ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳು

ಕ್ರಮ
ಸಂಖ್ಯೆ
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ
1 ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜು ಬಸವನಗುಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560 004.
2 ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಿಜಯಾ ಕಾಲೇಜು ,ಬಸವನಗುಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 004.
3 ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಮೌಂಟ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, ನಂ-58,ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು. - 560 052.
4 ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಎಂ.ಇ.ಎಸ್ ಕಾಲೇಜು, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು, - 560 003.
5 ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಎಸ್.ಜೆ.ಆರ್.ಸಿ ಕಾಲೇಜು , ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 009.
6 ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಆಚಾರ್ಯ ಪಾಠಶಾಲಾ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು, ಎನ್.ಆರ್ ಕಾಲೋನಿ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 019.
7 ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಎಸ್ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು, 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 010..
8 ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ದಯಾನಂದ ಸಾಗರ ಕಲೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜು, ಶಾವಿಗೆ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಹಿಲ್ಸ್, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಲೇಔಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು-560078 
9 ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಆಚಾರ್ಯ ಪಾಠಶಾಲಾ ಸಂಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಎನ್.ಆರ್ ಕಾಲೋನಿ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 019.
10 ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಬಿ.ಎಂ.ಎಸ್ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, ಬಸವನಗುಡಿ ಬಗಲ್ ರಾಕ್ ರಸ್ತೆ/1, ಬೆಂಗಳೂರು 560 004.
11 ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜು ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560 082.
12 ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜ್ಯೋತಿ ನಿವಾಸ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560 034.
13 ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಎಸ್.ಎಲ್.ಎನ್ ಕಾಲೇಜು, ಕೋಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 002.
14 ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಪುರಂ ಸಂಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕೆ.ಆರ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 004.
15 ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಪುರಂ ವಿಜ್ಞಾನ  ಕಾಲೇಜು, ಕೆ.ಆರ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 004.
16 ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಅಲ್ ಅಮೀನ್ ಕಾಲೇಜು, ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು  - 560 027.
17 ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜು ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 029.
18 ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಬಿ.ಇ.ಎಸ್ ಸಂಜೆ ಕಾಲೇಜು, 16ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 4ನೇ ಎಕ್ಸ್‍ಟೇನಷನ್, ಜಯನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು
19 ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಸಂಜೆ ಕಾಲೇಜು ,ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 020
20 ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಬಿ.ಇ.ಎಸ್ ಕಾಲೇಜು, 16ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಜಯನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-560 011.
21 ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಮಹಾರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಮ್ಮಣ್ಣಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು-560012
22 ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ  ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ  ಕಾಲೇಜು , ಬೆಂಗಳೂರು-560 025
23 ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ  ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜು, ನಂ.163, ಬ್ರಿಗೆಡ್ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560 025
24 ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ  ಕಾಲೇಜು, ಬೆಂಗಳೂರು-560 020
25 ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಎನ್. ಎಂ.ಕೆ.ಆರ್.ವಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560 011.
26 ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಹಸನತ್ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, ನಂ.43, ಡಿಕನ್ಸನ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560 042.
27 ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಭಾಗೀರತಿ ಬಾಯಿ ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಮನೆ ಮಹಿಳಾ  ಕಾಲೇಜು, 12ನೇ ಮೈನ್, ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 070.
28 ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಸೆಂಟ್.ಜೋಸೆಫ್ ಸಂಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು -560 025.
29 ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಸಿ ಎಮ್ ಎ ಅಬಾಸ್ ಖಾನ್ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, ಹಜûರತ್ ಹಾಮೀದ್ ಶಾವ್ ದರ್ಗಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಕಾಟ್ಟನ್‍ಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560 002.
30 ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಿದ್ಯಾ ವರ್ದಕ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, 3ನೇ ಹಂತ, ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560 079.
31 ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಡಾ:ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಾಲೇಜು, ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್. 2ನೇ ಹಂತ, ಇಂದಿರಾನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560 038.
32 ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕøತಿ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, ವಿಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560040 
33 ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪಿ.ಇ.ಎಸ್. ಕಾಲೇಜು, ಬನಶಂಕರಿ 1ನೇ ಹಂತ, ಹನುಮಂತನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560 050.
34 ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜು, 2ನೇ ಹಂತ, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560 055.
35 ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜು, 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560 010.
36 ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಂ.ಆರ್.ವಿ.ಕಾಲೇಜು, 24ನೇ ಮೈನ್, 1ನೇ ಹಂತ,ಜಿ ಪಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560 078
37 ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಾಸವಿ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, ನಂ.3, ವಾಣಿವಿಲಾಸ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560 004.
38 ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಆರ್.ಬಿ.ಎ.ಎನ್.ಎಂ.ಎಸ್. ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ನಂ.12, ಅಣ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಮೊದಲಿಯಾರ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560 042.
39 ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಪುರಂ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜು, ಕೆ.ಆರ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560 004.
40 ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, 2ನೇ ಮೈನ್, 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ರಾಜ್ ಮಹಲ್ ವಿಲಾಸ ಎಕ್ಸ್‍ಟೇನಶನ್, ಸದಾಶಿವನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560080 
41 ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, 14ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಮಲೇಶ್ವರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560 003.
42 ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಆಚಾರ್ಯ ಪಾಠಶಾಲಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜು, ಎನ್.ಆರ್. ಕಾಲೋನಿ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560 019.
43 ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಹಸನತ್ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಬಾಲಕರ ಕಾಲೇಜು, ನಂ.8, ಶಿವಾಜಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560 051.
44 ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಇ.ಎಸ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಬೆಂಗಳೂರು
45 ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಶ್ರ್ರೀ ಕೊಂಗಾಡಿಯಪ್ಪ ಕಾಲೇಜು, ನಂ:17, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ-561 203.
46 ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜು, ನೆಲಮಂಗಲ- 562 123.
47 ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ ರಾಮನಗರ ರೂರಲ್ ಕಾಲೇಜು, ಕನಕಪುರ - 562 117.
48 ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ ರಾಮನಗರ  ಕುವೆಂಪು ಕಾಲೇಜು, ಕೆಂಗಲ್, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ-571 502
49 ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಆಶ್ವಥಯ್ಯ ಈಸ್ತೂರು ಸಂಜೀವಮ್ಮ  ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜು, ಗೌರಿಬಿದನೂರು-561 208.
50 ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜು, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ- 561 207.
51 ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಆಚಾರ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಗೌರಿಬಿದನೂರು - 561 208.
52 ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ ಕೋಲಾರ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ಕಾಲೇಜು, ಊರಿಗಾಂ, ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್.- 563 120, (ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ:)
53 ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ ತುಮಕೂರು  ಪಲ್ಲಾಗಟ್ಟಿ ಅಡವಪ್ಪ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜು, ತಿಪಟೂರು-572 202.
54 ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ ತುಮಕೂರು  ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಬಾಲಕರ ಕಾಲೇಜು, ತುಮಕೂರು - 572 102.
55 ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ ತುಮಕೂರು  ಟಿ.ವಿ.ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಕಾಲೇಜು, ಮಧುಗಿರಿ- 572 182.
56 ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ ತುಮಕೂರು  ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, ತುಮಕೂರು - 572 102.
57 ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ ತುಮಕೂರು  ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಜೆ ಕಾಲೇಜು, ತುಮಕೂರು - 572 102.
58 ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ ತುಮಕೂರು  ಕಲ್ಪತರು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ತಿಪಟೂರು - 572 202.
59 ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ ತುಮಕೂರು  ನವೋದಯ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ- 572 214.
60 ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ ತುಮಕೂರು  ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕುಣಿಗಲ್ ರಸ್ತೆ, ತುಮಕೂರು - 572 105.
61 ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ ತುಮಕೂರು  ಯೂನಿಯನ್ ಕ್ರಿಚ್ಚಿಯನ್ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಸಿರಾ ಗೇಟ್, ತುಮಕೂರು- 572 106.
62 ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ ತುಮಕೂರು  ಉಮಾ ಪ್ರಗತಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜು, ಕ್ಯಾತಸಂದ್ರ, ತುಮಕೂರು
63 ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ ತುಮಕೂರು  ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಮ್ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ತುಮಕೂರು
64     ಉದಯ ಭಾರತಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ತಿಪಟೂರು
65 ಮೈಸೂರು ವಲಯ ಮೈಸೂರು ಶಾರದಾ ವಿಲಾಸ ಕಾಲೇಜು , ಮೈಸೂರು-570 004
66 ಮೈಸೂರು ವಲಯ ಮೈಸೂರು ಸಂತ.ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜು, ಮೈಸೂರು- 570 015.
67 ಮೈಸೂರು ವಲಯ ಮೈಸೂರು ಡಿ.ಬನುಮಯ್ಯ ಕಾಲೇಜು, ನಂ-202, ನೈ ಸಯ್ಯಾಜಿ ರಾವ್ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು- 570 024.
68 ಮೈಸೂರು ವಲಯ ಮೈಸೂರು ಟೇರಿಷೀಯನ್ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, ಮೈಸೂರು - 570 011.
69 ಮೈಸೂರು ವಲಯ ಮೈಸೂರು ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಕಾಲೇಜು, ಊಟಿ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು- 570 004.
70 ಮೈಸೂರು ವಲಯ ಮೈಸೂರು ಜಗದ್ಗರು ಶ್ರೀ ಶಿವರಾತ್ರಶ್ವೇರ ಕಾಲೇಜು, ನಂಜನಗೂಡು - 571 301.
71 ಮೈಸೂರು ವಲಯ ಮೈಸೂರು ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, ಸರಸ್ವತಿಪುರ, ಮೈಸೂರು- 570 009.
72 ಮೈಸೂರು ವಲಯ ಮೈಸೂರು ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಶೇಷಾದ್ರಿ ಐಯ್ಯರ್ ರೋಡ್, ಮೈಸೂರು- 570 021.
73 ಮೈಸೂರು ವಲಯ ಮೈಸೂರು ಬಾಸುದೇವ್ ಸೋಮಾನಿ ಕಾಲೇಜು, ವಿಶ್ವ ಮಾನವ ಜಾಯಿಂಟ್ ರಸ್ತೆ, ಕುವೆಂಪುನಗರ, ಮೈಸೂರು- 570 023.
74 ಮೈಸೂರು ವಲಯ ಮೈಸೂರು ವಿದ್ಯೋದಯ ಕಾಲೇಜು, ಟಿ.ನರಸೀಪುರ - 571 124.
75 ಮೈಸೂರು ವಲಯ ಮೈಸೂರು ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ರಾತಿಹಳ್ಳಿ ರಾಮಪ್ಪ ಮಹಾಜನ ಕಾಲೇಜು, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರಂ, ಮೈಸೂರು - 570 012.
76 ಮೈಸೂರು ವಲಯ ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಮರಿಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, ರಾಮವಿಲಾಸ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು- 570 024.
77 ಮೈಸೂರು ವಲಯ ಮೈಸೂರು ಶ್ರೀ ಚನ್ನಕೇಶವ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಸಾಲಿಗ್ರ್ರಾಮ
78 ಮೈಸೂರು ವಲಯ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, ಚಾಮರಾಜನಗರ- 571 313.  
79 ಮೈಸೂರು ವಲಯ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಕಾಲೇಜು, ಗುಂಡ್ಲಪೇಟೆ - 571 111.
80 ಮೈಸೂರು ವಲಯ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ - 571 440 
81 ಮೈಸೂರು ವಲಯ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಬಿಳಿಗಿರಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜು, ಚಾಮರಾಜನಗರ
82 ಮೈಸೂರು ವಲಯ ಮಂಡ್ಯ ಪಿ.ಇ.ಎಸ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು, ಮಂಡ್ಯ-571 401
83 ಮೈಸೂರು ವಲಯ ಮಂಡ್ಯ ಪಿ.ಇ.ಎಸ್.ಸಂಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಮಂಡ್ಯ - 571 401.
84 ಮೈಸೂರು ವಲಯ ಮಂಡ್ಯ ಶಾಂತಿ ಕಾಲೇಜು, ಮಳವಳ್ಳಿ - 571 403.
85 ಮೈಸೂರು ವಲಯ ಮಂಡ್ಯ ಭಾರತಿ ಕಾಲೇಜು, ಭಾರತಿನಗರ-571 422, (ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ.)
86 ಮೈಸೂರು ವಲಯ ಮಂಡ್ಯ ಶ್ರೀ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಕಾಲೇಜು, ನಾಗಮಂಗಲ-571 482.
87 ಮೈಸೂರು ವಲಯ ಮಂಡ್ಯ ಹೆಚ್.ಕೆ.ವೀರಣ್ಣ ಗೌಡ ಕಾಲೇಜು, ಮದ್ದೂರು - 571 428.
88 ಮೈಸೂರು ವಲಯ ಮಂಡ್ಯ ವಿಜಯ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಪಾಂಡವಪುರ - 571 434.
89 ಮೈಸೂರು ವಲಯ ಮಂಡ್ಯ ಪೂರಿಗಾಲಿ ಪಿ ಎಲ್ ಎನ್ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜು, ಮಳವಳ್ಳಿ, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ
90 ಮೈಸೂರು ವಲಯ ಹಾಸನ  ಅರಕಲಗೂಡು ವರದರಾಜಲು ಕಾಂತಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, ಹಾಸನ - 573 201.
91 ಮೈಸೂರು ವಲಯ ಹಾಸನ  ಹೊಯ್ಸಳೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜು, ಅರಸೀಕೆರೆ - 573 103.
92 ಮೈಸೂರು ವಲಯ ಹಾಸನ  ಎನ್.ಡಿ.ಆರ್.ಕೆ.ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಹಾಸನ-573 201
93 ಮೈಸೂರು ವಲಯ ಹಾಸನ  ಶ್ರೀ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ-573 116.
94 ಮೈಸೂರು ವಲಯ ಹಾಸನ  ಎ.ಎನ್.ವರದರಾಜುಲು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಗೊರೂರು-573 120.
95 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಲಯ ಶಿವಮೊಗ್ಗ  ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಬಿ ಸೊಲಬಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಲೇಜು, ಸಾಗರ-577401 
96 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಲಯ ಶಿವಮೊಗ್ಗ  ಕಮಲಾ ನೆಹರು ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ - 577 201.
97 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಲಯ ಶಿವಮೊಗ್ಗ  ಡಿ.ವಿ.ಎಸ್ ಕಾಲೇಜು,  ಶಿವಮೊಗ್ಗ-577 201
98 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಲಯ ಶಿವಮೊಗ್ಗ  ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಚಾರ್ಯ ತುಳಸಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ - 577 201.
99 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಲಯ ಶಿವಮೊಗ್ಗ  ತುಂಗಾ ಕಾಲೇಜು, ಆನಂದಗಿರಿ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ - 577 432.
100 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಲಯ ಶಿವಮೊಗ್ಗ  ಡಿ.ವಿ.ಎಸ್ ಸಂಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ- 577 201.
101 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಲಯ ಶಿವಮೊಗ್ಗ  ಎನ್.ಇ.ಎಸ್. ವಿದ್ಯಾ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೋಸೈಟಿ ಶರಾವತಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಣಂದೂರು-577422
102 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಲಯ ಶಿವಮೊಗ್ಗ  ಕದಂಬ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ, ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾ.
103 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಲಯ ಶಿವಮೊಗ್ಗ  ಹೆಬ್ಬೂರು ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಭದ್ರಾವತಿ
104 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಲಯ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಎಸ್.ಜೆ.ಎಂ ಕಾಲೇಜು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ- 577 501.
105 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಲಯ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಎಂ.ಬಸವಯ್ಯ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಲೇಜು, ಸಿರಿಗೆರೆ - 577 541, (ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು)
106 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಲಯ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಬಿ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ ಕಾಲೇಜು,  ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ - 577 526.
107 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಲಯ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಎಸ್.ಜೆ.ಎಂ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ- 577 501.
108 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಲಯ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮಹಾರಾಜ ಮದಕರಿ ನಾಯಕ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕಮ್ಮನಬಾವಿ ಬಡಾವಣೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ- 577 501
109 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಲಯ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಬಾಪೂಜಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜು, ಚಳ್ಳಕೆರೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ
110 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಲಯ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
111 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಲಯ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಶ್ರೀಮತಿ ಯಶೋಧರಮ್ಮ ಬೋರಪ್ಪ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
112 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಲಯ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಶ್ರೀಮತಿ ಕೋಟೆ ಬೋರಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಚಳ್ಳಕೆರೆ
113     ಶ್ರೀ ಕೋಟೆ ಸಣ್ಣ ಬೋರಪ್ಪ, ಬೋರಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಐಮಂಗಲ, ಹಿರಿಯೂರು
114 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಲಯ ದಾವಣಗೆರೆ  ಎ.ವಿ ಕಮಲಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, ದಾವಣಗೆರೆ - 577 002.
115 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಲಯ ದಾವಣಗೆರೆ  ಎಸ್.ಜೆ.ವಿ.ಪಿ ಕಾಲೇಜು, ಹರಿಹರ-577601
116 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಲಯ ದಾವಣಗೆರೆ  ಅಬ್ಲಿದೊಡ್ಡ ಭರಮಪ್ಪ ಕಾಲೇಜು, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ - 583 131.
117 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಲಯ ದಾವಣಗೆರೆ  ಹೆಚ್.ಪಿ.ಎಸ್ ಕಾಲೇಜು, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ - 583 131.
118 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಲಯ ದಾವಣಗೆರೆ  ಎ.ಆರ್.ಜಿ ಕಾಲೇಜು, ದಾವಣಗೆರೆ - 577 004.
119 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಲಯ ದಾವಣಗೆರೆ  ಡಿ.ಆರ್.ಎಂ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು, ದಾವಣಗೆರೆ - 577 004.
120 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಲಯ ದಾವಣಗೆರೆ  ಶ್ರೀ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಹಿರೆಕಲ್‍ಮಠ (ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು.)
121 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಲಯ ದಾವಣಗೆರೆ  ಎಂ.ಎಸ್.ಬಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ರಸ್ತೆ, ಪಿ ಜಿ ಎಕ್ಸ್‍ಟೇನಶನ್, ದಾವಣಗೆರೆ - 577 002.
122 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಲಯ ದಾವಣಗೆರೆ  ಹೆಚ್.ಸಿ ಭೂರಯ್ಯ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು. ಜಗಳೂರು - 577 528.
123 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಲಯ ದಾವಣಗೆರೆ  ಶ್ರೀಮತಿ ಜಿ.ಆರ್.ಕೆ.ಎಸ್ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಹರಿಹರ- 577 601.
124 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಲಯ ದಾವಣಗೆರೆ  ಎ.ಆರ್.ಎಮ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜು, ದಾವಣಗೆರೆ
125 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಲಯ ದಾವಣಗೆರೆ  ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥಶ್ವೇರ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜು, ದಾವಣಗೆರೆ
126 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಲಯ ದಾವಣಗೆರೆ  ಡಾ.ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸೆನ್‍ಟಿನರಿ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜು, ಹರಿಹರ
127 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಲಯ ದಾವಣಗೆರೆ  ಎ.ಡಿ.ವಿ.ಎಸ್. ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಸಾಸಿವೆಹಳ್ಳಿ, ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾ
128 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಲಯ ದಾವಣಗೆರೆ  ಶ್ರೀ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಹನೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ
129 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಲಯ ದಾವಣಗೆರೆ  ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಜಗಳೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ
130 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಲಯ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಶ್ರೀ ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ.ಎಂ ಕಾಲೇಜು, ಶೃಂಗೇರಿ - 577 139.
131 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಲಯ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಪಿ.ಜೆ.ಎನ್.ಎಂ ಕಾಲೇಜು, ಬೀರೂರು - 577 116,  (ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು.)
132 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಲಯ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಎಸ್.ಟಿ.ಜೆ.ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು - 577 101.
133 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಲಯ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಎಸ್. ಜೆ.ಎಂ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜು, ತರೀಕೆರೆ 
134 ಮಂಗಳೂರು ವಲಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸಂತ ಅಗ್ನೇಸ್ ಕಾಲೇಜು, ಮಂಗಳೂರು - 575 002.
135 ಮಂಗಳೂರು ವಲಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನ ಕಾಲೇಜು ಪಿಲೋಮಿನ ನಗರ, ಪುತ್ತೂರು- 574 202.
136 ಮಂಗಳೂರು ವಲಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ವಿಜಯಾ ಕಾಲೇಜು, ಮುಲ್ಕಿ - 574 154. 
137 ಮಂಗಳೂರು ವಲಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜು, ನೆಹರು ನಗರ, ಪುತ್ತೂರು-574 201.
138 ಮಂಗಳೂರು ವಲಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸಂತ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಸಂಜೆ ಕಾಲೇಜು,  ಮಂಗಳೂರು-575 003.
139 ಮಂಗಳೂರು ವಲಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜು, ಉಜಿರೆ - 574 240, (ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು)
140 ಮಂಗಳೂರು ವಲಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ರೋಷನಿ ನಿಲಯ, ಮಂಗಳೂರು- 575 003.
141 ಮಂಗಳೂರು ವಲಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಗೋವಿಂದ ದಾಸ ಕಾಲೇಜು, ಸೂರತ್ಕಲ್ - 575 014, (ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು.)
142 ಮಂಗಳೂರು ವಲಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ  ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣಸ್ವಾಮಿ ಕಾಲೇಜು, ಬಂಟ್ವಾಳ-574 211.
143 ಮಂಗಳೂರು ವಲಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕೆನರ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಎಂ.ಜಿ ರಸ್ತೆ ,ಮಂಗಳೂರು-575 003.
144 ಮಂಗಳೂರು ವಲಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ನೆಹರು ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಕಾಲೇಜು, ಕುರುಂಜಿ ಭಾಗ್, ಸುಳ್ಯ-327.
145 ಮಂಗಳೂರು ವಲಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೆಸಂಟ್ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, ಮಂಗಳೂರು- 575 003.
146 ಮಂಗಳೂರು ವಲಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೆಸಂಟ್ ಸಂಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಮಂಗಳೂರು - 575 003.
147 ಮಂಗಳೂರು ವಲಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜು, ಮಂಗಳೂರು- 575 003.
148 ಮಂಗಳೂರು ವಲಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸಂತ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜು, ಮಂಗಳೂರು- 575 003.
149 ಮಂಗಳೂರು ವಲಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಪೊಂಪಯಿ ಕಾಲೇಜು, ಐಕಲ ಅಂಚೆ- 574 141, (ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ)
150 ಮಂಗಳೂರು ವಲಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜು, ಗಾಂಧಿ ನಗರ,  ಮಂಗಳೂರು- 575 003.
151 ಮಂಗಳೂರು ವಲಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸೇಕ್ರಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕಾಲೇಜು, ಮದನ್ ತಿಯಾರ್- 574 224,(ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು)
152 ಮಂಗಳೂರು ವಲಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕುಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇಶ್ವರ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ-574 238, (ಸುಳ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು.)
153 ಮಂಗಳೂರು ವಲಯ ಉಡುಪಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಕಾಲೇಜು, ಉಡುಪಿ- 576 102.
154 ಮಂಗಳೂರು ವಲಯ ಉಡುಪಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞ ಕಾಲೇಜು, ಉಡುಪಿ- 576 101.
155 ಮಂಗಳೂರು ವಲಯ ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಭುವನೇಂದ್ರ ಕಾಲೇಜು, ಕಾರ್ಕಳ- 574 104.
156 ಮಂಗಳೂರು ವಲಯ ಉಡುಪಿ ಭಂಡಾರ್‍ಕರ್ ಕಾಲೇಜು ,ಕುಂದಾಪುರ - 576 201.
157 ಮಂಗಳೂರು ವಲಯ ಉಡುಪಿ ಮಹಾವೀರ ಕಾಲೇಜು, ಮೂಡಬಿದ್ರೆ, ಕೋಡಂಗಲ್ಲು - 576 197, (ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲ್ಲೂಕು)
158 ಮಂಗಳೂರು ವಲಯ ಉಡುಪಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞ ಸಂಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಉಡುಪಿ- 576 101.
159 ಮಂಗಳೂರು ವಲಯ ಉಡುಪಿ ಮಿಲಾಗ್ರ್ರೆಸ್ ಕಾಲೇಜು, ಕಲ್ಯಾಣಪುರ- 576 114, (ಉಡುಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕು)
160 ಮಂಗಳೂರು ವಲಯ ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಕಾಲೇಜು, ಬಸ್ರೂರು,- 576 211, (ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು)
161 ಮಂಗಳೂರು ವಲಯ ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಧವಳ ಕಾಲೇಜು, ಮೂಡಬಿದ್ರೆ - 574 227, (ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲ್ಲೂಕು)
162 ಮಂಗಳೂರು ವಲಯ ಉಡುಪಿ ಓ.ಎಸ್.ಸಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ ್ಟ ಸಂತ ಮೇರಿ ಸಿರಿಯನ್ ಕಾಲೇಜು, ಬ್ರಹ್ಮಾವರ- 576 213, (ಉಡುಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕು)
163 ಮಂಗಳೂರು ವಲಯ ಉಡುಪಿ ಮುಲ್ಕಿ ಸುಂದರ ರಾಂಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಲೇಜು, ಶಿರ್ವ - 574 116. (ಉಡುಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕು)
164 ಮಂಗಳೂರು ವಲಯ ಉಡುಪಿ ಸಂತ ಮೇರಿ  ಕಾಲೇಜು, ಶಿರ್ವ - 574 116, (ಉಡುಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕು)
165 ಮಂಗಳೂರು ವಲಯ ಉಡುಪಿ ಕ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಲೇಜು, ಬ್ರಹ್ಮಾವರ-576 213 (ಉಡುಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕು)
166     ಕಾವೇರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು, ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು - 571 213, (ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು.)
167 ಮಂಗಳೂರು ವಲಯ ಕೊಡಗು ಕಾವೇರಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, ವಿರಾಜಪೇಟೆ- 571 218 
168 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಧಾರವಾಡ ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬನಶಂಕರಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಗುಬ್ಬಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು, ವಿದ್ಯಾಗಿರಿ, ಧಾರವಾಡ-580004 
169 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಧಾರವಾಡ ಜಗದ್ಗುರು  ಗಂಗಾಧರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - 580 021.
170 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಧಾರವಾಡ ಶ್ರೀ ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕಲಾ ಮತ್ತು ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಕೋತಂಬರಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಟ್ರಸ್ ಕಾಲೇಜು, ವಿದ್ಯಾನಗರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-580 031
171 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಧಾರವಾಡ ಪಿ.ಸಿ.ಜಬಿನಾ ವಿಜಾÐನ ಕಾಲೇಜು, ವಿದ್ಯಾನಗರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - 580 031.
172 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಧಾರವಾಡ ನೆಹರು  ಕಾಲೇಜು, ಗಂಟಕೇರಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ- 580 020. 
173 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಧಾರವಾಡ ಎಸ್.ಜೆ.ಎಂ.ವಿ. ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, ಜಯ ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ- 580 020.
174 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಧಾರವಾಡ ಕಿಟ್ಟಲ್ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜು, ಧಾರವಾಡ-580 001
175 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಧಾರವಾಡ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ್ ಕಾಲೇಜು, ನವಲಗುಂದ- 580 208.
176 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಧಾರವಾಡ ಶ್ರೀ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಕಾಲೇಜು, ದುರ್ಗಾ ದೇವಸಾನ ಹತ್ತಿರ,  ಧಾರವಾಡ - 580 008.
177 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಧಾರವಾಡ ಸಿ.ಎಸ್.ಐ. ಕಾಲೇಜು, ಧಾರವಾಡ - 580 001
178 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಧಾರವಾಡ ಆಂಜುಮಾನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೋಸೈಟಿ ಕಾಲೇಜು, ಧಾರವಾಡ - 580 001.
179 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಧಾರವಾಡ ಹೆಚ್.ಎ.ಎಸ್.ಎಸ್ ಕಾಲೇಜು, ದುರ್ಗಾ ದೇವಸ್ತಾನ ಹತ್ತಿರ, ಧಾರವಾಡ -580008
180 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಧಾರವಾಡ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ವೆಲ್‍ಫೇರ್ sಸೊಸೈಟಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕಲಘಟಗಿ-581204
181 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಧಾರವಾಡ ಗ್ರೂಪ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕುಂದಗೋಳ್-581 113. (ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ)
182 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಧಾರವಾಡ ಮಹಾಂತ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಧಾರವಾಡ 
183 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಧಾರವಾಡ ಕಿಟ್ಟಲ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು, ಧಾರವಾಡ - 580 001.
184 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಧಾರವಾಡ ಶರಣನುಲಿ ಚಂದಯ್ಯ ಸ್ಮಾರಕ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ
185 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಹಾವೇರಿ ಗುಡ್ಡಿಯಪ್ಪ ಹಳ್ಳೀಕೇಟಿ ಕಾಲೇಜು, ಹಾವೇರಿ
186 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಹಾವೇರಿ ಮಹಂತಸ್ವಾಮಿ ಕಾಲೇಜು, ಹಂಸಭಾವಿ- 581 109, ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾ:                                                                               
187 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಹಾವೇರಿ ಆರ್.ಟಿ.ಇ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು - 581 115.
188 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಹಾವೇರಿ ಎಸ್.ಜೆ.ಎಂ.ವಿ.ಬಿ.ಎ.ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.  ಕಾಲೇಜು, ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು - 581 115.
189 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಹಾವೇರಿ ಬಿ.ಎ.ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಕಾಲೇಜು, ಹಲಗೇರಿ ರಸ್ತೆ, ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು - 581 115.
190 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಹಾವೇರಿ ಶ್ರೀ ಕುಮಾರೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜು, ಹಾನಗಲ್ - 581 104.
191 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಹಾವೇರಿ ಬಿ.ಇ.ಎಸ್.ಎಂ. ವರ್ತಕರ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜು, ಬ್ಯಾಡಗಿ- 581 106.
192 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಹಾವೇರಿ ಶ್ರೀ ರಂಭಾಪುರಿ ಜಗದ್ಗುರು ವೀರ ಗಂಗಾಧರ  ಕಾಲೇಜು, ಶಿಗ್ಗಾಂವ- 581 205.
193 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಹಾವೇರಿ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜು, ರಾತಿಹಳ್ಳಿ, ಹಿರೇಕೆರೂರು
194      
195 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಗದಗ ಶ್ರೀ ಅನ್ನದಾನೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜು, ನರೇಗಲ್- 582 116 (ರೋಣ ತಾ:)
196 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಗದಗ ಮುನ್‍ಸಿಪಲ್ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜು, ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ್ - 582 116, (ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾ:)
197 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಗದಗ ಎ.ಎಸ್.ಎಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಾಲೇಜು, ಗದಗ-592101
198 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಗದಗ ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಅನ್ನದಾನೀಶ್ವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬ್ಯಾಡವಾಡಗಿ ರಸ್ತೆ, (ಎಸ್.ಜೆ.ಎ.ವಿ ಕಮಿಟಿ ಕಾಲೇಜು), ಮುಂಡರಗಿ-582118
199 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಗದಗ ಕನಕದಾಸ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಮೀಟಿ ಕಾಲೇಜು, ವಿದ್ಯಾನಗರ, ಗದಗ -582 201
200 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಗದಗ ಕೆ.ಎಲ್.ಇ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, ಗದಗ್, ಬೆಟಗೇರಿ - 582 101.
201 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಗದಗ ಶ್ರೀ ಕಲ್ಲೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಸಾರಕ ಕಮಿಟಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಹೊಳೆ ಆಲೂರು-582208(ರೋಣ ತಾ:)
202 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಗದಗ ಪಂಡಿತ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಗವಾಯಿ ಆಟ್ರ್ಸ್  ಕಾಲೇಜು ಗದಗ್ - 582 101.
203 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಗದಗ ಪಂಡಿತ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಗವಾಯಿ ಕಾಲೇಜು(ಮ್ಯುಸೀಕ್) ಗದಗ್ - 582 101.
204 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಡಾ|| ಎ.ವಿ ಬಾಳಿಗ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು, ಕುಮಟಾ-581 343.
205 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಡಾ|| ಎ.ವಿ ಬಾಳಿಗ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜು, ಕುಮಟಾ-581 343.
206 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಎಂ.ಎಂ. ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು, ಸಿರಸಿ-581 402.
207 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ ಕಾಲೇಜು, ಹೊನ್ನಾವರ- 581 334.
208 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಗೋಖಲೆ ಸೆನ್‍ಟಿನರಿ ಕಾಲೇಜು, ಅಂಕೋಲ-581 314.
209 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಅಂಜುಮಾನ್ ಭಟ್ಕಲ್- 581 320.
210 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಸೆನ್‍ಟಿನರಿ ಕಾಲೇಜು, ಸಿದ್ದಾಪುರ-581 355.
211 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ದಿವೇಕರ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜು, ಕಾರವಾರ- 581 301.
212 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಶಿವಾಜಿ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜು, ಬಾಡ- 581 304, (ಕಾರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು)
213 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಎಂ.ಇ.ಎಸ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜು, ಶಿರಸಿ- 581 402.
214 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಬನಗೂರ ನಾಗರ ಕಾಲೇಜು, ದಾಂಡೇಲಿ-581325(ಹಳಿಯಾಳ ತಾ:) 
215 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಮಹಾಸತಿ ಕಾಲೇಜು, ಉಲ್ಗ - 581 328, (ಕಾರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು)
216 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಬಾಬೂಜಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಕಾಸ ಕಮಿಟಿ ಕಾಲೇಜು, ಸದಾಶಿವಗಡ್ -581352(ಕಾರವಾರ ತಾ:)
217 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಬೆಳಗಾವಿ ಕೆ.ಎಲ್.ಇ. ಸೋಸೈಟಿ ಲಿಂಗರಾಜ ಕಾಲೇಜು, ಬೆಳಗಾಂ - 590 001
218 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಣಿ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಕಾಲೇಜು, ಬೆಳಗಾಂ - 590 006.
219 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಬೆಳಗಾವಿ ಗೋಗ್ಟೆ  ಕಾಲೇಜು, ತಿಲಕವಾಡಿ, ಬೆಳಗಾಂ - 590 006.
220 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಜ ಲಖಮ ಗೌಡ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು, ಬೆಳಗಾಂ - 590 001.
221 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿ.ಐ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಕಾಲೇಜು, ನಿಪ್ಪಣಿ - 591 237(ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾ:)
222 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಬೆಳಗಾವಿ ಗೋವಿಂದ ರಾಮ್ ಸೆಕ್ಸೇರಿಯ  ಕಾಲೇಜು, ತಿಲಕವಾಡಿ, ಬೆಳಗಾಂ- 590 006.
223 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಬೆಳಗಾವಿ ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್ ಕಲಾ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜು, ಗೋಕಾಕ್ - 591 307.
224 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಬೆಳಗಾವಿ ಸಿ.ಎಸ್ ಬೆಂಬಳಗಿ ಕಲಾ .ಎಸ್.ಎಂ.ಆರ್ ಪಾಲಾರೇಖ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜಿ.ಎಲ್ ರಾಟಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜು, ರಾಮದುರ್ಗ-591123
225 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಬೆಳಗಾವಿ ಎಸ್.ಎನ್  ಮತ್ತು ಪಿ.ಪಿ ಕಮಿಟಿ ಕಾಲೇಜು, ಸಾಂಕೇಶ್ವರ-591 313, (ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು)
226 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಬೆಳಗಾವಿ ಶ್ರೀ ಎಲ್.ಕೆ ಖೋಟ್  ಕಾಲೇಜು, ಸಾಂಕೇಶ್ವರ- 591  313, (ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು) 
227 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಬೆಳಗಾವಿ ಶಿವಾನಂದ ಕಾಲೇಜು ಕಾಗೇವಾಡ- 591 223, (ಅಥಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು)
228 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಬೆಳಗಾವಿ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಸ್ ಮಹಾವೀರ ಪಿ ಮಿರ್ಜಿ ಕಾಲೇಜು, ನೆಹರು ನಗರ, ಬೆಳಗಾಂ - 590 010.
229 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಬೆಳಗಾವಿ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಮ್.ಎಸ್ ಕಾಲೇಜು, ಅಥಣಿ- 591 304.
230 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಬೆಳಗಾವಿ ಕೆ.ಆರ್.ಸಿ.ಇ ಕಾಲೇಜು, ಬೈಲಹೊಂಗಲ - 591 102. 
231 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಬೆಳಗಾವಿ ಬಸವ ಪ್ರಭು ಕೋರೆ ಕಾಲೇಜು, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ - 591 201.
232 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಬೆಳಗಾವಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಸುಮಾವತಿ ಮಿರಜಿ  ಕಾಲೇಜು,ಬೆಡಕಿಹಾಲ್,ಶಾಮನೇವಾಡಿ,ಚಿಕ್ಕೋಡಿ -  591 214. 
233 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಬೆಳಗಾವಿ ಕೆ.ಎನ್.ವಿ.ವಿ.ಎಸ್. ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕಿತ್ತೂರು - 591 115, (ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು)
234 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಬೆಳಗಾವಿ ಎಸ್.ಪಿ ಮಂಡಲ್ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜು, ರಾಯ್‍ಬಾಗ್- 591 317.
235 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿ.ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ.ಬಿ.ಕೆ ಕಾಲೇಜು, ಜ್ಯೋತಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಕ್ಲಬ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಳಗಾಂ-590001
236 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಬೆಳಗಾವಿ ಕೆ.ಎಲ್.ಇ ಸೊಸೈಟಿ ಎಸ್.ವಿ.ಎಸ್ ಬೆಳ್ಳುಬ್ಬಿ  ಕಾಲೇಜು, ಸೌದತ್ತಿ  - 591 126.
237 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಬೆಳಗಾವಿ ಮರಾಠ ಮಂಡಲ್ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜು ,ರಾಜ ತೈಲಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಹತ್ತಿರ, ಬೆಳಗಾಂ ಗೋವಾ ರಸ್ತೆ, ಖಾನಾಪುರ-591302
238 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಬೆಳಗಾವಿ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎನ್ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜು, ಹುಕ್ಕೇರಿ - 591 309.
239 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಂಜುಮಾನ್ ಕಾಲೇಜು, ಅಜಾಂ ನಗರ,  ಬೆಳಗಾಂ- 590 010.
240 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಬೆಳಗಾವಿ ಮುದಲಗಿ ಎಜುಕಾಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಕಾಲೇಜು ಮೂಡಲಗಿ -591 312 
241 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಬೆಳಗಾವಿ ಎಸ್.ವಿ.ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಕಾಲೇಜು, ಹಾರುಗೇರಿ- 591 220
242 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಬೆಳಗಾವಿ ಮರಾಠ ಮಂಡಲ್ ಕಲಾ ,ವಾಣಿಜ್ಯ,ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು  ಗೃಹ ವಿಜ್ಞಾನ  ಕಾಲೇಜು,ಬಿ.ಸಿ.ನಂ.15, ಕೋಟೆ,ಬೆಳಗಾಂ -560 016
243 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಬೆಳಗಾವಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಹಲ್ಯ ಬಾಯಿ ಎ ಪಾಟೀಲ್ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು , ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-581 201.
244 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಬೆಳಗಾವಿ ಬಿ ಶಂಕರಾನಂದ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜು, ಕುಡಚಿ, ಬೆಳಗಾಂ
245 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಶ್ವ ಭಾರತಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ತುರನೂರು, ರಾಮದುರ್ಗ ತಾ.
246 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಬೆಳಗಾವಿ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾನಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಲಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಘಟಪ್ರಭಾ
247 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಲಾ  ಕಾಲೇಜು, ಬಾಗಲಕೋಟೆ - 587 101
248 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬಿ.ಎಲ್.ಡಿ.ಇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಮತ್ತು ಟಿ.ಜಿ.ಪಿ  ಕಾಲೇಜು, ಜಮಖಂಡಿ-587302 
249 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಮಹಾಂತೇಶ್  ಕಾಲೇಜು ಇಳಕಲ್ - 587 125(ಹುನಗುಂದ ತಾ:) 
250 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ವಿಜ್ಞಾನ  ಕಾಲೇಜು, ಬಾಗಲಕೋಟೆ - 587 101
251 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವಿಜಯ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಕೃಪಾಪೋಶಿತ ಎಸ್.ಆರ್ ವಸ್ತ್ರದ್ ಕಾಲೇಜು, ಹುನಗುಂದ-587118.
252 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಎಸ್.ಎಂ ಭಂಡಾರಿ ಕಾಲೇಜು, ಗುಲ್ಲೇದಗುಡ್ಡ-587203(ಬಾದಾಮಿ ತಾ:)
253 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ವಾಣಿಜ್ಯ  ಕಾಲೇಜು, ಬಾಗಲಕೋಟೆ - 587 101
254 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜೆ.ಎಸ್.ಟ್ರಸ್ ್ಟ ಶ್ರೀ ತಮ್ಮಣ್ಣಪ್ಪ ಕಾಲೇಜು, ಬನಹಟ್ಟಿ-587311 (ಜಮಖಂಡಿ ತಾ:)
255 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಶ್ರೀ ವೀರಪುಲಕೇಶಿ ಕಾಲೇಜು, ಬಾದಾಮಿ - 587201.
256 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಆರ್ ಕಾಂತಿ ಕಾಲೇಜು, ಮುದೋಳ -  587313.
257 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಆರ್ ನರಸಾಪುರ ಕಲಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಎಂ.ಬಿ ಶಿರೋರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜು ಬಾಗಲಕೋಟೆ-587101
258 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಎಸ್,ಸಿ.ಪಿ ಕಲಾ ಮತ್ತು ಡಿ.ಡಿ.ಶಿರೋಳ ಕಾಲೇಜು, ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ-587312 (ಮುಧೋಳ ತಾ:) 
259 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ವಿಜಯಪುರ ಎಸ್.ಬಿ ಕಲಾ ಮತು ಕೆ.ಸಿ.ಪಿ  ಕಾಲೇಜು ವಿಜಯಪುರ - 586 103.
260 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ವಿಜಯಪುರ ಎ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ್ ಕಾಲೇಜು. ಶೋರಾಪುರ ರಸ್ತೆ, ವಿಜಯಪುರ - 586 103.
261 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ವಿಜಯಪುರ ಮಾತೃಶ್ರೀ ಗಂಗಮ್ಮ ವೀರಪ್ಪ ಚನ್ನವೀರ ಕಾಲೇಜು, ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ- 586 212.
262 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ವಿಜಯಪುರ ನ್ಯೂ ಆಟ್ರ್ಸ್ ಕಾಲೇಜು, ವಿಜಯಪುರ - 586103 
263 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ವಿಜಯಪುರ ಅಂಜುಮಾನ್ ಕಾಲೇಜು, ವಿಜಯಪುರ-586 104
264 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ವಿಜಯಪುರ ಜಿ.ಪಿ ಪೋರ್‍ವಾಲ ಕಲಾ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ವಿ.ವಿ.ಶಾಲಿಮಠ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು, ಸಿಂದಗಿ. - 586 128.
265 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ವಿಜಯಪುರ ಶ್ರೀ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ  ಕಾಲೇಜು ಚಡ್‍ಚಣ್- 586 205 ಇಂಡಿ ತಾ.
266 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ವಿಜಯಪುರ ಸೀಕಾಬ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎ.ಆರ್.ಎಸ್ ಇನಾಂದಾರ್ ಕಾಲೇಜು, 12, ನೌಬಾಗ್  ವಿಜಯಪುರ -586 101
267 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ವಿಜಯಪುರ ಶ್ರೀ ಖಸ್ಗಟೇಶ ಕಾಲೇಜು ತಾಳಿಕೋಟೆ- 586 214 (ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾ:)
268 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ವಿಜಯಪುರ ಶ್ರೀ ಜಿ.ಆರ್ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ವಿ.ಎ ಪಾಟೇಲ್ ಕಾಲೇಜು. ಇಂಡಿ - 586 209
269 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ವಿಜಯಪುರ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜು, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ - 586 203.
270 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ವಿಜಯಪುರ ಬಿ.ಎಲ್.ಡಿ.ಇ ಅಸೋಸಿಯಶನ್ಸ್ ಎಸ್.ಬಿ. ಕಲಾ & ಕೆ.ಸಿ.ಪಿ. ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು, ವಿಜಯಪುರ  - 586 101.
271 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ವಿಜಯಪುರ ಟಿ.ಸಿ.ಪಿ.ಎಸ್ ಮಂಡಳಿಯ ನ್ಯೂ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜು, ಸಿಂದಗಿ - 586 128. 
272 ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ವಿಜಯಪುರ ಗ್ರಾಮತಾರಾ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಶ್ರೀ ಶಾಂತವೀರ ಕಾಲೇಜು, ಬಬಲೇಶ್ವರ - 580113 ವಿಜಯಪುರ ತಾ.
273     ಶ್ರೀ ಜಗದಂಬಾ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು, ಹಿತ್ನಳ್ಖಿ ತಾಂಡ  
274 ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಲಯ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಶರಣ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜು, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ - 585 103.                     
275 ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಲಯ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಶರಣ ಬಸವೇಶ್ವರ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ - 585 103.                     
276 ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಲಯ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಶರಣ ಬಸವೇಶ್ವರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜು, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ - 585 103.                     
277 ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಲಯ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿ.ಜಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ- 585 102.
278 ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಲಯ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಎಂ.ಎಸ್ ಇರಾನಿ ಕಾಲೇಜು, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ- 585 102.
279 ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಲಯ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಎಸ್.ಎಸ್. ಮುರಗೋಳ್ ಕಾಲೇಜು ಷಹಾಬಾದ್- 585 228 (ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು)
280 ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಲಯ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಗೋದೊ ತಾಯಿ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ - 585 103.
281 ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಲಯ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಕೆ.ಇ.ಎಸ್ ಬೀಬಿ ರಾಜಾ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, ರೌಚ ಬುಜುರ್ಗ,  ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ- 585104.
282 ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಲಯ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಇ.ಎಸ್  ಕಾಲೇಜು, ವಿದ್ಯಾನಗರ, ಆಳಂದ್ - 585 802.                                        
283 ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಲಯ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಡಾ|| ಬಿ.ಆಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಾಲೇಜು, ದರ್ಗಾ ರಸ್ತೆ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ- 585 101.
284 ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಲಯ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಎನ್.ವಿ.ಎಸ್. ಎನ್.ವಿ ಕಲಾ, ಶ್ರೀ ಕನ್ನಯ್ಯಲಾಲ್ ಮಾಲ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಡಾ:ಪಾಂಡುರಂಗರಾವ್ ವೈಫ್ಸ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜು, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ-585103
285 ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಲಯ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಇ ಸೊಸೈಟಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಬಸಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ್ ಕಾಲೇಜು ಚಿಂಚೋಳಿ- 585 307.
286 ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಲಯ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ನೃಪತುಂಗ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜು, ಸೇಡಂ - 585 222.
287 ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಲಯ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಮಹಾತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಬಾಪೂಲೆ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜು, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ
288 ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಲಯ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು, ಬಂಕೂರು, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆ
289 ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಲಯ ಯಾದಗಿರಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭು ಕಾಲೇಜು, ಶೋರಾಪುರ-585 224.
290 ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಲಯ ಯಾದಗಿರಿ ಡಾ: ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜು, ರಂಗಂಪೇಟೆ, ಸುರಪುರ
291 ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಲಯ ರಾಯಚೂರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇಸಾಯಿ ಕಾಲೇಜು, ರಾಯಚೂರು - 584 101.
292 ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಲಯ ರಾಯಚೂರು ಬಂಕತ್ ಲಾಲಾ ರಾಜ ರಾಂಬೂಬ ಕಾಲೇಜು, ರಾಯಚೂರು - 584 101.
293 ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಲಯ ರಾಯಚೂರು ಸೋಮ ಸುಬದ್ರಮ್ಮ ರಮಣ ಗೌಡ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, ಸ್ಟೇಶನ್ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು - 584 101.
294 ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಲಯ ರಾಯಚೂರು ಠಾಗೋರ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಮಿಟಿ ಸೀತಾ ಸುಬ್ಬರಾಜು ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಕಾಲೇಜು, ರಾಯಚೂರು-584101
295 ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಲಯ ರಾಯಚೂರು ಶ್ರೀ ವಲಬಳ್ಳಾರಿ ಚನ್ನ ಬಸವೇಶ್ವರ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಕಾಲೇಜು, ಲಿಂಗಸೂಗೂರು- 584 122.
296 ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಲಯ ಕೊಪ್ಪಳ ಶ್ರೀ ಗವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕಾಳೇಜು, ಕೊಪ್ಪಳ - 583 231.
297 ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಲಯ ಕೊಪ್ಪಳ ಶ್ರೀ. ಹೆಚ್. ಆರ್.ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಕಾಲೇಜು, ಗಂಗಾವತಿ - 583 227.
298 ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಲಯ ಕೊಪ್ಪಳ ಗುಂಜಹಳ್ಳಿ ಹಿರೇನಾಗಪ್ಪ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜು, ಗಂಗಾವತಿ - 583 227.
299 ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಲಯ ಬಳ್ಳಾರಿ ವೀರಶೈವ ಕಾಲೇಜು ಕಾಲೇಜು, ಬಳ್ಳಾರಿ - 583 104.
300 ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಲಯ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲೇಜು, ಹೊಸಪೇಟೆ - 583 201.
301 ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಲಯ ಬಳ್ಳಾರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಸುಮಂಗಲಮ್ಮ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಬಳ್ಳಾರಿ - 583 103.
302 ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಲಯ ಬಳ್ಳಾರಿ ಕೊಟ್ಟೂರೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಟ್ಟೂರು - 583 134, (ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾ)
303 ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಲಯ ಬಳ್ಳಾರಿ ಗಂಗಾವತಿ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕಾಲೇಜು,  ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ - 583 219.
304 ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಲಯ ಬಳ್ಳಾರಿ ಥಿಯೋಸೋಫಿಕಲ್ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಹಂಪಿ ರಸ್ತೆ, ಹೊಸಪೇಟೆ - 583 201.
305 ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಲಯ ಬಳ್ಳಾರಿ ಹಂಪಿ ವೀರುಪಾಕ್ಷ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಬಳ್ಳಾರಿ
306 ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಲಯ ಬಳ್ಳಾರಿ ಎಸ್.ಇ.ಎಸ್. ಕಾಲೇಜು, ಸಂಡೂರು - 583 119.
307 ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಲಯ ಬೀದರ್ ಬಿ.ವಿ ಭೂಮಾ ರೆಡ್ಡಿ ಕಾಲೇಜು, ಬೀದರ್ - 585 403.
308 ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಲಯ ಬೀದರ್ ಎಸ್.ಎಸ್.ಖೂಬ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜು, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ - 855 327.
309 ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಲಯ ಬೀದರ್ ಚನ್ನ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜು, ಭಾಲ್ಕಿ - 585 328.
310 ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಲಯ ಬೀದರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಲೇಜು ಬೀದರ್ - 585 401.
311 ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಲಯ ಬೀದರ್ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಕಾಲೇಜು, ಬೀದರ್ - 585 401.
312 ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಲಯ ಬೀದರ್ ಅಮರೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜು, ಔರಾದ್- 585 326.
313 ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಲಯ ಬೀದರ್ ಶ್ರೀ ಬಸವತೀರ್ಥ ಚನ್ನ ಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ವೀರ ಭದ್ರೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜು, ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ - 585 330.
314 ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಲಯ ಬೀದರ್ ಮೆಥಡಿಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜು, ಬೀದರ್- 585 401.
315 ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಲಯ ಬೀದರ್ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜು, ಕಮಲಾನಗರ - 585 417, 
316 ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಲಯ ಬೀದರ್ ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಹಳ್ಳಿಖೇಡ್, ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕು - 585 414.
317 ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಲಯ ಬೀದರ್ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ
318 ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಲಯ ಬೀದರ್ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜು, ಬೀದರ್
319 ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಲಯ ಬೀದರ್ ಕವಿರತ್ನ ಕಾಳಿದಾಸ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜು, ಬೀದರ್
320 ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಲಯ ಬೀದರ್ ಸಿ.ಇ.ಎಸ್ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜು, ಮುನಾಯ್ಕೆಹಳ್ಳಿ, ಹುಮ್ನಾಬಾದ, ಬೀದರ್
321 ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಲಯ ಬೀದರ್ ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಬೀದರ್

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 30-12-2019 09:50 PM ಅನುಮೋದಕರು: DCE


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080