ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಬೋಧಕರ ಬಾಕಿ ಪಾವತಿ ಕುರಿತು

06/05/2022

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ AGP 6000-7000,7000-8000,8000-9000 ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

04/05/2022 

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜನೆ ಮೇರೆಗೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕರ ನಿಯೋಜನೆಯನ್ನು ರದ್ದು ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

30/04/2022

2022ರ ಬೋಧಕರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಸೂಚನೆಗಳು

30/04/2022

ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಪ್ರಭಾರ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

30/04/2022

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ - ದಿನಾಂಕ: 09-12-2021 ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲವೃಂದ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ದತ್ತಾಂಶ ನಮೂದು ಸಹಾಯಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ  ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

29/04/2022

 ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಗೂಲಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವವರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು 

 28/04/2022

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ - ನಿರಂತರ ಸಮಗ್ರ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಅನ್ಯಕಾರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ರಜೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

 28/04/2022

2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವವರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

 28/04/2022

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ - ದಿನಾಂಕ: 30.06.2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲವೃಂದ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ಗೆಜೆಟೆಡ್‌ ಮ್ಯಾನೇಜರ್‌ಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 

 28/04/2022

 

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ - ದಿನಾಂಕ: 30.06.2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲವೃಂದ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಥಳೀಯ ಮೂಲ ವೃಂದದ ಗೆಜೆಟೆಡ್‌ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಅಂತಿಮ  ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 

 28/04/2022

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

27/04/2022

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಬೋಧಕರು ಮತ್ತು ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ವಿವಿಧ ಬಾಕಿಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

21/04/2022

2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೋರ್ಸುಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ   ವಿಜ್ಞಾನ ಅನುದಾನ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

Google Form Link

13/04/2022

ಗ್ರೂಪ್‌ ʼಎʼ  ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ 2018-19, 2019-20 ಮತ್ತು 2020-21ನೇ ಹಾಗೂ ಗ್ರೂಪ್‌ ʼಬಿʼ ಮತ್ತು ʼಸಿʼ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ 2020-21ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಿಂದ EPARನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

12/04/2022

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ - ದಿನಾಂಕ: 09.12.2021ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಈ ಇಲಾಖೆಯ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲವೃಂದ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ಹಿರಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ಕರಡು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪುಕರಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

12/04/2022

ಹೆಚ್.‌ಆರ್.‌ಎಂ.ಎಸ್ 1.0 ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಆಧಾರ್‌ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊಬೈಲ್‌ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ ಹಾಗೂ ವೆಬ್‌ ಪೋರ್ಟಲ್‌ ಗಳಲ್ಲಿ ಇದುವರೆವಿಗೂ ಅಪ್ರೂವ್‌ ಆಗದಿರುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅಪ್ರೂವ್‌ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

12/04/2022

ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರ 125ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ವರ್ಷವಿಡಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 2022ರ- ಜನವರಿ 2023 ವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ

11/04/2022

ತಿರುವಳಿ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

11/04/2022

              

 

ಹುದ್ದೆಸಹಿತ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ     - Google Meet Link (08.04.2022 - 3.00 pm)  

07/04/2022

ಹುದ್ದೆಸಹಿತ ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಭಾರ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪಟ್ಟಿ   

07/04/2022

"ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ"ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

05/04/2022

Direct Taxes  Regional Training Institute,Bangalore ಇವರು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಸೆಮಿನಾರ್‌ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

04/04/2022

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸಹ/ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ 2006ರ ಯುಜಿಸಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ P.H.D/Mphil ವೇತನ ಬಡ್ತಿ ಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

 01/04/2022

ಧಾರವಾಡದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ತರಬೇತಿಗೆ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ  ಬಗ್ಗೆ  

 01/04/2022

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಕಚೇರಿ ವೆಚ್ಚ ತರಬೇತಿ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಇತರ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ

25/03/2022

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಮೇಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವವರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

25/03/2022

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು , ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೋಧಕರುಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ 2016ರ ಯುಜಿಸಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ AGP ಅನುಮೋದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

23/03/2022

Circular 14 : 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಸ್ಥಳ/ಕಾಲೇಜು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 

23/03/2022

ದಿನಾಂಕ 09.12. 2021ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಇಲಾಖೆಯ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲವೃಂದ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಕರಡು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 23/03/2022

 

23/03/2022

22/03/2022

22/03/2022

22/03/2022

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು, ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೋಧಕರುಗಳಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ 2016ರ ಯುಜಿಸಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಎಜಿಪಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

21/03/2022

2021-22ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸಂಚಿ ಹೊನ್ನಮ್ಮ ಸರ್.ಸಿ.ವಿ ರಾಮನ್‌ ಮತ್ತು ಸೈನಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಕ್ಕಳ ಶುಲ್ಕ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 

21/03/2022

eMIS ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

19/03/2022

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಬೋಧಕರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 01.04.2019 ರಿಂದ 7ನೇ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಯುಜಿಸಿ ವೇತನ ಜಾರಿ ಆಗುವ ವರೆಗಿನ ವೇತನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

16/03/2022

ಹಿಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ/ ವರ್ಷಗಳ ವೇತನ ಬಾಕಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಬಾಕಿಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

16/03/2022

2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಗೌರವಧನವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

16/03/2022

2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯಿರುವ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಗೌರವಧನವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

16/03/2022

2020-21ನೇ ಹಾಗೂ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಶುಲ್ಕ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ     Google Form Link   New

15/03/2022

 ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

15/03/2022

 ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

15/03/2022

ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಆರನೇ ಸ್ಥಗಿತ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

15/03/2022

ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಭಾರ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರುಗಳ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ

15/03/2022

ಹಿಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ/ ವರ್ಷಗಳ ವೇತನ ಬಾಕಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಬಾಕಿಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

15/03/2022

2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

15/03/2022

ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಗ್ರೂಪ್‌ ʼಎ", "ಬಿ" ಮತ್ತು"ಸಿ" ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಯ Work Flowನ್ನು e-PARನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡದೇ ಇರುವ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪಟ್ಟಿ.

11/03/2022

"ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ"ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

10/03/2022

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

08/03/2022

2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯಿರುವ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಗೌರವಧನವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

08/03/2022

2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಗಳಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

 07/03/2022

2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯಿರುವ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಗೌರವಧನವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

07/03/2022

ಸರ್ಕಾರಿ & ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಐ ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡಿರುವವರ (ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ) ಸೇವಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  

 05/03/2022

2021-22 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೋರ್ಸು/ ವಿಷಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

 05/03/2022

ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಕಚೇರಿ ವೆಚ್ಚ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಹಾಗೂ ಇತರ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಶವಸಂಸ್ಕಾರ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

03/03/2022

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಮೇಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವವರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

 

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಆಡಳಿತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೇಂದ್ರಕಚೇರಿ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ರಜೆ ತೆರಳುವ ಪೂರ್ವ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯುವ ಕುರಿತು

03/03/2022

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

03/03/2022

"ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ"ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

02/03/2022

Circular 6 : 2ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ : 2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಭಾರಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ. New 

24/02/2022

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಗಳಿಗೆ ಯುಜಿಸಿ ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿ ನಿಯಮಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ( ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ) ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಿಕರಣದ ಮೂಲಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ಸಂದರ್ಶನ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಭಾರಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

22/02/2022

Circular 6: Guest Faculty Guidelines to Forgo Present College and appear in the 2nd round counselling

19/02/2022

ಖಜಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 31ರಂದೇ ತೀರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

19/02/2022

ಕಛೇರಿ/ಕಾಲೇಜಿನ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್ ಹಾಗೂ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ

18/02/2022

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹಿರಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

 16/02/2022

 ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಮತ್ತು ಅನುದಾನರಹಿತ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರುಗಳಿಗೆ

16/02/2022

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ( ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ) ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಿಕರಣದ ಮೂಲಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ನಡೆಸುವ ಸಂದರ್ಶನ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ದಿನಾಂಕಗಳಂದು ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕಾದ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು/ ಪ್ರಭಾರ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರುಗಳ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮುಂದೂಡುವ ಬಗ್ಗೆ

15/02/2022

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

15/02/2022

ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ :ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಪ್ರದ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಬೋಧಕರು/ ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದವರಿಗೆ ದಿ:01/04/2019 ರಿಂದ 7 ನೇ ಪರಿಷ್ಕೃತಯುಜಿಸಿ ವೇತನಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ವೇತನ
ಪಡೆದ
ಮಾಹೆಯವರೆಗೆ ವೇತನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಬಾಕಿಪಾವತಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
  New

14/02/2022

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ AGP 9000 ಮಂಜೂರು (Interview) ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

14/02/2022

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ AGP 6000-7000,8000-9000 ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

14/02/2022

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ AGP 6000-7000,7000-8000,8000-9000 ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

14/02/2022

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಪ್ರದ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಬೋಧಕರು/ ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದವರಿಗೆ ದಿ:01/04/2019 ರಿಂದ 7 ನೇ ಪರಿಷ್ಕೃತಯುಜಿಸಿ ವೇತನಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ವೇತನ ಪಡೆದ ಮಾಹೆಯವರೆಗೆ ವೇತನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಬಾಕಿ ಪಾವತಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  Annexures  New

11/02/2022

NAAC ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

11/02/2022

"ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ"ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

11/02/2022

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಪ್ರದ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಬೋಧಕರು/ ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದವರಿಗೆ ದಿ:01/04/2019 ರಿಂದ 7 ನೇ ಪರಿಷ್ಕೃತಯುಜಿಸಿ ವೇತನಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ವೇತನ ಪಡೆದ ಮಾಹೆಯವರೆಗೆ ವೇತನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಬಾಕಿ ಪಾವತಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ        Annexures

10/02/2022

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಮೇಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವವರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

10/02/2022

ಖಜಾನೆ-2 ಬಳಕೆದಾರರು ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ದೃಢೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಖಜಾನೆ-2ನ್ನು ಬಳಸುವ ಕುರಿತು

09/02/2022

ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಮತ್ತು ಅನುದಾನರಹಿತ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರುಗಳಿಗೆ

09/02/2022

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಗಳಿಗೆ ಯುಜಿಸಿ ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿ ನಿಯಮಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ( ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ) ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಿಕರಣದ ಮೂಲಕ

ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ಸಂದರ್ಶನ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ

09/02/2022

2021-22 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೋರ್ಸು/ ವಿಷಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

08/02/2022

"ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ"ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

08/02/2022

ನಿಯೋಜನೆ/ಮರುಹಂಚಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕ/ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಪಡೆದಿರುವ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಕಟಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

08/02/2022

ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಗ್ರೂಪ್‌ ʼಎʼ ʼಬಿʼ ಮತ್ತು ʼಸಿʼ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಯ Work Flowನ್ನು e-PARನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲು

ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

07/02/2022

03/02/2022

03/02/2022

02/02/2022

31/01/2021

31/01/2021

30/01/2022

30/01/2022

29/01/2022

29/01/2022

28/01/2022

 

28/01/2022

28/01/2022

27/01/2022

 27/01/2022

 ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

 27/01/2022

27/01/2022

26/01/2022

25/01/2022

 24/01/2022

 24/01/2022

24/01/2022

21/01/2022

21/01/2022

20/01/2022

18/01/2022

18/01/2022

18/01/2022

17/01/2022

17/01/2022

13/01/2022

12/01/2022

12/01/2022

12/01/2022

 12/01/2022

12/01/2022

ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ /ಅಂಗವಿಕಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ನೌಕರರಿಗೆ ಶಿಶುಪಾಲನಾ ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

11/01/2022

 ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ  ಗೌರವಧನವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

06/01/2022

2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಶುಲ್ಕ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗ್ಗೆ.

Google link: https://forms.gle/Hue7ZqySNACDa13u7        

Excel format

06/01/2022

Covid-19 ರೋಗನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ / ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು

05/01/2022

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ2020-21 ಹಾಗು 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳ ಗೌರವಧನಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು

04/01/2022

ಅರೆಕಾಲಿಕ ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

04/01/2022

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿಯ ನಿಯಮಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ( ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ) ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

03/01/2022

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧ್ಯಾಪಕರಗಳಿಗೆ (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಂತ 12) ಎ.ಜಿ.ಪಿ ಆಧಾರಿತ ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಂತ 13 ಎ) ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಬಂಧ ಸಂದಶನಕ್ಹಾಕೆ ಹಾಜರಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

03/01/2022

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ AGP 9000 ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

03/01/2022

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ AGP 8000 ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

03/01/2022

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ AGP 7000 ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

03/01/2022

ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯುವ ನೀತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ

01/01/2022

ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವ ಸಪ್ತಾಹವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

01/01/2022

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಆಯುಕ್ತಾಲಯದ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ) ಹುದ್ದೆಯ ಪ್ರಭಾರವನ್ನು ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

01/01/2022

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ/ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

01/01/2022

ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸಹ/ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಗಳಿಗೆ P.H.D ಪಡೆದಿರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮುಂಗಡ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿ

ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

31/12/2021

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು/ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬೋಧಕರು ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು ಗಳ PHD ಮುಂಗಡ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡಲು ಹಾಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ

ಯುಜಿಸಿ/ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲವೆಂದು PHD ಮುಂಗಡ ವೇತನ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿರಸ್ಕೃತಗೊಂಡ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳ ವಿವರಗಳು

31/12/2021

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸಹ/ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು/ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು/ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕಣ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳಿಗೆ ಪಿಎಚ್ ಡಿ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮುಂಗಡ

ವೇತನ ಬಡ್ತಿ ಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

31/12/2021

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳ ವಿವರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಿಗಧಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

30/12/2021

2020-21 ಮತ್ತು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿ (KSTBE) ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕ್ಷೇಮಾಭವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ (KSSWF) ಶುಲ್ಕದ ಮೊತ್ತವನ್ನು

ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

30/12/2021

ಖಜಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಚ್‌ 31ರಂದೇ ತೀರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

30/12/2021

ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ AGP 9000 ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

29/12/2021

7000/8000/9000/10000 ಎ.ಜಿ.ಪಿ ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಸಲ್ಲಿಸ ಬೇಕಾಗಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು Check List

29/12/2021

ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ AGP 9000 ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

29/12/2021

ಏಳನೇ ಯುಜಿಸಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಹಿಂಬಾಕಿ ಪಾವತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ NPS ವಂತಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರಾನ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

Excel File formats :             1) Annexure 3A (OPS)-------------------2) Annexure 3B (NPS)

28/12/2021

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸಹ/ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮುಂಗಡ ವೇತನ ಬಡ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

28/12/2021

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸಹ/ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಈಗಾಗಲೇ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಮುಂಗಡ ವೇತನ ಬಡ್ತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

28/12/2021

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳು/ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು/ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳಿಗೆ ಎ.ಪಿ.ಐ ಅಂಕಗಳ ಆಧಾರಿತ (ರೂ. 7000/- ರಿಂದ ರೂ. 8000/- )ಉನ್ನತ ಎ.ಜಿ.ಪಿ  ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

28/12/2021

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳು/ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು/ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳಿಗೆ ಎ.ಪಿ.ಐ ಅಂಕಗಳ ಆಧಾರಿತ (ರೂ. 6000/- ರಿಂದ ರೂ. 7000/- )ಉನ್ನತ ಎ.ಜಿ.ಪಿ  ಮಂಜೂರಾತಿಯಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

28/12/2021

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತದಾರರ ದಿನಾಚರಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಭಿತ್ತಿ ಚಿತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು

24/12/2021

2009 ರಲ್ಲಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಮಗ್ರ ತರಬೇತಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುವ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಕಾರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

24/12/2021

2021-22 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

Google Form

23/12/2021

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಗೂಲಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವವರೆಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

21/12/2021

PHD ದಿನಾಂಕ:01-01-1996 ರಿಂದ 31-12-2005ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿರುವ ಅಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:19-09-2007 ರಿಂದ ನೀಡಿರುವ ಮುಂಗಡ ವೇತನ ಬಡ್ತಿಯನ್ನು

ಕಾಲ್ಪನಿಕ ವೇತನ ನಿಗದೀಕರಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿರುವುದನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಕುರಿತು.       UPLOAD Google form

20/12/2021

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿಯ ನಿಯಮಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ( ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ) ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

16/12/2021

2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ 01,03,&05ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅವಧಿಗೆ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021ರ ಮಾಹೆಯ 06ದಿನಗಳು, ನವೆಂಬರ್2021ರ ಹಾಗೂ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021ಮಾಹೆಗಳಿಗೆ ಗೌರವಧನವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

14/12/2021

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳ ಎ.ಪಿ.ಐ ಆಧಾರಿತ ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ8000/- ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

13/12/2021

2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿ ವೆಚ್ಚ , ದೂರವಾಣಿ ವೆಚ್ಚ, ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ, ಪೀಠೋಪಕರಣ ಹಾಗೂ ಇತರ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

10/12/2021

ಕೋವಿಡ್-19‌ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು.

09/12/2021

"ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ"ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

08/12/2021

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರುಗಳು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

08/12/2021

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

08/12/2021

ಏಕ-ಬಳಕೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಬಗ್ಗೆ.

04/12/2021

ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ / ಸುತ್ತೋಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

03/12/2021

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರುಗಳಿಗೆ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

03/12/2021

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

Google Form link

03/12/2021

2021-22 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಂಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಭಾರಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

02/12/2021

2020-21 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಅನುಮೋದನೆ ಬಗ್ಗೆ.

02/12/2021

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ನ್ಯಾಕ್‌ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಕ್ಯೂ.ಎ.ಸಿ  Templates, Academic Calendar & AQAR ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

02/12/2021

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ/ಚರಾಸ್ತಿಯ ವ್ಯವಹರಣೆಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

02/12/2021

2006ರ ಯುಜಿಸಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಬಾಕಿ ಪಾವತಿಸಿರುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

01/12/2021

ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ 18 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು Spread sheet(Excel) ಅಳವಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

01/12/2021

ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿಗೆ(13.12.21 TO 18.12.21) ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

01/12/2021

ಎ.ಜಿ.ಪಿ. ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಬಂಧ ಹಾಜರಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

29/11/2021

2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

26/11/2021

2021-22ನೇಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು  ಬಳಕೆ ಮಾಡದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

25/11/2021

 ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇ-ಆಪೀಸ್ ಉಪಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

25/11/2021

2017ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ರ್ಥ ಸೇವಾವಧಿ ಘೋಷಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

25/11/2021

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ನವೆಂಬರ್26ನೇ ದಿನವನ್ನು ಸಂವಿಧಾನ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

25/11/2021

2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅವಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯಭಾರಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಮಾಹಿತಿ ಕುರಿತು

24/11/2021

ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿಗೆ(29.11.21 TO 04.12.21) ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

24/11/2021

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪರಿಷತ್ತು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಂತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಉಪನ್ಯಾಸ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಯಲ್ಲಿ ಪದವಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

23/11/2021

ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

20/11/2021

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು ಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ AGP 9000 ಮಂಜೂರು ಮಾಡುಲು ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ

20/11/2021

ಸ್ವಾತಂತ್ರೋತ್ಸವದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಅಮೃತ ಸಮುದಾಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು

20/11/2021

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

20/11/2021

ಉನ್ನತ (Higher)ಎ ಜಿ ಪಿ ರೂ. 7000/- ರಿಂದ ರೂ.8000/-  ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 

19/11/2021

ಉನ್ನತ (Higher) ಎಜಿಪಿ ರೂ.7000/-, ರೂ. 8000/- ಹಾಗೂ ರೂ.9000/- ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ.

19/11/2021

ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಉಪಯೋಜನೆಗಳಡಿ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕುರಿತು

17/11/2021

ಜಂಟಿ ಸುತ್ತೋಲೆ - ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ರೈತ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನೋಂದಣಿ ಕುರಿತು

17/11/2021

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಖಜಾನೆ-2 ರಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯಕರಿಸುವ ಕುರಿತು.

16/11/2021

2006ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಯುಜಿಸಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಬಾಕಿ ಪಾವತಿಸಿರುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

16/11/2011

ದಿನಾಂಕ 30/6/2021 ಇದ್ದಂತೆ ಇಲಾಖೆಯ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ವೃಂದದ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಮೂಲ ವೃಂದದ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

12/11/2021

ಉನ್ನತ ಎಜಿಪಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ

12/11/2021

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಹೆಚ್‌.ಐ.ವಿ.ಏಡ್ಸ್‌ ಅಥವಾ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಪೀಡಿತ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಜನಿಸಿದ, ಪದವಿ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್‌ಐವಿ/ಏಡ್ಸ್‌ ಅಥವಾ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಪೀಡಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯವೇತನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

12/11/2021

ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಬಾಕಿಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಅವಶ್ಯಕವಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ

12/11/2021

ಅರೆಕಾಲಿಕ ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

11/11/2021

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರುಗಳಿಗೆ ಗೆಜಿಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

11/11/2021

ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

11/11/2021

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೋಧಕರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 01/01/1996 ರಿಂದ 14940/-ರ ಮೂಲವೇತನ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

10/11/2021

ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ

09/11/2021

ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಗೌರವವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

09/11/2021

ರೈತರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೈತರ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಹೆಸರಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

09/11/2021

ಉನ್ನತ ಎಜಿಪಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ

08/11/2021

ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗವು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ

08/11/2021

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

06/11/2021

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು/ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರು/ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು ಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿಪದೋನ್ನತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ 2016ರ ಯುಜಿಸಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ರೂ131400-217100 (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಂತ 13ಎ)9000 ಉನ್ನತ ಎ ಜಿ ಪಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

04/11/2021

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಶೀಘ್ರ ಲಿಪಿಕಾರರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

04/11/2021

ಉನ್ನತ (Higher)ಎ ಜಿ ಪಿ ರೂ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

02/11/2021

2009 ರಲ್ಲಿ ನೇಮಕಗೊಂಡು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಮಗ್ರ  ( Continuous Wholistic Training Program (CWTP) ತರಬೇತಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಕಾರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

02/11/2021

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಸಕ್ರಮಾತಿ ಗೊಂಡ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳಿಗೆ ನಿಯಮ 247(A) ಅನ್ವಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅರ್ಹತಾದಾಯಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು

02/11/2021

ದಿನಾಂಕ 1/4/2006 ರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿನ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು ಸದರಿ ದಿನಾಂಕದ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ನೇಮಕಗೊಳ್ಳುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ

ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

30/10/2021

ಜಾಗೃತಿ ಅರಿವು ಸಪ್ತಾಹ-2021(Vigilance Awareness Week 2021)ನ್ನು ದಿನಾಂಕ 26.10.2021ರಿಂದ 01.11.2021 ರ ವರೆಗೆ ಆಚರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

27/10/2021

ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಗಳು/ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿ/ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಬಾಕಿಗಳನ್ನು  ಪಾವತಿಸಲು ಅವಶ್ಯಕವಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳನ್ನು

ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ

Google Form link

27/10/2021

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ

26/10/2021

2021 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತ ʼ ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ನಾವುʼ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯೋಜನೆ ಕೋರಿರುವ ಕುರಿತು.

 25/10/2021

 

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತದಾರರ ದಿನಾಚರಣೆ (NVD) ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು.

 25/10/2021

 

2021 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವ ಕುರಿತು.

 25/10/2021

ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕ / ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳ ಇತ್ಯರ್ಥ ಕುರಿತು

22/10/2021

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇ -ಆಪೀಸ್ ಉಪಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

22/10/2021

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಥಮ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಪಿಸಿ ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

Google form link

22/10/2021

ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿಗೆ(25.10.21 TO 30.10.21) ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

22/10/2021

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿಯ ನಿಯಮಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ (ಪ್ರೊಫೆಸರ್) ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 

13/10/2021

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ಯುಜಿಸಿ ವೃದ್ಧಿ ಪದೋನ್ನತಿಯ ನಿಯಮಗಳಡಿಯಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ (ಪ್ರೊಫೆಸರ್) ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥನೀಕರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

13/10/2021

ಹಾಜರಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ (AGP 8000-9000)          2)ಹಾಜರಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ (AGP 8000-9000)

12/10/2021

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಅನುಮೋದನೆ ಬಗ್ಗೆ

12/10/2021

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ಯುಜಿಸಿ ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿಯ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಿಕರಣದ ಮೂಲಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

11/10/2021

2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಕಛೇರಿ ವೆಚ್ಚ, ಪೀಠೋಪಕರಣ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

11/10/2021

2006 ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಯುಜಿಸಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಬಾಕಿ ಪಾವತಿಸಿಲ್ಲವಾದ ಕಾರಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ 50827-51022/2015 ದಿನಾಂಕ 07.12.2015 ರ

ತೀರ್ಪಿನ ವಿರುದ್ಧ ನಿಂದನಾ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿ ಸಿ ಸಿ :535/2021

11/10/2021

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ಯುಜಿಸಿ ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿಯ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಿಕರಣದ ಮೂಲಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

11/10/2021

ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ ವಿಷಯದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿ ಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

11/10/2021

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ಯುಜಿಸಿ ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿಯ ನಿಯಮಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ (ಪ್ರೊಫೆಸರ್) ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಿಕರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

08/10/2021

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ಯುಜಿಸಿ ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿಯ ನಿಯಮಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ (ಪ್ರೊಫೆಸರ್) ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಿಕರಣದ ಮೂಲಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

08/10/2021

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಅನುಷ್ಠಾನಗೋಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಿಕರಣ

08/10/2021

ಭಾರತ್ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ಸ್  & ರೋವರ್ ಸ್ಕೌಟ್ Leader/ರೇಂಜರ್ Leaders ಮೂಲಕ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರಗಳಿಗಾಗಿ  ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

08/10/2021

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ

08/10/2021

ಸರ್ಕಾರದ ಚಲನಾ ಆದೇಶ:NPS 

08/10/2021

ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

08/10/2021

Calling of records/information According to Rule 88 of Regulations on Audit and Accounts-2020 of C&AG of India.

GIA Institutions Proforma-I (Excel Sheet)

05/10/2021

2022-23ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಯುಕೆ (U.K)ದೇಶ ನೀಡುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

04/10/2021

2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಇತರ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

04/10/2021

ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಅನುಚ್ಛೇದ15(4) ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಾಗೂ 16(4) ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇತರ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಜಾತಿವಾರು ಹಾಗೂ ಪ್ರವರ್ಗವಾರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

01/10/2021

2006 ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಯುಜಿಸಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಬಾಕಿ ಪಾವತಿಸಿಲ್ಲವಾದ ಕಾರಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ 50827-51022/2015 ದಿನಾಂಕ 07.12.2015 ರ

ತೀರ್ಪಿನ ವಿರುದ್ಧ ನಿಂದನಾ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿ ಸಿ ಸಿ :535/2021

30/09/2021

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

30/09/2021

ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಗೆಜಿಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹುದ್ದೆಯ ಬಡ್ತಿ ಆದೇಶ

28/09/2021

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಥಮ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಪಿ.ಸಿ ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

28/09/2021

ಅರೆಕಾಲಿಕ ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

28/09/2021

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು/ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರು /ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು ಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ (Higher)

ಎ ಜಿ ಪಿ ರೂ 9000/- ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

28/09/2021

75 ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಿರುವ ಕಾರ್ಯಮಗಳ ವಿವರದ ಬಗ್ಗೆ.

27/09/2021

ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ ವಿಷಯದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿ ಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

24/09/2021

Higher AGP (7000-8000) ಮಂಜೂರ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

23/092021

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವಯೋ ನಿವೃತ್ತಿ / ನಿಧನ ಹೊಂದಿರುವ ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಉಪ ಧನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

23/09/2021

ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

17/09/2021

2017ರಲ್ಲಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಗಳಿಗೆ 2ನೇ ಹಂತದ (Physical)ವೃತ್ತಿ ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿಗೆ ಅನ್ಯಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತ ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

17/09/2021

2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅವಧಿಯ 2,4 ಮತ್ತು 6 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಕೊರತೆ ಅನುದಾನದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಉಳಿಕೆ ಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮರು ಒಪ್ಪಿಸುವ ಕುರಿತು

17/09/2021

ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಗೌರವಧನ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

17/09/2021

2021-22 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಯೋಜನೆ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರವೇಶ ಪರಿಮಿತಿ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರವೇಶಾತಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

16/09/2021

2022-23 ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ವೇತನ ಮತ್ತು ಇತರ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನದ ಮಾಹಿತಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

Link to Upload

16/09/2021

Higher AGP (6000-7000) ಮಂಜೂರ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

16/09/2021

ದಿನಗೂಲಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವವರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

15/09/2021

ಶಾಸನ ಸಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಇಲಾಖಾ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡುವಾಗ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸಮಂಜಸವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

15/09/2021

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

15/09/2021

ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ ರೋವರ್ಸ್ ಸ್ಕೌಟ್ ಲೀಡರ್ಸ್‍ಗಳ/ರೇಂಜರ್ ಲೀಡರ್ಸ್‍ಗಳ ಮೂಲ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ/ಉಪನ್ಯಾಸಕಿಯರುಗಳಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು

15/09/2021

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವವರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

14/09/2021

ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

13/09/2021

2022-23ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ವೇತನ ಮತ್ತು ಇತರ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನದ ಮಾಹಿತಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

13/09/2021

2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿರುವ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮದರ್ಜೆ ಸಂಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಪ್ರಭಾರ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

13/09/2021

2016-17 ರಿಂದ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ವರೆಗೆ ಮನ:ಶಾಸ್ತ್ರ (Psychology)ವಿಷಯದ ಕಾರ್ಯಭಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

08/09/2021

ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಲಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಐ ಸಿ ಟಿ ಯುಕ್ತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಅನುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

07/09/2021

ಅರೆಕಾಲಿಕ ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

04/09/2021

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5, 2021 ರಂದು ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

04/09/2021

2021 22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ 2, 4 ಮತ್ತು 6ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅವಧಿಗೆ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಜುಲೈ 2021 ರ ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 2021ರ ಮಾಹೆಗೆ ಗೌರವಧನ ಪಾವತಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

03/09/2021

ದಿನಾಂಕ:30.06.2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಈ ಇಲಾಖೆಯ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲವೃಂದ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಥಳೀಯ ಮೂಲವೃಂದದ ಅಧೀಕ್ಷಕರುಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು

ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

03/09/2021

2016-17 ರಿಂದ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ವರೆಗೆ ಮನ:ಶಾಸ್ತ್ರ (Psychology)ವಿಷಯದ ಕಾರ್ಯಭಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

02/09/2021

2021-22 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

Google form link

01/09/2021

ಅಧೀನ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜು ಗಳಿಂದ ಅನ್ಯ ಕಚೇರಿ / ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜನೆ /ಮರುಹಂಚಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕ ಹಾಗೂ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

Google Form Link

01/09/2021

2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಂಧ್ಯಾ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಂಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

01/09/2021

2006ರ ಯುಜಿಸಿ 6ನೇ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಅನ್ವಯ ವೇತನ ನಿಗದಿತ ಮತ್ತು ಹಿಂಬಾಕಿ ಪಾವತಿಸಿರುವ ವಿವರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

1.Excel File       2. Google Form for UGC 6th Pay Arrears from 01.01.2006 to 31.03.2010   (New)

30/08/2021

2016ರ ಯುಜಿಸಿ 7ನೇ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಅನ್ವಯ ವೇತನ ನಿಗದಿತ ಮತ್ತು ಹಿಂಬಾಕಿ ಪಾವತಿಸಿರುವ ವಿವರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

1.Excel File         2. Google Form for UGC 7th Pay Arrears from 01.01.2016 to 31.03.2019   (New)

30/08/2021

2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನ ಕೋರುವ ಬಗ್ಗೆ.

Google Form Link

 30/08/2021

Higher AGP (7000-8000) ಮಂಜೂರ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

Higher AGP (6000-7000) ಮಂಜೂರ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ(Part time)

27/08/2021

ವಿಮಾ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಟವಾಡೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

27/08/2021

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳ ಗೌರವಧನಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ ಅನುದಾನ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು

ಸಲ್ಲಿಸುವ  ಕುರಿತು

27/08/2021

ದಿನಾಂಕ 1-4-2006 ಮತ್ತು ತದಾನಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಕ ಹೊಂದಿರುವ ಹೊಸ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ ಅಂಶದಾಯಿ ಪಿಂಚಣಿ ಕೊಡುಗೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಮರಣ ಉಪದಾನ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

27/08/2021

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ೨೦೦೫ರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

26/08/2021

2021-22ನೇ  ಸಾಲಿನಿಂದ ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಕುರಿತು

23/08/2021

I.Q.A.C ಸಂಚಾಲಕರಗಳಿಗೆ Stakeholder Feedback Form ಬರ್ತಿ ಮಾಡಿಸು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

19/08/2021

ದಿನಾಂಕ 20-8-2021ರ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಸದ್ಭಾವನ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸುವುದು

19/08/2021

ಉನ್ನತ ಎಜಿಪಿ  ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ

19/08/2021

2017ರಲ್ಲಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಗಳಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ವೃತ್ತಿ ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

19/08/2021

ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಐ ಡಿ ಸೃಜನೆ /ನವೀಕರಣ ಬಗ್ಗೆ

19/08/2021

ನ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

19/08/2021

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ LMS ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ತರಗತಿಗಳ ಬಳಕೆಯ ಮೂಲಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಲಿಕೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

Google form link

19/08/2021

ಆಗಸ್ಟ್ -ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2021 ರ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಸಹಕಾರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

18/08/2021

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಆಯುಕ್ತರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಝೆರಾಕ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ಆಸಕ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ದರಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

18/08/2021

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವವರಿಗೆ  ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

18/08/2021

ಅರೆಕಾಲಿಕ ಪಿ ಹೆಚ್ ಡಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

16/08/2021

Higher AGP (6000-7000) ಮಂಜೂರ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

Higher AGP (7000-8000) ಮಂಜೂರ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

Higher AGP (7000-8000) ಮಂಜೂರ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

13/08/2021

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿಪರ ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ ವಿವಿಧ ಹಂತದ ಎಜಿಪಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

13/08/2021

ಸರ್ಕಾರದ  ಅಧಿಸೂಚನೆ/ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

13/08/2021

NAAC ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕಾಲೇಜಿನ NAAC/ IQAC ಖಾತೆಯಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

13/08/2021

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಉಳಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಟ್ಯಾಬ್ಲಿಟ್ ಪಿಸಿ ಗಳ ವಿವರ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

Googleform link

10/08/2021

ದಿನಾಂಕ 01.06.2021ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಈ ಇಲಾಖೆ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ವೃಂದ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು/ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

10/08/2021

ದಿನಾಂಕ 30.06.2021ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಈ ಇಲಾಖೆ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಹೋಲಿಕೆ ಮೂಲ ವೃಂದ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು ಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

10/08/2021

ದಿನಾಂಕ 30.06.2021ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಈ ಇಲಾಖೆಯ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ವೃಂದ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೋಧಕರು/ ಕಾಲೇಜು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

10/08/2021

ಸರ್ಕಾರದ  ಅಧಿಸೂಚನೆ/ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

10/08/2021

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು/ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು ಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ

37400- 67000+9000 ಉನ್ನತ ಎಜಿಪಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

09/08/2021

2022ನೇ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಯೋ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು/ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಬೋಧಕ/ ಬೋಧಕೇತರ (ಎ &ಬಿ )ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ (ಸಿ &ಡಿ) ನೌಕರರು ಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

07/08/2021

ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಗಳು/ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ ನೌಕರರು ಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಬಾಕಿಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಅವಶ್ಯಕವಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ
Download :Excel File 

07/08/2021

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರುಗಳಿಗೆ  ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

07/08/2021

ದಿನಾಂಕ 30.06.2021ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಈ ಇಲಾಖೆಯ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ವೃಂದ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಥಳೀಯ ಮೂಲವೃಂದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

07/08/2021

ದಿನಾಂಕ 30.06.2021ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಈ ಇಲಾಖೆಯ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ವೃಂದ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಥಳೀಯ ಮೂಲವೃಂದದ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ  ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

07/08/2021

ಅರೆಕಾಲಿಕ ಪಿ ಹೆಚ್ ಡಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

05/08/2021

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅವಧಿಯ 2,4 ಮತ್ತು 6 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

04/08/2021

ಅರೆಕಾಲಿಕ ಪಿಎಚ್ ಡಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ / ದಾಖಲೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

04/08/2021

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳ ಗೌರವಧನಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ ಅನುದಾನ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು

ಸಲ್ಲಿಸುವ  ಕುರಿತು

03/08/2021

2021-22ನೇ  ಸಾಲಿನಿಂದ ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡುವ ಕುರಿತು

03/08/2021

ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ-ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಗೂಲಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವವರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

31/07/2021

2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ UUCMS ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

31/07/2021

ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಪದವಿ /ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ /ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ/ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿಯ ಬೋಧಕ ಮತ್ತು

ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಎರಡನೇ Dose Covid ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು

30/07/2021

 AGP:ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ

30/07/2021

2017 ಮತ್ತು ನಂತರದಲ್ಲಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

30/07/2021

2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅವಧಿಗೆ ಗಳಿಕೆ ರಜೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯರ್ಪಿಸಿ ನಗದೀಕರಣ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ

30/07/2021

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಲೇಜು/ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು / ಪ್ರಭಾರ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೂ ಸೇವಾ ಜೇಷ್ಠತೆ ಹಿರಿಯರಾಗಿರುವ ಕೆಳಕಂಡ ಸಹಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ ಮಾತೃ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಯ ಪ್ರಭಾರವನ್ನು ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ

 30/07/2021

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಛೇರಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ದೂರವಾಣಿ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 23/07/2021

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅವಧಿಯ 2,4 ಮತ್ತು 6 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಅನುದಾನದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸದೇ ಇರುವ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಂದ

ಅನುದಾನದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೋರಿ.

 23/07/2021

ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗವು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ವೃಂದದ ಮತ್ತು ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ ಕರ್ನಾಟಕ ವೃಂದದ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು/ದ್ವೀತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 27/07/2021

1.)2022ನೇ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು/ಚಿತ್ರಕಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರುಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

2.)2022ನೇ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರುಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

 20/07/2021

ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ಮತಿಯಡಿ ರೂ.8000 ರಿಂದ ರೂ.9000 ಎ.ಜಿ.ಪಿ ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಹಾಜರಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ.

 20/07/2021

 

 

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಗೂಲಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವವರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

 20/07/2021

2021-22 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಕಚೇರಿ ವೆಚ್ಚ ,ದೂರವಾಣಿ ವೆಚ್ಚ, ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ವೆಚ್ಚ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ, ಪೀಠೋಪಕರಣ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

28/07/2021

2021-22 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೋಧಕೇತರರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ

27/07/2021

Transfer Counselling Session (HK Special Cases, Round 1 and 2, 3pm to 5pm)-27.07.2021 LINK :

https://us02web.zoom.us/j/88517286355?pwd=OWpIR1hCaGp0cnZ4Y0htS1RKa2xqZz09

27/07/2021

2021ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬೋಧಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಂಬಂಧ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

26/07/2021

ಅನುಬಂಧ 1 A- ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ಬೋಧಕರ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ

26/07/2021

ಅನುಬಂಧ 1 B - ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಬೋಧಕರ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ

26/07/2021

ಅನುಬಂಧ 2 A - ಉಳಿಕೆ ಮೂಲವೃಂದದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ಬೋಧಕರ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ

26/07/2021

ಅನುಬಂಧ 2 B - ಉಳಿಕೆ ಮೂಲವೃಂದದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಬೋಧಕರ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ

26/07/2021

ಅನುಬಂಧ 3 – ವಿಷಯವಾರು ಖಾಲಿಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ

26/07/2021

ಅನುಬಂಧ 4 – ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್‌ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

26/07/2021

2021 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬೋಧಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1)ಅನುಬಂಧ-1A (ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ವ್ರುಂದ)      2) ಅನುಬಂಧ-1B (ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ವ್ರುಂದ)                                                                                                                                                                                                                                                                                    

3)ಅನುಬಂಧ-2A (ರಾಜ್ಯ ವ್ರುಂದ)     4)  ಅನುಬಂಧ-2B (ರಾಜ್ಯ ವ್ರುಂದ)

21/07/2021

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಗೂಲಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವವರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

19/07/2021

2021 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬೋಧಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ.

17/07/2021

NPS ಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ನೌಕರರ ಸರ್ಕಾರದ Backlog ವಂತಿಗೆ ಪಾವತಿಗಾಗಿ Schedule 4 & 5 ನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಖಜಾನೆ-2 ಮುಖಾಂತರ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು

17/07/2021

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ (ಪ್ರೊಫೆಸರ್) ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ಅರ್ಹತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಪದೋನ್ನತಿಗೊಳಿಸಲು ಮಾಹಿತಿ ಕೋರುವ  ಬಗ್ಗೆ

Google Form Link

16/07/2021

ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ಮತಿಯಡಿ ರೂ.8000 ರಿಂದ ರೂ.9000 ಎ.ಜಿ.ಪಿ ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಹಾಜರಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ.

16/07/2021

ಅರೆಕಾಲಿಕ ಪಿಎಚ್. ಡಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

13/07/2021

ಅರೆಕಾಲಿಕ ಪಿಎಚ್ ಡಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ / ದಾಖಲೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

13/07/2021

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕಾತಿ ಹೊಂದಿದ ವಿವಿಧ ವಿಷಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ 2ನೇ ಹಂತವಾಗಿ ವೃತ್ತಿ ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

09/07/2021

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು ಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ AGP 9000 ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

09/07/2021

2021 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬೋಧಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಅನುಬಂಧ-೦೧ (ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ವ್ರುಂದ) (1)              ಅನುಬಂಧ-೦೨ (ರಾಜ್ಯ ವ್ರುಂದ) 

08/07/2021

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ "ವಿಜಯಿಭವ ಯೂಟ್ಯೂಬ್" ಚಾನಲ್ ಮುಖಾಂತರ Physical Fitness for all ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ

Google Form Link

08/07/2021

ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಡಿ ಡಿ ಒ ಕೋಡ್ ಪಡೆಯುವ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು

07/07/2021

ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು (ಸ್ವಾಯತ್ತ), ಮಂಡ್ಯ .
ಮಹಾರಾಣಿ ಕಲಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಲೇಜು, ಮಹಾರಾಣಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿ ಎಚ್ ಡಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಗೃಹ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು (ಸ್ವಾಯತ್ತ) ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚರಾಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾ ಲಯ ಗಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಕುರಿತು

07/07/2021

ಅರೆಕಾಲಿಕ ಪಿ ಹೆಚ್ ಡಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

07/07/2021

ವಿಶೇಷ ವರ್ಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕಡ್ಡಾಯ ವರ್ಗಾವಣೆಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸ್ವರೂಪಗಳು (Standard Formats)

06/07/2021

ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಅನುಚ್ಛೇದ 371(J) ರ ಅನ್ವಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

06/07/2021

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ A.P.I ಅಂಕಗಳ ಆಧಾರಿತ ಉನ್ನತ ಎಜಿಪಿ (Higher AGP)ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

06/07/2021

2020 -21 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಭಾರಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

06/07/2021

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅವಧಿಯ 2 ,4 ಮತ್ತು 6ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೋರಿ

06/07/2021

2021 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬೋಧಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

02/07/2021

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಭಾರವಿಲ್ಲದ ಬೋಧಕರನ್ನು ಕಾರ್ಯ ಭಾರವಿರುವ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಹುದ್ದೆ ಸಹಿತ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

02/07/2021

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಕಾರ್ಯಭಾರವಿಲ್ಲದ ಬೋಧಕ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯಭಾರವಿರುವ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 30/06/2021

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಭಾರವಿಲ್ಲದ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದ ಖಾಲಿಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಕಾರ್ಯಭಾರವಿರುವ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

30/06/2021

2020-21 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೋಧನ ಕಾರ್ಯಗಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನೂತನ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ID ಸೃಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ವಿವರಗಳನ್ನು eMIS ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

30/06/2021

ಉನ್ನತ ಎಜಿಪಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ

30/06/2021

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿ /ಬಿಎಡ್ /ಚಿತ್ರಕಲಾ/ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವೇತನವನ್ನು ನಿಗದಿತ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸುವ ಕುರಿತು

29/06/2021

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಥಮ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಪಿ.ಸಿ ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

29/06/2021

ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ, ಅನುದಾನಿತ ,ಖಾಸಗಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳು ಹಾಗೂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ Covid-19 ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು

28/06/2021

 

 

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಚೇರಿ / ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ವಿವರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

22/06/2021

ಉನ್ನತ ಎಜಿಪಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ

22/06/2021

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ/ ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಬೋಧಕ/ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಪಿಂಚಣಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ

22/06/2021

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಧಕರುಗಳಿಗೆ ಯುಜಿಸಿಯ ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿಯ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ  ಸ್ಥಾನಿಕರಣಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಸಮಿತಿ ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

22/06/2021

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಥಮ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಪಿ.ಸಿ ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

22/06/2021

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ವಿಜಯೀಭವ ಯುಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮುಖಾಂತರ "Physical Fitness for All" ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

18/06/2021

Vaccancy for shifting of posts by counselling to be held on 4th June 2021 

 03/06/2021

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಕಾರ್ಯಭಾರವಿಲ್ಲದ ಬೋಧಕರನ್ನು ಕಾರ್ಯಭಾರವಿರುವ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಹುದ್ದೆ ಸಹಿತ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು Online Conselling ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ      :                                         Vaccancy for shifting of posts by counselling to be held on 3rd June 2021                              

COnline Counselling Glink 3rd June2021
Thursday, 3 June · 11:00am – 5:00pm
Google Meet joining info
Video call link: https://meet.google.com/hpe-hhmw-nbi

 

 02/06/2021

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು /ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರಗಳು /ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬೋಧಕರಗಳಿಗೆ A.P.I ಅಂಕಗಳ ಆಧಾರಿತ ಉನ್ನತ ಎಜಿಪಿ (Higher AGP)ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

31/05/2021

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಕಾರ್ಯಭಾರವಿಲ್ಲದ ಬೋಧಕರನ್ನು ಕಾರ್ಯಭಾರವಿರುವ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಹುದ್ದೆ ಸಹಿತ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು Online Conselling ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ

28/05/2021

ಸೇರ್ಪಡೆ ಸುತ್ತೋಲೆ :2020 -21 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಭಾರಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

13/05/2021

2020 -21 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಭಾರಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ

( 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ 2,4, ಮತ್ತು 6ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅವಧಿಯ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ತರಗತಿಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೋಧನ ಕಾರ್ಯಭಾರಕ್ಕೆ )

10/05/2021

10/05/2021

27/04/2021

27/04/2021

26/04/2021

23/04/2021

23/04/2021

23/04/2021

19/04/2021

 19/04/2021

 19/04/2021

19/04/2021

19/04/2021

16/04/2021

 16/04/2021

ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು / ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿಯ ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು COVID-19 ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು

16/04/2021

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು/ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ರೂ.9000/- ಎ.ಜಿ.ಪಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ ಸಂದರ್ಶನದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮುಂದೂಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 16/04/2021

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳು/  ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರುಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಎಜಿಪಿ (Higher)ರೂ 9000/-ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

12/04/2021

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ತಂತ್ರಾಂಶಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದತ್ತಾಂಶ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

09/04/2021

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಥಮ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಪಿಸಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

Google form link: Tablet-PC Information 2021

08/04/21

H.R.M.S 1.0 ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಆಧಾರ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಗೂ ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕುರಿತು.

 07/04/2021

ವೃತ್ತಿ ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

07/04/2021

ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳ ಗೌರವಧನ ,ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ ಅನುದಾನದ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು

05/04/2021

ನೂತನ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಒಳಪಡದ ನೌಕರರ ವಂತಿಗೆಯನ್ನು ERROR Rectification Module (ERM)ಮೂಲಕ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ

05/04/2021

2021-22 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 2021ರ ಮಾಹೆಯ ವೇತನಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

03/04/2021

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿAttender agi ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೀಡುವ ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

03/04/2021

P.H.D ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಹಾಗೂ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಲು ನಿರಪೇಕ್ಷಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 

01/04/2021

P.H.D ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಹಾಗೂ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಲು ನಿರಪೇಕ್ಷಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 

30/03/2021

75ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಕುರಿತು

 25/03/2021

ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

25/03/2021

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ತರಗತಿಯ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಪೀಠೋಪಕರಣ , ದೂರವಾಣಿ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ, ಪ್ರಯಾಣವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳ ಕಚೇರಿ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

24/03/2021

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವವರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

24/03/2021

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

23/03/2021

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಥಮ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಪಿಸಿ ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

23/03/2021

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವವರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

22/03/2021

ಜ್ಞಾಪನ- 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಛೇರಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

22/03/2021

Treasury bills Submission extension order :ಖಜಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 31ರಂದೇ ತೀರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

19/03/2021

ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ  :ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

18/03/2021

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ತರಗತಿಯ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಪೀಠೋಪಕರಣ , ದೂರವಾಣಿ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ, ಪ್ರಯಾಣವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳ ಕಚೇರಿ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

18/03/2021

೨೦೨೦-೨೧ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್‌.ವಿ.ರಾಮನ್‌ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

17/03/2021

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

17/03/2021

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅವಧಿಯ ಕೊರತೆ ಅನುದಾನ, ಹಿಂದಿನ ಸಾಲುಗಳ ಹಾಗೂ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಗೌರವಧನವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

16/03/2021

ಕಾಗ್ನಿಸೆಂಟ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಡೀಬಾಂಡೆಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಅನುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಬಂಧದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

16/03/2021

ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮೂರುದಿನಗಳ Sevottam ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

16/03/2021

ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕಾತಿ ಹೊಂದಿದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ಎರಡನೇ ಹಂತವಾಗಿ ವೃತ್ತಿ ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

16/03/2021

ಕಾಗ್ನಿಸೆಂಟ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಡೀಬಾಂಡೆಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಅನುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಬಂಧದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

16/03/2021

2018-19 ಮತ್ತು 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ e-PARನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಗಳು ಬಗ್ಗೆ

15/03/2021

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್‌ 2021ರ ವೇತನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ವೇತನ ಬಾಕಿಯನ್ನು 2020-21ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿ ಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

12/03/2021

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

12/03/2021

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಹಾಗು ಶೀಘ್ರ  ಲಿಪಿಗಾರರುಗಳಿಗೆ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

 12/03/2021

 

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ದ್ವೀತಿಯ ದರ್ಜೆ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರುಗಳಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

 12/03/2021

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ತರಗತಿಯ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಪೀಠೋಪಕರಣ , ದೂರವಾಣಿ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ, ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ  ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳ ಕಚೇರಿ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

10/03/2021

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪದವಿ & ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಶುಲ್ಕ ಮರುಭರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ

09/03/2021

Higher A.G.P. ಮಂಜೂರ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

08/03/2021

ಅನುಧಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದೇಶ: 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪದವಿ & ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಶುಲ್ಕ

ಮರುಭರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ

06/03/2021

ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸ್ :2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪದವಿ & ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ

ಶುಲ್ಕ ಮರುಭರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ

06/03/2021

ಖಜಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 31ರಂದೇ ತೀರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

06/03/2021

ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಬೋಧಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಉಚಿತ ಸದಸ್ಯತ್ವ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

06/03/2021

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪದವಿ & ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಶುಲ್ಕ ಮರುಭರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ

Clcik here to Upload:  

04/03/2021

ಅರೆಕಾಲಿಕ P.H.D ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಹಾಗೂ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಲು ನಿರಪೇಕ್ಷಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 

03/03/2021

ಅರೆಕಾಲಿಕ ಪಿಎಚ್ಡಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

03/03/2021

ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ವೃಂದ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು/ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರಿಗೆ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ,ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರ ಗಳಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

04/03/2021

 

 

ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್ ಸಿ ಸಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಭೇತಿ ಶಿಭಿರಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 02/03/2021

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ 2020-21ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಭಾರಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಎಂಐಎಸ್ ನಲ್ಲಿ

ಅಪ್‍ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

 02/03/2021

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ , ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಳ ಆಯ್ಕೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ

01/03/2021

2020-21ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ಅವಧಿಯ ಗೌರವಧನ ಪಾವತಿಯ ಮಾಹಿತಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು.

01/03/2021

ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ(Quality Management System in Higher Education) ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಕುರಿತು

25/02/2021

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವಾ (ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ) ನಿಯಮಗಳು, 1977ರ ನಿಯಮ 5ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

25/02/2021

Group A,B,C ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಯನ್ನು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು excel sheet ನಮೂದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ      

  Details of Group A, B & C staff details for e-Par https://forms.gle/363LarnFPLDdiVRx5

 24/02/2021

ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಲಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಐಸಿಟಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಗಳನ್ನು  ಅನುಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

23/02/2021

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಗೂಲಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವವರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

23/02/2021

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಂಬಂಧ ಕಾಲೇಜಿನ ZONE History ಮತ್ತು ಬೋಧಕರ Service History ವಿವರಗಳನ್ನು eMIS ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ Update ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

22/02/2021

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮರುಪಾವತಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಉಪಖಜಾನೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

22/02/2021

  ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಮತ್ತು ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ (ಪದವಿ, ಕಾನೂನು, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಕಲಾ)ಕರ್ತವ್ಯ 

ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಲ್ಲಿ  ಕೆಲವು ನೌಕರರು  ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೂ  ಸೇವಾ ಪೂರ್ವ ಅವಧಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗದೇ ನಿವೃತ್ತಿ, ಮರಣಹೊಂದುತ್ತಿರುವ 

ಪ್ರಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು    

Google form LINK

18/02/2021

2020ನೇ ಸಾಲಿನ ಯುವ ಬರಹಗಾರರ ಚೊಚ್ಚಲ ಕೃತಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ ಬಗ್ಗೆ

17/02/2021

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರ ರಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

15/02/2021

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಂಬಂಧ ಕಾಲೇಜಿನ ಬೋಧಕರ ವಿವರಗಳನ್ನು eMIS ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ Update ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

12/02/2021

ಅರೆಕಾಲಿಕ ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

12/02/2021

ಜ್ಞಾಪನ  ಅರೆಕಾಲಿಕ ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ/ದಾಖಲೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

10/02/2021

ಕರ್ನಾಟಕ LMS ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಲಿಕೆ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ e-Content ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ದಿನಾಂಕ 20/2/2021ರ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಸೂಚನೆ

09/02/2021

ಅನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

09/02/2021

*2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ(ಮಾರ್ಚ್ 2021ರ ವರೆಗೆ) ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಕಾಲೇಜುವಾರು ಸಂಖ್ಯೆ (ಎರಡನೇ ಪಟ್ಟಿ)*

09/02/2021

ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ವೃಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

09/02/2021

ವೇತನ ಮತ್ತು ವೇತನ ಭತ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಅನುದಾನವನ್ನು ವ್ಯಪಗತಗೊಳಿಸದೆ ನಿಗದಿತ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಸೆಳೆಯುವ ಕುರಿತು.

08/02/2021

ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಿನ ಗೌರವಧನ ಬಾಕಿ ಪಾವತಿ ಕುರಿತು

 06/02/2021

ತೆರಿಗೆಯೇತರ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾಹಿತಿ/ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

05/02/2021

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಉ ಅಧೀಕ್ಷಕರುಗಳಿಗೆ ಗೆಜೆಟೆಡ್‌ ಮ್ಯಾನೇಜರ್‌ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀದುವ ಬಗ್ಗೆ.

05/02/2021

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪದವಿ & ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಶುಲ್ಕ ಮರುಭರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ

Clcik here to Upload:            

03/02/2021

ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕಾತಿ ಹೊಂದಿದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಗಳಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್  ಮುಖಾಂತರ ವೃತ್ತಿ ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

03/02/2021

ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬೋಧಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

03/02/2021

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ಹುದ್ದೆ ಇಂದ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ವೃಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

01/02/2021

ಸಾಹಸ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ-5

30/01/2021

2021ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ ಗ್ರೂಪ್ " ಎ" ಮತ್ತು "ಬಿ" ವೃಂದದ ಬೋಧಕ/ಬೋದಕೇತರ ಅಧಿಸೂಚನೆ

30/01/2021

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

29/01/2021

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ಗಳಿಗೆ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

29/01/2021

ಖಜಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 31ರಂದು ತೀರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

29/01/2021

ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್ ವೃತ್ತಿ ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

28/01/2021

ಸಾಹಸ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ-4

 

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ- ಅರೆಕಾಲಿಕ ಪಿಹೆಚ್‌.ಡಿ. ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

28/01/2021

Higher AGP ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

28/01/2021

ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ವಿಜ್ಞಾನ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಸ್ಪರ್ಧೆ

28/01/2021

ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಗೌರವಧನ ಪಾವತಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

28/01/2021

ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ

27/01/2021

ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಸಾಹಸ ಶಿಬಿರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

27/01/2021

 ಸಾಹಸ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ-3

 25/01/2021

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರುಗಳಿಗೆ ಗೆಜಿಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್‌ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

22/01/2021

Ph.D ಮುಂಗಡ ವೇತನ ಬಡ್ತಿಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಸಹ/ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಯ ವಿವರದ ಬಗ್ಗೆ

21/01/2021

ಸಾಹಸ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ-2

 21/01/2021

ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸುತ್ತೋಲೆ : 2020-21ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಭಾರಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ

21/01/2021

ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕಾತಿ ಹೊಂದಿದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಗಳಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್  ಮುಖಾಂತರ ವೃತ್ತಿ ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 18/01/2021

ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರಿಗೆ ವೇತನ ಪಾವತಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನ ಬಳಕೆ ಮಾಡದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

16/01/2021

ಸಾಹಸ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ-1

16/01/2021

ಸುತ್ತೋಲೆ – ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೆಳಕಂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ (ಸ್ವಾಯತ್ತ) ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಬೋಧಕರು ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರುಗಳಿಗೆ ಗೂಗಲ್‌ ಮೀಟ್‌(Google Meet) ಮುಖಾಂತರ ನ್ಯಾಕ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಕುರಿತು

 16/01/2021

ದಿನಾಂಕ: 25ನೇ ಜನವರಿ ೨೦೨೧ ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತದಾರರ ದಿನ ವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 16/01/2021

1/12/2020 ರಿಂದ 31/10/2021 ರವರೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಾಯಕ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸುವ ಕುರಿತು

15/01/2021

COVID-19ರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವಿಧಾನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

13/01/2021

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಾಹಸ ಶಿಬಿರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

12/01/2021

ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ 158ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 12/01/2021ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

08/01/2021

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 2021 ನೇ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ವರ್ಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಪಟ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ 

08/01/2021

 

 

ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

05/01/2021

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು,ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೋಧಕರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರುಗಳಿಗೆ A.P.I ಅಂಕಗಳ ಆಧಾರಿತ ಉನ್ನತ AGP

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 

Download 1

Download 2

 Download 3

Download  4

ತಿದ್ದುಪಡಿ

                                                                        

 05/01/2021

ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ವೃಂದ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ ಪರಿಚಾರಕರುಗಳಿಗೆ ಅಟೆಂಡರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

05/01/2021

ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲ್ಎಂಎಸ್ (Karnataka LMS) ತಂತ್ರಾಂಶ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ e-Content ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

02/01/2021

Group A,B,C ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಯನ್ನು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು HRMS &Emis ನಮೂದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ      

  Details of Group A, B & C staff details for e-Par https://forms.gle/363LarnFPLDdiVRx5

02/01/2021

ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕಾತಿ ಹೊಂದಿದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಗಳಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್  ಮುಖಾಂತರ ವೃತ್ತಿ ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

01/01/2021

ಉನ್ನತ ಎಜಿಪಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ

30/12/2020

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಇತರ ವೆಚ್ಚ, ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಪೀಠೋಪಕರಣ ಹಾಗೂ ದೂರವಾಣಿ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

29/12/2020

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 25(1) ಅನ್ವಯ 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

29/12/2020

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ವೃಂದ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರುಗಳಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿಗೆ ಮುಂದೂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

29/12/2020

ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲ್‌ಎಂಎಸ್‌ ತಂತ್ರಾಂಶ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಇ-ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಿ-ವಿಧಾನಗಳ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

 28/12/2020

ಜ್ಞಾಪನ  ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ವೃಂದದ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರುಗಳಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್‌ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 28/12/2020

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ- ಅರೆಕಾಲಿಕ ಪಿಹೆಚ್‌.ಡಿ. ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

 28/12/2020

ಜ್ಞಾಪನ  ಅರೆಕಾಲಿಕ ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ/ದಾಖಲೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 28/12/2020

ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗವು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ವೃಂದದ ಮತ್ತು ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ ಕರ್ನಾಟಕ ವೃಂದದ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು/ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ

ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ

24/12/2020

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ಪರಿಚಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

23/12/2020

ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ತರಬೇತಿ ,ಕಾರ್ಯಗಾರ ಅಥವಾ ಸೆಮಿನಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

23/12/2020

ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕಾತಿ ಹೊಂದಿದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಗಳಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್  ಮುಖಾಂತರ ವೃತ್ತಿ ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

23/12/2020

ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುರುವ ವಿವಿಧ ಅರೆಸರಕಾರಿ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ

23/12/2020

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಯುವಜನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

21/12/2020

ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಗೌರವಧನ ಪಾವತಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

21/12/2020

ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸ್ : 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಗಳಿಗೆ ಕಚೇರಿ & ಇತರ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಳಕೆ ಮಾಡದಿರುವ ಕುರಿತು

19/12/2020

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಗಳಿಗೆ ಕಚೇರಿ & ಇತರ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಳಕೆ ಮಾಡದಿರುವ ಕುರಿತು

19/12/2020

scp-tsp ಯೋಜನೆಯ ಸೌಲಭ್ಯ ವಿವರವನ್ನುBenificiary app ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ Work Monitoring System ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

17/12/2020

ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ವೃಂದ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ ಪರಿಚಾರಕರುಗಳಿಗೆ ಅಟೆಂಡರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

17/12/2020

SCP-TSP ಯೋಜನೆಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಕೋಟಾದಡಿ ಎಂಬಿಎ ಅಥವಾ ಎಂಸಿಎ ತರಗತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ಮರುಪಾವತಿ ಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕುರಿತು

17/12/2020

LOCK DOWN ಅವಧಿಯ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಸಾಲುಗಳ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಗೌರವಧನ ಪಾವತಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

17/12/2020

ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ಕಚೇರಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕಡತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

15/12/2020

ಸಕಾಲ ಸಪ್ತಾಹವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 15/12/2020

ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳಿಗೆ Lockdown ಅವಧಿಯ ಗೌರವ ಧನ ಪಾವತಿ ಮಾಡದಿರುವ ಕುರಿತು

15/12/2020

ಯುಜಿಸಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ & ಆಯ್ಕೆ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ: ಸ್ಥಾನಿಕರಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

15/12/2020

ಅರೆಕಾಲಿಕ PHD ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ  & ಅರೆಕಾಲಿಕ PHD ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ದಾಖಲೆಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

15/12/2020

scp-tsp ಯೋಜನೆಯ ಸೌಲಭ್ಯ ವಿವರವನ್ನುBenificiary app ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ Work Monitoring System ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

10/12/2020

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಾನ ಹಾಗೂ ಎಚ್ಐವಿ ಸೋಂಕಿತರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಸೇವಾ ಸೌಲಭ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಫಲಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

10/12/2020

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿ ಗಳ ನ್ಯಾಕ್ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆಯಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

08/12/2020

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ LOCK DOWN ಅವಧಿಯ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಸಾಲುಗಳ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಗೌರವಧನ ಪಾವತಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

04/12/2020

NPSಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ನೌಕರರ ಬ್ಯಾಕಲಾಗ ಪಾವತಿಗಾಗಿ Schedule 4 & 5 ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ K2 ಮುಖಾಂತರ NPS ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು

04/12/2020

ಅಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 8/12/2020 ರಿಂದ 12/2/2020 ಮತ್ತು 14/2/2020 ರಿಂದ 18/2/2020ರ ವರೆಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ವೃತ್ತಿ ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

04/12/2020

ದಿನಾಂಕ: 04-12-2020 ರಂದು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ವೃಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಗೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ

04/12/2020

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ಹುದ್ದೆ ಇಂದ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ವೃಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳ ನಿಯತಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

02/12/2020

ಕಾಲೇಜು   ಶಿಕ್ಷಣ   ಇಲಾಖೆಯ   ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ  ಉಳಿಕೆ  ಮೂಲ  ವೃಂದ  ಹಾಗೂ   ಕಲ್ಯಾಣ   ಕರ್ನಾಟಕ  ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ   ಅಟೆಂಡರ್ ಗಳಿಗೆ   ದ್ವಿತೀಯ   ದರ್ಜೆ   ಸಹಾಯಕರ   ಹುದ್ದೆಗೆ   ಬಡ್ತಿ   ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

 

 ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ :ಉನ್ನತ AGP ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

26/11/2020

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು ಗಳಿಗೆ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

25/11/2020

 ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ,ದಿನಗೂಲಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವವರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

 24/11/2020

 ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕ ಹಾಗೂ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ

24/11/2020

ಕಾಲೇಜು   ಶಿಕ್ಷಣ   ಇಲಾಖೆಯ   ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ  ಉಳಿಕೆ  ಮೂಲ  ವೃಂದ  ಹಾಗೂ   ಕಲ್ಯಾಣ   ಕರ್ನಾಟಕ  ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ   ಅಟೆಂಡರ್ ಗಳಿಗೆ   ದ್ವಿತೀಯ   ದರ್ಜೆ   ಸಹಾಯಕರ   ಹುದ್ದೆಗೆ   ಬಡ್ತಿ   ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ   ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್    ಮೂಲಕ   ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವ   ಬಗ್ಗೆ

23/11/2020

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ವೃಂದ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯವೃಂದ ಅಟೆಂಡರ್ಗಳಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

21/11/2020

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರುಗಳಿಗೆ ಗೆಜಿಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

21/11/2020

ದಿನಾಂಕ:26.11.2020 ರಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸಂವಿಧಾನ ದಿನ ವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

20/11/2020

ಪದವಿ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ದಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

20/11/2020

ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ :ಉನ್ನತ AGP ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

20/11/2020