ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಬೋಧಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ - 2022 (December)

 

 

 

  1 to 99
A 1 to 64

 

 

 Counseling, December 2022 - Time Schedule
 Librarian Special Cases, Round 1 & Round 2 , Compulsory Transfer Case
Special Case Type Zone Teaching Staff
Serial Numbers in Priority Lists
Main List Waiting
List
Date, Time Slot and
Video Conference Link
Persons with Benchmark Disabilities B 0 0

30th Dec 2022

5.00 pm to 7.00 pm

    

Counselling Meeting Link

 

                    

Meeting number: 2515 126 3551

Password: jiXFenhj866 (54933645 from video systems)

Access code: 2515 126 3551

C 0
D 1 2
E 0 0
A 0 0
Serious Ailments B 0 0
C 0
D 1 2 to 8
E 1 2
A 0 0
Widows/ Single Parent B 0 0
C 0 0
D 1 0
E 0 0
A 0 0
Spouse Cases     B 0 0
C 1 to 2 3
D 1 to 4 0
E 1 to 4 5
A 0 0
Compulsory Transfer Cases     B 1 to 2   0      

Counselling Meeting Link

Meeting number: 2515 126 3551

Password: jiXFenhj866 (54933645 from video systems)

Access code: 2515 126 3551

 

C  1 to 8
D 1 to 10 
E 1 to 7 
A 1 to 2 

 

 Counseling, December 2022 - Time Schedule
 College Director for Physical Education and Sports - Special Cases, Round 1 & Round 2 , Compulsory Transfer Case
Special Case Type Zone Teaching Staff
Serial Numbers in Priority Lists
Main List Waiting
List
Date, Time Slot and
Video Conference Link
Persons with Benchmark Disabilities B 0 0

30th Dec 2022


5.00 pm to 7.00 pm

    

Counselling Meeting Link

 

                    

Meeting number: 2515 126 3551

Password: jiXFenhj866 (54933645 from video systems)

Access code: 2515 126 3551

C 0 0
D 0 0
E 0 0
A 0 0
Serious Ailments B 0 0
C 0 0
D 1 0
E 1 to 2 0
A 0 0
Widows/ Single Parent B 0 0
C 0 0
D 0 0
E 1 0
A 0 0
Spouse Cases     B 0 0
C 1 to 2 3
D 1 to 4 5 to 9
E 1 to 2 3 to 6
A 1 0
Compulsory Transfer Cases     B  1 to 2  0      

Counselling Meeting Link

Meeting number: 2515 126 3551

Password: jiXFenhj866 (54933645 from video systems)

Access code: 2515 126 3551

 

 

 

Transfer Counseling, December 2022 - Time Schedule
Compulsory Transfer Cases
  Zone Teaching Staff
Serial Numbers in Priority Lists
 
Main List Date, Time Slot and
Video Conference Link
Compulsory Transfer Cases D 1 to 203 30th Dec 2022
10 AM to 5 PM
 

Counselling Meeting Link

Meeting number: 2515 126 3551

Password: jiXFenhj866 (54933645 from video systems)

Access code: 2515 126 3551

E 1 to 99
A 1 to 64
 

 " Transfer Rules 2020"

(The Karnataka State Civil Servives ( Regulation of Transfer Teaching Staff of Department of Collegiate Education)

Amendments to Transfer Rules 2021
Standard Formats under Special Category 
Frequently Asked Questions (FAQs) on Transfer Rules 2020
User Guide for Uploading Applications

 

 

 

Apply for Special Category and Exemptions Application form  

( FROM 05/12/2022 TO 12/12/2022  )

 

 

   ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು  
Sl.No   Date
1 ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಬೋಧಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 05/12/2022
2 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಕಾರ್ಯಭಾರವಿಲ್ಲದ ಬೋಧಕ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಭಾರವಿರುವ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಹುಿ ಸಹಿತ ಸ್ಮಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 05/12/2022
3

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬೋಧಕರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ಬೋಧಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 1. ಅನುಬಂಧ-1 (ROK)
 2. ಅನುಬಂಧ-2 (KK)
05/12/2022
 4  eMIS ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ  ಬೋಧಕರು ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ವರದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ  06/12/2022
 5

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬೋಧಕರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ಬೋಧಕರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 1. ಅನುಬಂಧ-1 (ROK)  
 2. ಅನುಬಂಧ-2 (KK)
 07/12/2022
6

2022ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬೋಧಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ.

09/12/2022
7

ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಪುಕರಣಗಳಡಿ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಬೋಧಕರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಬಗ್ಗೆ.

13/12/2022
8

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಬೋಧಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಂಬಂಧ ವರ್ಗಾವಣಾ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಪಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

1.ಅನುಬಂಧ-1a    2.ಅನುಬಂಧ-1b     3.ಅನುಬಂಧ-2a   4.ಅನುಬಂಧ-2b  

 14/12/2022
9

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಕಾರ್ಯಭಾರವಿಲ್ಲದ ಬೋಧಕರನ್ನು ಕಾರ್ಯಭಾರವಿರುವ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಹುದ್ದೆ ಸಹಿತ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

19/12/2022
10

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಬೋಧಕರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪುಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

1.ಅನುಬಂಧ

 

20/12/2022
11

ಬೋಧಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ

23/12/2022
 12

2022ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬೋಧಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಂಬಂಧ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ  Online Counselling  ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ  ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 
 
   

ಅನುಬಂಧ 1a :

ಉಳಿಕೆ ಮೂಲವೃಂದದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ.

ಅನುಬಂಧ 1b :

ಉಳಿಕೆ ಮೂಲವೃಂದದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ಬೋಧಕರ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ.

ಅನುಬಂಧ 1c :

ಉಳಿಕೆ ಮೂಲವೃಂದದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣಗಳ  ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಬೋಧಕರ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ

ಅನುಬಂಧ 2a :

ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ

ಅನುಬಂದ 2b :

ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ಬೋಧಕರ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ.

ಅನುಬಂಧ 2c :

ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣಗಳ  ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಬೋಧಕರ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ.

ಅನುಬಂಧ 3a :

ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್‌ನ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ

ಅನುಬಂದ 3b :

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ಬೋಧಕರ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್‌ನ ಆದ್ಯತಾಪಟ್ಟಿ

ಅನುಬಂಧ 3c :

ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣಗಳ  ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಬೋಧಕರ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ.

ಅನುಬಂಧ 4

ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಲಭ್ಯಗೊಳಿಸುವ ಖಾಲಿಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ

ಅನುಬಂಧ 5

Online Counselling  ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

 26/12/2022
13

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕರ (ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸಹ / ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರು) ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶ

31/12/2022

 

 

 

Any queries or clarification send mail to : dce.transfer2022@gmail.com

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 18-03-2023 12:32 PM ಅನುಮೋದಕರು: DCE


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

 • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
 • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
 • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
 • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

 • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
 • ಸಂದರ್ಶಕರು :
 • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080