ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಬೋಧಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ - 2023

 ಬೋಧಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ - 2023

 " Transfer Rules 2020"

(The Karnataka State Civil Servives ( Regulation of Transfer Teaching Staff of Department of Collegiate Education)

Amendments to Transfer Rules 2021
Standard Formats for Transfer under Special Category (Revised, July 2023)
Frequently Asked Questions (FAQs) on Transfer Rules 2020
User Guide for Uploading Applications

 

 

   ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು  
Sl.No   Date
1 2023 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಬೋಧಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ  05/07/2023
2

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬೋಧಕರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ಬೋಧಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 

 1. ಅನುಬಂಧ-1 (ROK)
 2. ಅನುಬಂಧ-2 (KK)
05/07/2023
3

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬೋಧಕರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ಬೋಧಕರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 1. Revised ಅನುಬಂಧ-1 (ROK)  
 2. Revised ಅನುಬಂಧ-2 (KK) 
 07/07/2023
 4  ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಪುಕರಣಗಳಡಿ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಬೋಧಕರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಬಗ್ಗೆ  14/07/2023
5 ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಪುಕರಣಗಳಡಿ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಬೋಧಕರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಬಗ್ಗೆ. 15/07/2023
6 2023 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಬೋಧಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 17/07/2023
7 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಕಾರ್ಯಭಾರವಿಲ್ಲದ ಬೋಧಕರನ್ನು ಕಾರ್ಯಭಾರವಿರುವ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಹುದ್ದೆ ಸಹಿತ ಸ್ಮಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 18/07/2023
8

2023ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬೋಧಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪುಕ್ರಿಯೆ ಸಂಬಂಧ ವರ್ಗಾವಣಾ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

Faculty are requested to mail objections pertaining to the Provisional Priority LISTS, if any, to the following eMail ID before 24th July 2023:dce.teachingtransfers2023@gmail.com
Faculty may please mention EMIS ID/KGID number while mailing objections to the eMail ID mentioned as above.

21/07/2023
9

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ SERIOUS AILMENTS ಪುಕರಣಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಬೋಧಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ, ಪಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

24/07/2023
10

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಕಾರ್ಯಭಾರವಿಲ್ಲದ ಬೋಧಕರನ್ನು ಕಾರ್ಯಭಾರವಿರುವ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಹುದ್ದೆ ಸಹಿತ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪುಕಟಿಸಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

24/07/2023
11

2023 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಜೋಧಕರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

25/07/2023
 12 2023ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬೋಧಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಂಬಂಧ ಗಣಕೀಕೃತ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ   27/07/2023
 13 2023ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬೋಧಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಂಬಂಧ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.   27/07/2023
 14
   

ಅನುಬಂಧ 1a :

ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್‌ನ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ   

ಅನುಬಂದ 1b :

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ಬೋಧಕರ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್‌ನ ಆದ್ಯತಾಪಟ್ಟಿ  

ಅನುಬಂಧ 1c :

ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣಗಳ  ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಬೋಧಕರ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ.  

ಅನುಬಂಧ 2

ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಲಭ್ಯಗೊಳಿಸುವ ಖಾಲಿಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ  

ಅನುಬಂಧ 3

Online Counselling  ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ  

 27/07/2023
 15

 

2023ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬೋಧಕರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪುಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.  
 02/08/2023
 16

ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಲಭ್ಯಗೊಳಿಸುವ ಖಾಲಿಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ (After 1st Round Counselling) 

 02/08/2023
 17

ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಲಭ್ಯಗೊಳಿಸುವ ಖಾಲಿಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ (UPDATED Provisional Vacancy List AFTER Counselling for Special Cases)

03/08/2023
18

ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಲಭ್ಯಗೊಳಿಸುವ ಖಾಲಿಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ (UPDATED Provisional vacancy List AFTER Counselling for Compulsory Zone B,C,D)

04/08/2023
19

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕರ (ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸಹ/ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರು) ವರ್ಗಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ New

09/08/2023
20 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಕಾರ್ಯಭಾರವಿಲ್ಲದ ಬೋಧಕರನ್ನು ಕಾರ್ಯಭಾರವಿರುವ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಹುದ್ದೆಸಹಿತ ಸ್ಮಳಾ೦ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ New  09/08/2023
21 ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕರ (ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು) ವರ್ಗಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ New 09/08/2023
22 ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆದೇಶ. 10/08/2023

 

 

 

 

 

 

 

Any queries or clarification send mail to : dce.teachingtransfers2023@gmail.com

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 24-08-2023 02:31 PM ಅನುಮೋದಕರು: DCE


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

 • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
 • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
 • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
 • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

 • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
 • ಸಂದರ್ಶಕರು :
 • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080