ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಬೋಧಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ - 2022

News, Circulars, Info on Faculty Transfers-2022

 

 

 

Transfer Rules 2020

(The Karnataka State Civil Services (Regulation of Transfer of Teaching Staff of Department of Collegiate Education) Rules,) 2020 (from here afterwards called “Transfer Rules 2020”)

Amendments to Transfer Rules 2021

Standard Formats

(ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಂಬಂದಿತ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸ್ವರೂಪಗಳು) 

 

 User Guide for Uploading Applications

(Transfer under Special Category and Exemption from Compulsory Transfer)

Frequently Asked Questions (FAQs) on Transfer Rules 2020

 

 

Sl.No ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು Date
1 2022 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬೋಧಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ 04/04/2022
2

2022 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ  ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ಬೋಧಕರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

1. ಅನುಬಂಧ 1        2. ಅನುಬಂಧ  2

04/04/2022
3 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಕಾರ್ಯಭಾರವಿಲ್ಲದ ಬೋಧಕರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  04/04/2022
 4 2022 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬೋಧಕರ ವಿಶೇಷ ಪ್ವರಕರಣಗಳ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ವರ್ಗಾವಣಾ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.            13/04/2022
 5

1)ಅನುಬಂಧ-1A (ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣಗಳು  ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ವ್ರುಂದ)     2) ಅನುಬಂಧ-1B (ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆ  ಕರ್ನಾಟಕ ವ್ರುಂದ)                                                                                                                                                                                                                                                                                    

3)ಅನುಬಂಧ-2A (ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣಗಳು ರಾಜ್ಯ ವ್ರುಂದ)    4)  ಅನುಬಂಧ-2B (ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ರಾಜ್ಯ ವ್ರುಂದ)

13/04/2022
 6

2022ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬೋಧಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಂಬಂಧ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.  NEW  

21/04/2022
 7

ಅನುಬಂಧ 1a- ಉಳಿಕೆ ಮೂಲವೃಂದದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ  NEW

21/04/2022
 8

 ಅನುಬಂಧ 1b - ಉಳಿಕೆ ಮೂಲವೃಂದದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ಬೋಧಕರ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ   NEW

21/04/2022
 9

ಅನುಬಂಧ 1c - ಉಳಿಕೆ ಮೂಲವೃಂದದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣಗಳ  ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಬೋಧಕರ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ  NEW

21/04/2022
 10

ಅನುಬಂಧ 2a - ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ  NEW

21/04/2022
 11

ಅನುಬಂಧ 2b - ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ಬೋಧಕರ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ.  NEW

21/04/2022
 12

ಅನುಬಂಧ 2c - ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣಗಳ  ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಬೋಧಕರ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ  NEW

21/04/2022
 13

ಅನುಬಂಧ 3 - ವಿಷಯವಾರು ಖಾಲಿಹುದ್ದೆಗಳ  ಪಟ್ಟಿ  NEW

21/04/2022
 14

2022ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬೋಧಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಂಬಂಧ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್‌ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 22/04/2022
15 

2022ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬೋಧಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಂಬಂಧದ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 22/04/2022
16  ಅನುಬಂಧ 1a : ಉಳಿಕೆ ಮೂಲವೃಂದದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ.  22/04/2022
17  ಅನುಬಂಧ 1b : ಉಳಿಕೆ ಮೂಲವೃಂದದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ಬೋಧಕರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ.  22/04/2022
18  ಅನುಬಂಧ 1c : ಉಳಿಕೆ ಮೂಲವೃಂದದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣಗಳ  ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಬೋಧಕರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ..  22/04/2022
19 ಅನುಬಂಧ 2a : ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ  22/04/2022
20  ಅನುಬಂಧ 2b : ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ಬೋಧಕರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ.  22/04/2022
21 ಅನುಬಂಧ 2c : ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣಗಳ  ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಬೋಧಕರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ..  22/04/2022
22   ಅನುಬಂಧ 3 : ಪರಿಷ್ಕೃತ ವಿಷಯವಾರು ಖಾಲಿಹುದ್ದೆಗಳ  ಪಟ್ಟಿ  22/04/2022
 23 2022 ನೇ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬೋಧಕರ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಕ್ರೋಢೀಕೃತ (ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಉಳಿಕೆ ವೃಂದ) ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ (1a)  24/04/2022
24  2022 ನೇ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬೋಧಕರ  ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಕಡ್ಡಾಯ ವರ್ಗಾವಣೆಯ   ಕ್ರೋಢೀಕೃತ  (ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಉಳಿಕೆ ವೃಂದ)   ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ (1b)  24/04/2022
25  2022 ನೇ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬೋಧಕರ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯ  ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ   (ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಉಳಿಕೆ ವೃಂದ)    (1c)  24/04/2022
26  ವಿಷಯವಾರು ಖಾಲಿಹುದ್ದೆಗಳ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ  24/04/2022
27  ದಿನಾಂಕ:25.04.2022 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ  2022 ನೇ ಸಾಲಿನ  ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬೋಧಕರ  ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್‌ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ‌ ಮತ್ತು  ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್‌ ಲಿಂಕ್  24/04/2022
28 ವಿಷಯವಾರು ಖಾಲಿಹುದ್ದೆಗಳ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ (for compulsory case)  New 27/04/2022

 

Transfer Orders
  Teaching Staff  Librarian Physical Education
1 Cases of Persons with Benchmark Disabilities Cases of Persons with Benchmark Disabilities/Serious Ailment Cases/Widow or Sigle Parent/Spouse Cases/Compulsory Transfers Cases Cases of Persons with Benchmark Disabilities/Serious Ailment Cases/Widow or Sigle Parent/Spouse Cases/Compulsory Transfers Cases
2 Serious Ailment Cases
3 Widow or Sigle Parent
4 Spouse Cases
5

Compulsory Transfers Cases-List 1

Compulsory Transfers Cases- List 2

6 Special Case - Additional List    
7 Addtional List2 New    

If any clarification send mail to – dce.transfer2022@gmail.com./

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 19-05-2022 12:21 PM ಅನುಮೋದಕರು: DCE


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080