ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ಆನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ 2023

 

 

Guest Faculty Download  Acknowledgement

 

  

  

Sl.No Subject Date
 1

Round 3 Guest Faculty Counselling held on 29.05.2023

2022-23ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಭಾರಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.  
 25/05/2023
2 Provisional College-wise and Subject-wise Workload Details for Counselling (Round-3)    26/05/2023
3

Merit List for Selection of Guest Facultry 2022-23 Revised ( Round 3) 

 26/05/2023
4 Guest Faculty Libarian and Physical Education Merit List for Round-3 Counselling  26/05/2023
5 Vacancy List for Librarians and Physical Education - Round 3(Provisional)  26/05/2023
6 Guest Faculty Libarian Revised Merit List for Round-3 Counselling  29/05/2023
7

Guest Faculty Allotment List - Revised(Round-3)  New

( Candidates shall report to duty on 01.06.2023, on or before 03.06.2023)

30/05/2023

 

 

3rd Round - Guest Librarain Counselling  Schedule (30.05.2023) ,11.30 am

Subject Sl. No
(Only till as per requirement)
Date Time Google Link Teams
Librarain 1 to 100  30.05.2023 11.30 am Completed  Team-1

 

 

3rd Round - Guest faculty Counselling  Schedule (29.05.2023)

Subject Sl. No
(Only till as per requirement)
Date Time Google Link Teams
Biochemistry 1 to 8 29.05.2023 11:00 AM Completed Team A
Biotechnology 1 to 20
Botany 1 to 50
Business Management 1 to 70 29.05.2023 11:00 AM Completed Team B
Geography 1 to 28
Chemistry 1 to 121 29.05.2023 11:00 AM Completed Team C
Commerce 1 to 100 29.05.2023 11:00 AM Completed Team D
Commerce 101 to 200 29.05.2023 12:30 PM Completed Team D
Commerce 201 to 305 29.05.2023 2:30 PM Completed Team D
Industrial Chemistry 1 to 3 29.05.2023 12:30 PM Completed Team A
Journalism 1 to 121
Kannada 1 to 79
Computer Science 1 to 100 29.05.2023 12:30 PM Completed Team B
Computer Science 101 to 200 29.05.2023 2:30 PM Completed Team B
Criminology 1 to 6 29.05.2023 12:30 Completed Team C
Economics  1 to 97
Education 1 to 4
Electronics 1  to 6
Environment Science 1 to 1
English 1 to 112 29.05.2023 2:30 PM Completed Team A
Hindi 1 to 30 29.05.2023 11:00 AM Completed Team E
History 1 to 65
HOME SCIENCE 1 to 10
Mathematics 1 to 113 29.05.2023 4:00 PM Completed Team A
Microbiology 1 to 15 29.05.2023 4:00 PM Completed Team D
Zoology 1 to 22
Law 1 to 5
Physics 1 to 90 29.05.2023 2:30 PM Completed Team C
Political Science 1 to 96 29.05.2023 4:00 PM Completed Team B
Psychology 1 to 8 29.05.2023 4:00 PM Completed Team C
Sanskrit 1 to 6
Social Work 1 to 16
Sociology 1 to 62
Statistics 1 to 4
Telugu 1 to 2
Urdu 1 to 5

 

Subject Sl. No
(Only till as per requirement)
Date Time Google Link Teams
Physical Education 1 to 100 29.05.2023 12.30 pm

Completed

 Team-1
Librarain 1 to 100  30.05.2023 02.30 pm

 Completed

 Team-1

 

Sl.No Subject Date
1 ಸುತ್ತೋಲೆ 1 : 2022-23ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

03/01/2023

2 ಸುತ್ತೋಲೆ 2 :2022-23ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

03/01/2023

3 Guest Faculty Service Certificate Format

05/01/2023

 4 2022-23ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

10/01/2023

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ನೇಮಕಗೊಂಡು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ 2022-23ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯಭಾರಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

29/01/2023

Provisional Subject-wise Merit List for Selection of Guest Faculty

30/01/2023

Government Order for Guest Faculty 2022-23

30/01/2023

List of Candidates with 60 Years and Above Age

31/01/2023

List of Candidates who have Entered INCORRECT PG Percntage

31/01/2023

10  2022-23ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ಹಚ್ಚುವರಿ ಬೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಭಾರಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ

03/02/2023

11

2022-23ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ಹಚ್ಚುವರಿ ಬೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಭಾರಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ,  

03/02/2023

12

Merit List for Selection of Guest Faculty 2022-23 (Round-1) 

03/02/2023

13 Provisional College-wise and Subject-wise Workload Details for Counselling  03/02/2023
14 BOTANY Subject Merit List for Selection of Guest Faculty 2022-23 (Round-1) - REVISED  New  07/02/2023 06/02/2023
15 Merit List for Selection of Guest Librarians and Physical Education Directors (Round-1)  New 07/02/2023 07/02/2023
 16

1.Workload for Selection of Guest Faculty (Library Science)   New 07/02/2023

2.Workload for Selection of Guest FacultyPhysical Education New 07/02/2023

07/02/2023

17 Merit List for Selection of Guest Faculty 2022-23 (Round-2) (Electronics,Genetics,Industrial Chemistry,Law,Microbiology,Music,philosphy,sanskrit,statistics)   07/02/2023 07/02/2023
 18 Revised Merit List for Selection of Guest Faculty 2022-23 (Round 3) (Electronics,Industrial Chemistry,Law,Library Science,Sanskrit,Statistics)   08/02/2023  08/02/2023
19 2022-23ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಭಾರಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ. 09/02/2023
20 Guest Faculty Allotment List - 2023  09/02/2023
21 Corrigendum to the Allotment List (Round-1) 10/02/2023
22 2022-23ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಭಾರಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.   23/02/2023
23 List of Candidates who could not Report due to "No Workload"  27/02/2023
24 List of Guest Faculty Applied for Change of College  27/02/2023
25 Merit List for Selection of Guest Faculty 2022-23 (Round-2)New  27/02/2023
26 Provisional College-wise and Subject-wise Workload Details for Counselling (Round-2)   27/02/2023
27 Merit List for Selection of Guest Faculty 2022-23 (Round-2) Revised  28/02/2023
28 Merit List for Selection of Guest Faculty 2022-23 - Zoology Subject (Round-2) Revised   01/03/2023
 29

2022-23ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಭಾರಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

Guest Faculty Allotment List- Round 2 (No Workload Candidates)  

 04/03/2023
30 

2022-23ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಭಾರಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

Guest Faculty Allotment List- Round 2 (Change of College and Fresh type candidates) 

 04/03/2023
31

Guest Faculty Libarian and Physical Education Merit List for Round-2 Counselling  

07/03/2023
32

Vacancy List for Librarians and Physical Education (Provisional) 

07/03/2023
33

Corrigendum-2 for Allotment of Colleges

07/03/2023
34 

Guest Faculty Librarian and Physical Education Allotment List for Round-2

( Candidates report to duty  on or before 12.03.2023)

 08/03/2023
 35  Corrigendum for Allotment of Colleges    29/03/2023
36 2022-23ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಭಾರಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.  25/05/2023
37 Provisional College-wise and Subject-wise Workload Details for Counselling (Round-3)  26/05/2023
38

Merit List for Selection of Guest Facultry 2022-23 Revised ( Round 3) 

26/05/2023
39 Guest Faculty Libarian and Physical Education Merit List for Round-3 Counselling 26/05/2023
40 Vacancy List for Librarians and Physical Education - Round 3(Provisional) 26/05/2023
41 Guest Faculty Libarian Revised Merit List for Round-3 Counselling  29/05/2023
42 Guest Faculty Allotment List (Round-3)  New 30/05/2023

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 31-05-2023 03:39 PM ಅನುಮೋದಕರು: DCE


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080