ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಇಲಾಖೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ

 

         

                                              ದಿನಾಂಕ 06/03/2020 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಬದಲಾಗಿದೆ

ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ,

ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೌಧ, ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ,

ಶೇಷಾದ್ರಿ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು -560001

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 08022223906

ಮೈತ್ರಿ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 18004256178

ವಾಟ್ಸ್ ಆಪ್ ಸಂಖ್ಯೆ - 8095556178

Email: dce.maithri@gmail.com

dce.commissioner@ka.gov.in

   

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ

1

ಶ್ರೀ. ಪ್ರದೀಪ್ ಪಿ. ಐಎಎಸ್

ಆಯುಕ್ತರು

080-22223327

dce.commissioner@gmail.com

2

ಡಾ. ಎಸ್.ಬಿ. ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ

ನಿರ್ದೇಶಕರು

080-22223901

director182016@gmail.com

3

ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಸಿ

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು

080-22223903

cce.adc@gmail.com

4

ಶ್ರೀ ರಂಜಿತಾ ಎಂ ಪಿ

ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು

080-22225927

dce.cao@gmail.com

5

ಸಚಿತ ಬೋಪಯ್ಯ ಸಿ

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಶೈಕ್ಷಣಿಕ) & ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ

080-22223906

dce.academic@gmail.com

6

ಶ್ರೀ. ಮಹೇಶ್

ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು

080-22223906

dce.ao2019@gmail.com

7

ಶ್ರೀ.ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್

ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು

080-22223906

 ao1-cce-ka@kar.nic.in

8

ಡಾ. ನಂದಿತಾ ಪ್ರಸಾದ್

ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

080-22223906

 dce.itsection@gmail.com

9

ಡಾ.ಕೆ. ವಿಕ್ರಮ್

ಸಂಯೋಜಕಾಧಿಕಾರಿ (ನ್ಯಾಕ್)

 080-22223902

dce.naac2019@gmail.com

10

 ಶ್ರೀ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ . ಬಿ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು 080-22223906 dd1-cce-ka@kar.nic.in

11

ಶ್ರೀಮತಿ. ಮೇರಿ. ಎಮ್ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು 080-22223906 dd1-cce-ka@kar.nic.in

12

ಶ್ರೀ. ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು 080-22223906  

13

 ಶ್ರೀ.  ಧರ್ಮಪ್ಪ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು 080-22223906  

 

ಕ್ರಮ
ಸಂಖ್ಯೆ

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ

1

ಶ್ರೀ ಎ. ನಾರಾಯಣ ಪ್ರಸಾದ್

ನೊಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

080-22223906

placementcell.dce@gmail.com

2

ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಆರ್.

ನೊಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

080-22223906

dce.ugcpmc@gmail.com

3

ಡಾ. ಸುಮನ ಕೆ.ಎಸ್.

ನೊಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

080-22223906

dce.specialofficer@gmail.com

4


ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಜಿ.

ನೊಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

080-22223906

dce.ugcpmc@gmail.com

6

ಶ್ರೀ.ಮಣಿಕಂದನ್ ಎಸ್

ನೊಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

080-22223906

dce.wcms@gmail.com

7

ಶ್ರೀಮತಿ. ಸುಮಾ ಎಸ್

ನೊಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

080-22343906
Extn. 222

dce.rusa2016@gmail.co

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ   ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
1 ಶ್ರೀ. ಪ್ರದೀಪ್ ಪಿ. ಐಎಎಸ್ ಆಯುಕ್ತರು 080-22223327   dce.commissioner@gmail.com
2 ಡಾ. ಅಪಾಜ್ಜಿ ಗೌಡ ನಿರ್ದೇಶಕರು 080-22223901   director182016@gmail.com
3 ಡಾ.ಅಶೋಕ್ ಡಿ ರೇವಣಕರ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು 080-22223903   cce.adc@gmail.com
4 ಶ್ರೀ ರಂಜಿತಾ ಎಂ ಪಿ ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು 080-22225927   dce.cao@gmail.com
5 ಸಚಿತ ಬೋಪಯ್ಯ ಸಿ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಶೈಕ್ಷಣಿಕ) & ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ 080-22223906/18004256178 210 dce.academic@gmail.com
6 ಶ್ರೀ. ಮಹೇಶ್ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು 080-22223906/18004256178 212 dce.ao2019@gmail.com
7 ಶ್ರೀ.ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು 080-22223906/18004256178 212  ao1-cce-ka@kar.nic.in
8 ಡಾ. ನಂದಿತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 080-22223906/18004256178 217  dce.itsection@gmail.com
9 ಡಾ.ಕೆ. ವಿಕ್ರಮ್ ಸಂಯೋಜಕಾಧಿಕಾರಿ (ನ್ಯಾಕ್) 080-22223906/18004256178 225 dce.naac2019@gmail.com
10  ಶ್ರೀ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ . ಬಿ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು 080-22223906/18004256178 215 dd1-cce-ka@kar.nic.in
11 ಶ್ರೀಮತಿ. ಮೇರಿ. ಎಮ್ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು 080-22223906/18004256178 220 dd1-cce-ka@kar.nic.in
12 ಶ್ರೀ. ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು 080-22223906/18004256178 221  
13  ಶ್ರೀ.  ಧರ್ಮಪ್ಪ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು 080-22223906/18004256178 223  
           
           
           
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ   ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
1 ಶ್ರೀ ಎ. ನಾರಾಯಣ ಪ್ರಸಾದ್ ನೊಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 080-22223906 222 placementcell.dce@gmail.com
2 ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಆರ್. ನೊಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 080-22223906 234 dce.ugcpmc@gmail.com
3 ಡಾ. ಸುಮನ ಕೆ.ಎಸ್. ನೊಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 080-22223906 217 dce.specialofficer@gmail.com
4 ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಜಿ. ನೊಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 080-22223906 234 dce.ugcpmc@gmail.com
6 ಮಣಿಕಂದನ್ ಎಸ್ ನೊಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 080-22223906 234 dce.wcms@gmail.com
7 ಶ್ರೀಮತಿ. ಸುಮಾ ಎಸ್ ನೊಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 080-22343906 216 dce.rusa2016@gmail.com

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 17-01-2023 03:17 PM ಅನುಮೋದಕರು: DCE


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080